ලෝක ජාත්යන්තර දින - 2 - සාමාන්‍යපෙළ සාමාන්‍ය දැනුම

ලෝක ජාත්යන්තර දින - 2

ලෝක ජාත්යන්තර දින

 1. ලෝක මිහිතල දිනය :- අප්‍රේල් 22
 2. ලෝක කම්කරු දිනය :- මැයි 01
 3. ලෝක රතු කුරුස දිනය :- මැයි 08
 4. ලෝක හෙද දිනය :- මැයි 12
 5. පළමු ලෝක යුද්ධය :- 1914
 6. චීන මහා ප්‍රකාරය සෑදීම :- ක්‍රි. පූ 214
 7. ජගත් විදුලි සන්දේශ දිනය :- මැයි 17
 8. ලෝක සංස්කෘතික දිනය  :- මැයි 21
 9. ලෝක සාගර දිනය :- ජුනි 08
 10. ලෝක ජනග‍හන දිනය :- ජූලි 11
 11. ආදීවාසීන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය :- අගෝස්තු 09
 12. ලෝක සාක්ෂරතා දිනය :- සැප්තැම්බර් 08
 13. ජගත් සංචාරක දිනය :- සැප්තැම්බර්  27
 14. ලෝක ළමා දිනය :- ඔක්තෝබර් 01
 15. ලෝක වැඩිහිටි දිනය :- ඔක්තෝබර් 01
 16. ලෝක අමද්‍යප දිනය :- ඔක්තෝබර් 03
 17. ලෝක සත්ත්ව දිනය :- ඔක්තෝබර් 04
 18. ලෝක ජනාවාස දිනය :- ඔක්තෝබර් මුල් සදුදා දින
 19. ලෝක ගුරු දිනය :- ඔක්තෝබර් 06
 20. ලෝක ළමා සන්නිවේදන දිනය :- දෙසැම්බර් 11
 21. ලෝක මිහිතල දිනය :- අප්‍රේල් 22
 22. ලෝක සරණාගත දිනය :- ඔක්තෝබර් 04 
 23. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය :- මාර්තු 08 
 24. ජගත් මිහිතල දිනය :- අප්‍රේල් 22 
 25. ජාත්‍යන්තර භාෂා දිනය :- සැප්තැම්බර් 01 
 26. ලෝක අමධ්‍යප දිනය :- ඔක්තෝබර් 03 
 27. ලෝක ආහාර දිනය :- ඔක්තෝබර් 16 
 28. ලෝක ඒඩ්ස් දිනය :- දෙසැම්බර් 01 
 29. ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය :- අප්‍රේල් 07 
 30. ලෝක ජෛව විවිධත්ව දිනය :- මැයි 22
 31. ලෝක නිව්මෝනියා දිනය :- ජනවාරි 14 
 32. ජාත්‍යන්තර අවිහිංසා දිනය :- ඔක්තෝබර් 04
 33. ජාත්‍යන්තර සතුන්ගේ  දිනය :- අගෝස්තු 02 
 34. ජාත්‍යන්තර නොබැදි ව්‍යාපාර දිනය :- සැප්තැම්බර් 01
 35. ලෝක සාගර දිනය :- ජුනි 26 
 36. ලෝක විදුලි සන්දේශ දිනය :- මැයි 17
 37. ලෝක කාලගුණික දිනය :- මාර්තු 23
 38. ජාත්‍යන්තර පුරා විද්‍යා දිනය :- ජූලි 07
 39. ලෝක ගුරුවරුන්ගේ දිනය :- ඔක්තෝබර් 06
 40. ඕසෝන් වියන රැකගැනීමේ දිනය :- සැප්තැම්බර් 03
 41. ලෝක ආගමික දිනය :- ජනවාරි 15
 42. ජාත්‍යන්තර රේගු දිනය :- ජනවාරි 26
 43. ජගත් ලාදුරු දිනය :- ජනවාරි 31
 44. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය :- මාර්තු 08
 45. ලෝක ජල දිනය :- මාර්තු 22
 46. ලෝක නාට්‍ය දිනය :- මාර්තු 27
 47. ලෝක පොත් දිනය :- අප්‍රේල් 23
 48. ජගත් නිදහස් මාධ්‍ය දිනය :- මැයි 03
 49. ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය :- මැයි මස දෙවන ඉරු දින
 50. ලෝක පවුල් දිනය :- මැයි 15
 51. අන්තර් ජාතික කෞතුකාගාර දිනය :- මැයි 18
 52. ලෝක පරිසර දිනය :- ජුනි 05
 53. ලෝක බාලදක්ෂ දිනය :- පෙබරවාරි 22
 54. ලෝක පාරිභෝගික දිනය :- මාර්තු 15
 55. ලෝක කාලගුණ දිනය :- මාර්තු 23
 56. ලෝක ළමා පොත් දිනය :- අප්‍රේල් 02
 57. ලෝක මිහිතල දිනය :- අප්‍රේල් 22
 58. ලෝක කම්කරු දිනය :- මැයි 01
 59. ලෝක රතු කුරුස දිනය :- මැයි 08