ලිපි
ජෛව ගෝලය කෙටි සටහන් 1 | තාපය දෙවන කොටස | තාපය | ජීවී පටක | ප්‍රභාසංස්ලේෂණය | ජෛව ලෝකය තුන් වන කොටස | ජෛව ලෝකය දෙවන කොටස | ජෛව ලෝකය පළ වන කොටස | ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික 1 වන කොටස | ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය තුන්වන කොටස | ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය දෙවන කොටස | ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය පලවන කොටස | ජීවයේ රසායනික පදනම හය වන කොටස | රසායනික පදනම පස්වන කොටස | ජෛව රසායනික පදනම හතරවන කොටස | ජීවයේ රසායනික පදනම තුන් වන කොටස | ජීවයේ රසායනික පදනම දෙවන කොටස | ජීවයේ රසායනික පදනම පළමු වන කොටස | 2020 සා.පෙළ අනුමාන | 2020 සා.පෙළ විද්‍යාව අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රය | ප්‍රත්‍යස්ථතාවය (සරලව) | අංශු පරිවහනය (03 - කොටස) (ආස්‍රැතිය - කෙටි සටහන) | අංශු පරිවහනය (02 - කොටස) (විසරණය - කෙටි සටහන) | අංශු පරිවහනය (01 - කොටස) (හැදින්වීම - කෙටි සටහන) | ජිවින්ගේ දේහ කෘත්‍ය කෙරෙහි බලපාන යන්ත්‍රණ ප්‍රතික ක්‍රියා හා ස්වයං ස්නායු පද්ධතිය. | ස්නායුක සමායෝජනය මිනිසාගේ මොළය හා සුෂුම්නාව Brain and Spinal Cord | ජිවින්ගේ දේහ කෘත්‍ය කෙරෙහි බලපාන යාන්ත්‍රණ ස්නායුක සමායෝජනය | ඓතිහාසික වාර්තා තැබූ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ | ජෛව විවිධත්වට ඇති තර්ජන | ජෛව විවිධත්ව විවිධ පරිසර පද්ධති | ජෛව විවිධත්වයේ වැදගත් කම | අනාගත අභ්‍යාවකාශ නගර | පදාර්ථයේ කුඩා ම එ්කකය සොයාගත හැකි වේද? | ජීව අණු 02 කොටස - | ජීව අණු 01 කොටස | බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (6) | බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (5) | බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (4) | බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (4) | බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (3) | බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (2) | බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (1) | විද්‍යාව I | අ.පො.ස.සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය විද්‍යාව | මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (3 කොටස) | මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (2 කොටස) | මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (1 කොටස) | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 09 කොටස ) | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 08කොටස ) | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 07 කොටස ) | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 06 කොටස ) | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 05 කොටස ) | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 04 කොටස ) | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 03 | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 02 | තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 01 | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 9 කොටස ) , | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 8 කොටස ) , | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 7 කොටස ) , | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 6 කොටස ) , | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 5 කොටස ) , | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 4 කොටස ) , | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 3 කොටස ) , | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 2 කොටස ) | විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 1 කොටස ) | අපි කන ලුණු - හැදෙන අයුරු | ලංකවට වහින වැස්ස | විද්‍යාත්මක හේතු එකතුව 1 | විද්‍යාත්මක හේතු | ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ගීකරණය(බැක්ටීරියා) | ශාක වර්ගීකරණය | තරු විශාලයි, රස්නෙයි..... |