අංශු පරිවහනය (01 - කොටස) (හැදින්වීම - කෙටි සටහන) - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

අංශු පරිවහනය (01 - කොටස) (හැදින්වීම - කෙටි සටහන)

1 හැදින්වීම

1.1 අප සිටින වට පිටාව තුලදි අංශු පරිවහනය සිදුවන බවට උදාහරණ:-

> කාමරයක් තුල සෙන්ට් බොතලයක් විවර කිරිමෙන් මුලු කාමරය තුලම සෙන්ට් සුවද පැතිරිම (එනම් සුවද අංශු කාමරයෙ ඇති වයු අංශු අතරින් ගමන් කිරිම)

> පෙනහලු වලට පැමිනෙන වාතය ගර්ත කුහරයට ඇතුලු වී ඔක්සිජන් අංශු රුධිරයට ඇතුලු විම. (සරලව ලිවුවේ)

ඉහත උදාහරණ අනුව අප අවට පරිසරයෙහිද , ජිවි ශරීර තුලද එක් තැනක ඇති අංශු තවත් තැනකට ගමන් කිරිම (චලනය විමක්) සිදුවෙ. එය “අංශු පරිවහනය” ලෙස හැදින්වෙ.

1.2 තවත් මෙ ගැන තෙරුම් ගන්න නම්, ඉගෙන ගන්න නම් මුලින්ම මෙ “අංශු පරිවහනය” කියන වචනයෙ තෙරුම දැන ගන්න ඔන.

අංශු + පරිවහනය = අංශු පරිවහනය

“අංශු” = පදාර්ත එහෙම නැත්තම් දර්ව්ය නිර්මාණය උන ඉතා කුඩා කොටසට අපි අංශුවක් ලෙස විද්වතුන් උපකල්පනය කර ඇත.

“පරිවහනය” = කිසියම් දෙයක් එක් තැනක සිට තවත් තැනකට ගමන් කිරිම.

1.3 “පරිවහනය” වෙන්නෙ කොහොමද?

මෙ අංශු වල චාලක ශක්තියක් තිබේ එම නිසා මෙ අංශුට ගමන් කරන්න හැකිවෙ. එවගේම් මේ අංශුවලට වෙනස්  චාලක ශක්තින් තිබෙ. මෙ නිසා අංශුන් ප්‍රදාන කොටස් තුනකට බෙදා ඇත (ඝන / ද්‍රව / වායු) එය “චාලක අනුක වාදය” ලෙස හැදින්වේ.

ඝන අංශුන්ට තිබෙන චාලක ශක්තිය ඉතා අඩු නිසා මෙ අංශුන් පරිවහනය නොවෙ එහෙත් ද්‍රව , වායු අංශුන් හට තිබෙන චාලක ශක්තිය (ස්වයන් ශක්තිය) වැඩි නිසා පරිවහනය විමට හැක. මෙ අංශුන්ට ඇති ස්වයන් ශක්තිය නිසා මෙ අංශුන්ට ගමන් කිරිමට හැක එහෙත් වෙනත් අංශුන් සමග ගැටිම නිසා එකා කාරව ගමන් නොකරයි. මෙය "අහඹු චලනයන්" ලෙස හැදින්වේ.

෴ නිමි ෴

ඉදිරි පාඩම් වලින් තව ගොඩක් දෙ ගැන කියලා දෙන්නම්. යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියනවා නම් ඉමෙයිල් එකක් එවන්න - sl.princesanju@gmail.com