ජෛව රසායනික පදනම හතරවන කොටස - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

ජෛව රසායනික පදනම හතරවන කොටස

පිෂ්ටය හදුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව

පිෂ්ට හඳුනාගැනීම සඳහා අයඩීන් පරීක්ෂාව සිදු කරයි.  පරීක්ෂණ නළයකට පිෂ්ට ද්‍රාවණයක් ගෙන එයට අයඩීන් ද්‍රවණයෙන් බිංදු කිහිපයක් යෙදූ විට එම ද්‍රාවණය නිල් කළු පාටක් ඇති වේ . අයඩීන් ද්‍රාවණය වර්ණ ය කහ දුඹුරු පැහැයක් ගනී . මේ නිසා ආහාරයක පිෂ්ටය අඩංගු දැ යි අයඩීන් පරීක්ෂාව මගින් දැන ගත හැක .

 

ප්‍රෝටීන හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂා

බයියුරේට් පරීක්ෂාව

පරීක්ෂණ නළයකට ප්‍රෝටීන ද්‍රාවණයකින් සුළු ප්‍රමාණයක් ගෙන එයට වැඩිපුර සෝඩියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ්  එක්කර එක් කර පසුව  කොපර් සල්ෆේට් සුළු ප්‍රමාණයක් යෙදූ විට දීප්තිමත් දම් පාටක් ඇති වේ .

මිලන් පරීක්ෂාව

ප්‍රෝටීන ද්‍රාවණයකින් සුළු ප්‍රමාණයක් පරීක්ෂණ නළයකට ගෙන එයට මිලන් රාවණ ධාවනයෙන් සුළු ප්‍රමාණයක් යෙදූ විට එම ද්රාවණය සුදු පැහැවේ.මේ මිශ්‍රණය රත්කරන විට  රෝස පාට හෝ රතු පාට වේ.

සැන්තෝ ප්‍රෝටීන පරීක්ෂාව

ප්‍රෝටීන් ද්‍රවනයෙන් සුළු ප්‍රමාණයක් නලයට ගෙන එයට සාන්ත නයිට්‍රික් අම්ල වලින් බිංදු කිහිපයක් යෙදූ විට  දීප්තිමත් කහපාට ඇති වේ .

 

ප්‍රෝටීන හඳුනා ගැනීමට වැඩිපුරම භාවිතා වන්නේ  බයියුරේට් පරීක්ෂාවයි.

 

ලිපිඩ හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂාව

පරීක්ෂණ නළයකට ජලය මිලි ලීටර් දෙකක් පමණ ගෙන එයට පොල් තෙල් මිල ලීටර් දෙකක් යොදා හොඳින් සොලවනු ලැබේ. මේද ගෝලිකා ඇතිවේ.ඉන් පසුව එයට සුඩාන් ¡¡¡ ද්‍රවනයෙන්  බිංදු කිහිපයක් යෙදූ විට මේද ගෝලිකා සියල්ලම රතු රෝස පාටින් වර්ණ ගැන්වේ. ජල ස්ථරය වර්ණ ගැන්වෙන්නේ නැත.

 

ග්ලූකෝස් හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂාව

පරීක්ෂණ නලයකට ග්ලූකෝස් ද්‍රාවණ ගෙන එයට බෙනඩික් ද්‍රාවණය සුළු ප්‍රමාණයක් දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර නටන තෙක් රත් කරනු ලැබේ. එවිට මොකද රතු පාට අවක්ෂේපයක් සෑදේ .

 

සුක්‍රෝස් හදුනාගැනීමේ පරීක්ෂාව

ප්‍රරෝහණය වන මුං බීජ මුං කොට සුක්‍රෝස් ද්‍රවනයක්  සාදා ගනු ලබයි .පරීක්ෂණ නලයකට සුක්‍රෝස් ද්‍රවනයෙන් ස්වල්පයක් ගෙන එයට බෙනඩික් ද්‍රාවණය යොදා නටන තෙක් රත් කරනු ලබයි. නමුත් ගඩොල් රතු පාට අවක්ෂේපයක් නොලැබේ.

පසුව වෙනත් පරීක්ෂණ නළයකට සුක්‍රෝස් ද්‍රාවණයෙන් ස්වල්පයක් දමා තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය යොදා මිශ්‍රකර මිශ්‍ර කර පසුව සෝඩියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් මගින් ද්රාවණය උදාසීන කර බෙනඩික් ද්‍රාවණය දමා රත් කළ විට ගඩොල් රතු අවක්ෂේපය ක් ලැබේ.