විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 3 කොටස ) , - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 3 කොටස ) ,

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 3 කොටස ) ,

විකිරණශීලී  මූලද්‍රව්‍ය

අස්ථාවර න්‍යෂ්ටි සහිත පරමාණු විකිරණශීලී සමස්ථානික නම් වේ. මෙම විකිරණශීලී සමස්ථානිකවල න්‍යෂ්ටි ක්‍රමයෙන් ක්ෂය වේ . මෙම විකිරණශීලී සමස්ථානික ක්ෂය වීමේ දී හෝ න්‍යෂ්ටි බිදීම ට ලක්වීමේ දී විශාල ශක්තියකින් යුතු කිරණ නිකුත් කරයි. මෙය විකිරණශීලීතාව නම් වේ. මෙම විකිරණවල ට ජීවී සෙෙල විනාශ කළ හැකි ය. මෙම විකිරණවල ට විශාල විනාශයක් සිදු කිරීමට හැකිය . මේවා ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයන් සදහා ද යොදා ගනී.

විකිරණ වර්ග

  ක්ෂය වන න්‍යෂ්ටියකින් මුදා හැරෙන කිරණ විකිරණ නම් වේ. මේවා ප්‍රධාන වර්ග තුනකි .

 • අැල්ෆා කිරණ
 • බීටා කිරණ
 • ගැමා කිරණ

 ගැමා කිරණ අාවේණික ගමන් වගක හෝ අන් අංශූ සමග හෝ ගමන් කරයි. මෙවැනි විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය 37ක් පමණ අාවර්තිතා වගුවේ දක්න ට ලැබේ .

 • ටෙක්නීටියම්(Tc) 
 • ප්‍රොමොතියම් 
 • පොලෝනියම් 
 • අැස්ටටීන්
 • රේඩෝන්
 • ෆ්‍රැන්සියම්
 • රේඩියම්
 • අැක්ටීනියම්
 • තෝරියම්
 • ප්‍රොටැක්ටීනියම්
 • යුරේනියම්
 • නෙප්චූනියම්
 • ප්ලූටෝනියම්
 • අැමෙරිසියම්
 • කියුරියම්
 • බ`කේලියම්
 • කැලිෆෝනියම්
 • අයින්ස්ටයිනියම්
 • මෙන්ඩේලියම්
 • නොබේලියම්
 • ලොරෙන්සියම්
 • රදර්ෙෝඩියම්
 • ඩුබිනියම්
 • සීබෝර්ජියම්
 • බෝරියම්
 • හැසියම්
 • මෙයිට්නේරියම්
 • ඩැමැස්ටේඩියම්
 • රොන්ටජෙනියම්
 • කොපර්නීසියම්

ගයිගර් මූලර් ගණකය

විකිරණශීලීතාව මනින ලබන උපකරණය ගයිගර් මූලර් ගණකය යි. අඩු පීඩන තත්ත්ව යටතේ වායු පිර වූ ටියුබයක ට මීටරයක් සවිකර මෙම උපකරණය ( ගයිගර් මූලර් ගණකය ) තනා තිබේ. ටියුබය ට විකිරණ අැතුළු වූ විට ස්පන්දන අැති කරයි. එනිසා විදුලි ධාරාවක් අැති වේ. උපකරණය තුළ ස්පන්දන සංඛ්‍යාව සටහන් වේ. එමගින් විකිරණශීලීතාව මනිනු ලබයි.

අැන්ටෝනි බැරකල්

අැන්ටෝනි බැරකල් 1896 දී  විකිරණශීලීතාව සොයා ගත්තේ ය. 

විකිරණශීලී දීප්තිය

න්‍යෂ්ටික බලාගාරවල භාවිත කරන ඉන්ධන දඩු න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියක විකිරණශීලි වස්තුවක් නම් වේ . මේවා ජලය තුල  ගබඩා කරයි . විකිරණ උරා ගන්නා ජලය ඉන් පසු ව නිල් පැහැයෙන් දිලිසේ.

අර්ධ අායු කාලය

යම් විකිරණශීලී සමස්ථානිකයක න්‍යෂ්ටිය විකිරණ පිට කරමින් ක්ෂය වේ. එවැනි න්‍යෂ්ටියක් පැවති ප්‍රමාණයෙන් අඩක් වීම ට ගතවන කාලය අර්ධ අායු කාලය නම් වේ.

මේවා එක් එක් විකිරණශීලී සමස්ථානිකයකයන් ට අනුව වෙනස් වේ. නිදසුන් ලෙස ,

 1. රේඩෝන් -221 වල අර්ධ අායු කාලය අාසන්න වශයෙන්  තත්: 30
 2. යුරේනියම් - 238 වල අර්ධ අායු කාලය අාසන්න වශයෙන්වසර මිලියන 4500
 3. කාබන් -14 වල අර්ධ අායු කාලය අාසන්න වශයෙන් වසර 5730

මෙම කාබන් -14 විකිරණශීලී සමස්ථානිකය ජීවී ශරීරයේ අඩංගු වේ. මෙය ජීවියා මියගිය අවසිථාවේ සිට ක්ෂය වීම ට ලක්වේ . මෙය කාබන් දින නිර්ණය යි . එමගින් ජීවියා ජීවත් වූ කාලය නිර්ණය කළ හැකි ය.

විකිරණ සංවේදී සේයාපට ලාංඡනය

න්‍යෂ්ටික බලාගාර වල සේවකයෝ විකිරණ සංවේදී සේයාපට ලාංඡනය පළදිති. එමගින් ඔවුන් නිරාවරණය වන විකිරණ ප්‍රමාණය දැනගත හැකි ය. විකිරණ සංවේදී සේයාපට ලාංඡනය ඉතා කුඩා විකිරණ ප්‍රමාණයක ට පවා සංවේදී ය.

විකිරණවල ප්‍රයෝජන

සිරුරේ විවිධ කොටස් තුළින් යවා පිටපත් ලබා ගැනීම , ජීවාණුහරණය කිරීම , නළ මාර්ගවල කාන්දු වීම් හදුනා ගැනීම  විකිරණවල ප්‍රයෝජන වේ .

පිළිකා රෝගීන් ට ප්‍රතිකාර කිරීම ට විකිරණ යොදා ගැනීම විකිරණ චිකිස්සාව නම් වේ . මෙහි දී පිළිකා සෙෙල අැති ප්‍රදේශය ට ගැමා කිරණ එල්ල කරයි . එමගින් පිළිකා සෙෙල විනාශ වී යයි .

දුම් අනාවරකය

දුම් අනාවරකවල සුළු වශයෙන් විකිරණ භාවිත වේ. දු්මක් අැති වූ විට මේ හරහා ගමන් කරන විද්‍යුත් ධාරාවට බාධා වී සීනුව නාද වේ.

විකිරණ අනතුරු

 ජපානය ට එල්ල කළ පරමාණු බෝම්බ , ජපානයේ ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ට හානි සිදු වීම , මේ සදහා නිදසුන් ය .