මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (2 කොටස) - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (2 කොටස)

                                 මොකක්ද මේ  ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (2 කොටස)

                                           (මෙය අන්තර් ජාලය  අැසුරින් සැකසිණි.)

 

A .වර්ග කිලෝමීටර සියයක ප්‍රදේශයකට වඩා අඩු කොටසක දක්නට ලැබෙන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මෙම වර්ගය ට අයත් වේ.මීට අමතරව චර්යා රටාවල පැහැදිලි වෙනසක් සහිත ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ, වාර්තාගත චර්යා රටාවල හා පරිණත ගහනයේ පැහැදිලි අවගමනයක් සහිත ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ , වාර්තාගත පැවැත්මේ හෝ සැරිසරන ප්‍රදේශවල හෝ ළදරු ගහනයේ හෝ පරිනත ගහනයේ හෝ පැහැදිලි උච්චාවචනයක් සහිත ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මෙම වර්ගය ට අයත් වේ .

B .ඉහත 1-3 ඇතුලත් ව වර්ග කිලෝමීටර දහයක ට අඩු ප්‍රදේශයක දක්නට ලැබෙන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මෙම වර්ගය ට අයත් වේ .

C .ගහනය පරිණත ජීවීන් 250 ට අඩු හෝ පරම්පරා 3ක (වසර 10ක) සත්ව ගහනයෙන් පරිණත සත්ත්ව ගහනය 25% දක්වා අඩු වූ හෝ කිසිදු ගහනයක් තුල 50%ක පරිණත සත්ත්ව ගහනයක් වාර්තා නොවන හෝ උප සංගහන තුල 90%ක පරිණත සත්ත්ව ගහනය අඩු වීමක් දක්නට ලැබෙන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මෙම වර්ගය ට අයත් වේ .

D .50කට අඩු පරිණත සත්ත්ව ගහනයක් සහිත ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මෙම වර්ගය ට අයත් වේ .

E .වඳ වී යාමේ සම්භාවිතාවය 50% දක්වා වර්ධනය වී අැති බව දක්නට ලැෙබන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මෙම වර්ගය ට අයත් වේ .

 2008-10 වාර්තා වලට අනුව රටවල් 17 ක ජීවී හා ශාක විශේෂ 15ක් වඳ වී යාමේ උග්‍ර තර්ජනයට ලක්වූ (CR) කාණ්ඩයට ඇතුලත් කරන ලදී.  


  1. වඳ වී යාමේ ඉහල අවදානමක් ඇති (EN)

වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක්වීනොමැති නමුත් මුහුණ පෑමේ ඉහල අවදානමක් සහිත විශේෂ මෙය ට අයත්ය.

පරම්පරා 3ක හෝ වසර 10ක කාලයක් තුල ගහනයේ 50%ක අඩුවීමක් පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ , වාර්තාගත වන භුමි ප්‍රදේශය වර්ග කිලෝ මීටර් පන් දහස හෝ වර්ග කිලෝ මීටර් පන් සියය දක්වා අඩු වීමක් දක්වන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ , ගහනයේ ප්‍රමාණය 2500 කට අඩු පරිණත සත්ත්වයන්ගෙන් සමන්විත හෝ පරිණත සත්ත්ව ගහනයේ 20%ක අඩුවක් වසර 5ක හෝ පරම්පරා දෙකක් අතර දී දක්වන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ  ,පරිණත සත්ත්වයන් ගණන 250ට අඩුවන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ  හා ප්‍රමාණාත්මක සංගණන මගින් අවම වශයෙන් 20%ක වඳ වී යාමේ ප්‍රවනතාවයක්( වසර 20ක් තුල හෝ පාරම්පර 5ක් තුල ) දක්වන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ වඳ වී යාමේ ඉහල අවදානමක් ඇති වර්ගය ට අයත්වේ.

අාසියාතික අලියා, අප්‍රිකානු පෙන්ගුවින් , කොටියා , පර්සියානු දිවියා මේ සදහා උදාහරණවේ.

  1. අනතුරට ලක්විය හැකි

 CE හෝ EN වර්ගීකරණයට අයත් නොවන නමුත් නුදුරු අනාගතයේදීමවඳවී යාමේ අනතුරට ලක් විය හැකි සත්ත්ව කාණ්ඩ මෙය ට ඇතුලත් කෙරේ.

  • ගණනය කරණ ලද හෝ අනුමාන කරණ ලද අඩු වීමක් වසර 10ක් හෝ පරම්පරා 3ක් තුල අවම වශයෙන් 20%ක් ලෙස දක්නට ලැබෙන ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ
  • ගහනයේ අඩුවීමක් දක්න ට ලැබෙන හදුනා ගන්නා ලද ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ