විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 5 කොටස ) , - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 5 කොටස ) ,

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 5 කොටස ) ,

ලෝහාලෝහ වර්ග

ලෝහ සහ අලෝහවල අතරමැදි ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන මූලද්‍රව්‍ය ලෝහාලෝහ ලෙස නම් කරනු ලබයි. මෙම අතරමැදි ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන මූලද්‍රව්‍ය හෙවත් ලෝහාලෝහ යෝධ අණුක ව්‍යුහ අැති සංයෝග සාදයි. මෙම යෝධ අණුක ව්‍යුහ අැති සංයෝග සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී ඝන ලෙස පවතී. මෙම යෝධ අණුක ව්‍යුහ අැති සංයෝගවල ද්‍රවාංකය හා තාපාංකය ඉතා ඉහළ අගයක් ගනී. මෙම යෝධ අණුක ව්‍යුහ අැති සංයෝග හෙවත් අතරමැදි ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන මූලද්‍රව්‍ය ඉතා අඩු විද්‍යුත් සන්නායකතාවක් දැක්වුව ද උෂ්ණත්වය වැඩි කර හෝ වෙනත් අපද්‍රව්‍ය සුළු වශයෙන් එක් කිරීම තුළින් මේවායේ විද්‍යුත් සන්නායකතාව ඉහළ නංවා ගත හැකි ය.

ලෝහාලෝහවල ට පොදු ලක්ෂණ පහත දැක්වේ .

 • ඉතා අඩු තාප සන්නයන හැකියාවක් තිබීම
 • ඉතා අඩු විද්‍යුත් සන්නයන හැකියාවක් තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල ඝනත්වයක් තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල ද්‍රවාංකයක් තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල තාපාංකයක් තිබීම
 • සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී ඝන ලෙස පැවතීම

ලෝහාලෝහ වර්ග කිහිපයක් පහත දැක් වේ .

 • බෝරෝන්
 • සිලිකන්
 • ජ`මේනියම්
 • අාසනික්
 • අැන්ටිමනි
 • ටෙලරියම්
 • අැස්ටටීන්

එදිනෙදා හමුවන ලෝහාලෝහ කීපයක ප්‍රයෝජන

 1. සිලිකන්

 

 • ට්‍රාන්සිස්ටර්  නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා (අර්ධ සන්නා යකයක් ලෙස වැදගත් ය )
 • ඩයෝඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා (අර්ධ සන්නා යකයක් ලෙස වැදගත් ය )
 • සංගෘහිත පරිපථ නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා (අර්ධ සන්නා යකයක් ලෙස වැදගත් ය )
 • අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා
 • වීදුරු නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා
 • ගෙබිම් පොලිෂ් වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා
 • ජල රෝධක ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා (අර්ධ සන්නා යකයක් ලෙස වැදගත් ය )
 • විජලන කිරකයක් ලෙස භාවිත කරන සිලිකා ජෙල් නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා
 1. ජ`මේනියම්
 • ට්‍රාන්සිස්ටර් නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා (අර්ධ සන්නා යකයක් ලෙස වැදගත් ය )
 • ඩයෝඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා (අර්ධ සන්නා යකයක් ලෙස වැදගත් ය )
 • සංගෘහිත පරිපථ නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා (අර්ධ සන්නා යකයක් ලෙස වැදගත් ය )
 • අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා

 

 1. බෝරෝන්
 • බෝරික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා
 • චර්ම අාලේපන නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා
 • සමහර වීදුරු වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා
 • මැටි භාණ්ඩ ග්ලේස් කිරීමේ දී
 • ලෝහ පෑස්සුම් කටයුතු වල දී
 • අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා

 

උච්ච වායු වර්ග

අාවර්තිතා වගුවේ viii වන කාණ්ඩය ට අයත් මූලද්‍රව්‍ය උච්ච වායු ලෙස හදුන්වනු ලබයි. අතීතයේ දී මෙම viii වන කාණ්ඩය ට අයත් මූලද්‍රව්‍ය අන් මූලද්‍රව්‍ය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සංයෝග නො සාදන බව හදුනාගෙන නො තිබූ නිසා නිෂ්ක්‍රීය වායු ලෙස නම් කරනු ලැබුව ද වර්තමානයේ  මෙම viii වන කාණ්ඩය ට අයත් මූලද්‍රව්‍ය අන් මූලද්‍රව්‍ය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සංයෝග  සාදන බව හදුනාගෙන අැති නිසා මේවා උච්ච වායු ලෙස නම් කර තිබේ. මේවා වායු ගෝලය තුළ  අල්ප මාත්‍ර වශයෙන් පවතින බැවින් විරල වායු ලෙස ද නම් කරයි. මෙම මූල ද්‍රව්‍ය බොහොමයක්  ද්‍රව වාතය භාගික අාසවනය මගින් නිපදවා ගනු ලබයි. වායු ගෝලය තුළ මේවා ද්වී පරමාණුක වායු අණු ලෙස නොව එ්ක පරමාණුක වායු අණු ලෙස පවතී. මෙම viii වන කාණ්ඩය ට අයත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල පවතින විශේෂ ලක්ෂණය වන්නේ එ්වාට ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් තිබීම ය.

මෙම උච්ච වායු වර්ගවල පොදු ලක්ෂණ පහත දැක් වේ.

 • ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් පැවතීම
 • එ්ක පරමාණුක වායු අණු ලෙස පැවතීම
 • විශේෂ අවස්ථාවල දී දායක බන්ධන සාදයි

උච්ච වායු වර්ග කිහිපයක් පහත දැක් වේ .

 • හීලියම්
 • නියෝන්
 • අාගන්
 • ක්‍රිප්ටන්
 • සෙනෝන්
 • රේඩෝන්