ලිපි
සාමාන්‍ය දැනුම වර්ධනයට (ii) | සාමාන්ය දැනුම ප්රශ්න 50ක්.... | ලෝක ජාත්යන්තර දින - 2 | ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංකේත | වර්ෂ 2016 හා ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය - බුද්ධ ධර්මය , ශෛවනෙරි , කතෝලික ධර්මය , ක්‍රිස්තියානි ධර්මය , ඉස්ලාම්, සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය , දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය | ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධව ප්‍රශ්න | සාමාන්‍ය දැනීම උපකාරක ලිපි - අංක 06 | සාමාන්‍ය දැනීම උපකාරක ලිපි - අංක 05 | සාමාන්‍ය දැනීම උපකාරක ලිපි - අංක 04 | සාමාන්‍ය දැනීම උපකාරක ලිපි - අංක 03 | සාමාන්‍ය දැනීම උපකාරක ලිපි - අංක 02 | සාමාන්‍ය දැනීම උපකාරක ලිපි - අංක 01 | ලොවෙන් බිඳක් III | ලොවෙන් බිඳක්-2 | ලොවෙන් බිඳක්-1 | සාමාන්‍ය දැනුම 03 | සාමාන්‍ය දැනුම 02 | සාමාන්‍ය දැනුම 01 |