තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 09 කොටස ) - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 09 කොටස )

තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 09කොටස )

 (මෙම ලිපි පෙළ  පාසල් පෙළ පොත්  , පුවත් පත් , අතිරේක පොත් හා අන්තර්ජාලය අැසුරින් සැකසුණි.)

  • ශරීරයේ අැතිවන විවිධ සංකූලතා

මිනිසාගේ ශරීරය පෘතුවියේ අැති පීඩනය ට , වායු සාන්ද්‍රණය ට, ගුරුත්වාකර්ෂණය ට අනුව අනුවර්තනය වී අැත. එ් අනුව බලන විට අභ්‍යවකාශය තුළ එම සාධක වෙනස් නිසා ශරීරය තුළ විවිධ ගැටළු , නව රෝගාබාධ අාදිය අැති විය හැකි ය.

 

මෙවැනි ගැටළු මග හරවා ගනිමින් සාර්ථක ලෙස අභ්‍යවකාශය තුළ ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීම ට මිනිසා උත්සාහ දරයි.