විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 6 කොටස ) , - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 6 කොටස ) ,

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 6 කොටස ) ,

එදිනෙදා හමුවන උච්ච වායු  කීපයක ප්‍රයෝජන

 1. හීලියම්
 • ගිනි නොගන්නා සැහැල්ලු වායුවක් නිසා ගුවන් බැලූන පිරවීම ට
 • ප්‍රති දීපන පහන් වල දීප්තිමත් හා වර්ණවත් අාලෝක ලබා ගැනීම ට
 1. නියෝන්
 • සංඥා පහන්වල රතු අාලෝකය ලබා ගැනීම සදහා
 1. අාගන්
 • විදුලි බුබුළු පිරවීම ට ( නිශ්ක්‍රීය වායුවක් නිසා )
 • ලෝහ නිස්සාරණයේ ක්‍රියාව ලියේදී දී අාවරණ වායුවක් ලෙස

 

ලෝහ , අලෝහ , ලෝහාලෝහ හා උච්ච වායුවල විශේෂ අවස්ථා

 1. සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී ඝන ලෙස පැවතීම ලෝහවල ට පොදු ලක්ෂණයක් වුව ද ලෝහයක් ලෙස සැලකෙන රසදිය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී ද්‍රව ලෙස පවතී.
 2. ඉතා ම ඉහල ද්‍රවාංකයක් තිබීම හා ඉතා ම ඉහල තාපාංකයක් තිබීම ලෝහවල ට පොදු ලක්ෂණයක් වුව ද ලෝහයක් ලෙස සැලකෙන රසදිය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී පවා වාෂ්ප බව ට පත් වූ අවස්ථා වාර්තා වී අැත.
 3. සාපේක්ෂ ව පහල ඝනත්වයක් තිබීම අලෝහවල ට පොදු ලක්ෂණයක් වුව ද අලෝහයක් ලෙස සැලකෙන කාබන්වල බහුරූපී අවස්ථාවක් වන දියමන්ති දෘඪ තාවය අධික ම ද්‍රව්‍යය එනම් ඝනත්වය වැඩිම ද්‍රව්‍යය  ලෙස සලකයි.
 4. හොද විද්‍යුත් සන්නයන හැකියාවක් නො තිබීම අලෝහවල ට පොදු ලක්ෂණයක් වුව ද අලෝහයක් ලෙස සැලකෙන කාබන්වල බහුරූපී අවස්ථාවක් වන මිනිරන් ඉතා හොද විද්‍යුත් සන්නයන හැකියාවක ට හිමිකම් කියයි.
 5. සියලුම වායු වර්ග ද්වී පරමාණුක අණු ලෙස පැවතිය ද මෙම උච්ච වායු එ්කපරමාණුක අණු ලෙස පවතී.
 6. viii වන කාණ්ඩය ට අයත් මූලද්‍රව්‍ය සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේ අන් මූලද්‍රව්‍ය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සංයෝග නො සෑදුව ද viii වන කාණ්ඩය ට අයත් මූලද්‍රව්‍යක් වන අාගන්වල හයිඩ්රේට පිළිබද වාර්තා වී අැත.

 

අම්ල ,භෂ්ම හා ලවණ

 1. අම්ල

ජලීය ද්‍රාවණයක දී අයනීකරණය වී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින සංයෝග අම්ල නම් වේ. අම්ලයේ ප්‍රබලතාවය අනුව මේවා වර්ග දෙකකි.

 • ප්‍රබල අම්ල
 • දුබල අම්ල

ප්‍රබල අම්ල :- ප්‍රබල අම්ල යනු ජලීය ද්‍රාවණයක දී පූර්ණ ලෙස අයනීකරණය වී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින සංයෝග යි.

දුබල අම්ල :- දුබල අම්ල යනු ජලීය ද්‍රාවණයක දී අර්ධ ලෙස අයනීකරණය වී හයිඩ්‍රජන් අයන මුදා හරින සංයෝග යි.

අම්ල සදහා උදාහරණ

 • හයිඩ්‍රො ක්ලොරික් අම්ලය - ප්‍රබල අම්ලයකි. ( HCl වායුව ජලයේ දියවීමෙන් සෑදේ. )
 • නයිට්‍රික් අම්ලය - ප්‍රබල අම්ලයකි. ( NO2 වායුව ජලයේ දියවීමෙන් සෑදේ. )
 • සල්ෆියුරික් අම්ලය - ප්‍රබල අම්ලයකි. ( SO2 වායුව ජලයේ දියවීමෙන් සෑදේ. )
 • අැසිටික් අම්ලය - දුබල අම්ලයකි. ( විනාකිරිවල අැත්තේ තනුක අැසිටික් අම්ලය යි. )
 • සිට්‍රික් අම්ලය - දුබල අම්ලයකි. ( දෙහි ,ලෙමන් ,නාරංවල අඩංගු වේ.)
 • කාබොනික් අම්ලය - දුබල අම්ලයකි. ( CO2 වායුව ජලයේ දියවීමෙන් සෑදේ. )
 • පොස්පොරික් අම්ලය - දුබල අම්ලයකි.
 1. භෂ්ම

ජලීය ද්‍රාවණයක දී අයනීකරණය වී හයිඩ්‍රොක්සීල්  අයන මුදා හරින සංයෝග අම්ල නම් වේ. භෂ්මයේ ප්‍රබලතාවය අනුව මේවා වර්ග දෙකකි.

 • ප්‍රබල භෂ්ම
 • දුබල භෂ්ම

ප්‍රබල භෂ්ම :- ප්‍රබල භෂ්ම යනු ජලීය ද්‍රාවණයක දී පූර්ණ ලෙසඅයනීකරණය වී හයිඩ්‍රොක්සීල්  අයන මුදා හරින සංයෝග යි.

දුබල භෂ්ම :- දුබල භෂ්ම යනු ජලීය ද්‍රාවණයක දී අර්ධ ලෙසඅයනීකරණය වී හයිඩ්‍රොක්සීල්  අයන මුදා හරින සංයෝග යි.