වර්ෂ 2016 හා ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය - බුද්ධ ධර්මය , ශෛවනෙරි , කතෝලික ධර්මය , ක්‍රිස්තියානි ධර්මය , ඉස්ලාම්, සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය , දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය - සාමාන්‍යපෙළ සාමාන්‍ය දැනුම

වර්ෂ 2016 හා ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය - බුද්ධ ධර්මය , ශෛවනෙරි , කතෝලික ධර්මය , ක්‍රිස්තියානි ධර්මය , ඉස්ලාම්, සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය , දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය

බුද්ධ ධර්මය / ශෛවනෙරි / කතෝලික ධර්මය / ක්‍රිස්තියානි ධර්මය / ඉස්ලාම් ධර්මය


 

ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යූහය

I පත්‍රය

කාලය පැය 1 යි.

බහුවරණ ප්‍රශ්න 40 කි. ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුයි. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 1 බැගින් මුළු ලකුණු 40 කි.

II පත්‍රය

කාලය පැය 2 යි. මුළු ලකුණු 60 කි.

පළමු වන ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය වන අතර කෙටි පිළිතුරු සැපයීමේ ප්‍රශ්නයකි. එය කොටස් 10 කින් සමන්විත වේ. එක් කොටසකට ලකුණු 2 බැගින් මුළු ලකුණු 20 කි. සෙසු ව්‍යූහගත ප්‍රශ්න 6 න් 4 කට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 7 වන ප්‍රශ්නය සඳහා මාතෘකා හතරක් සපයන අතර ඉන් දෙකකට කෙටි සටහන් ලිවිය යුතුය. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් මුළු ලකුණු 40 කි. 

අවසාන ලකුණු ගණනය කිරීම :   I පත්‍රය    =     40

II පත්‍රය   =    60

   අවසාන ලකුණ   =    100

 

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය / දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය


ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යූහය

I පත්‍රය   

කාලය පැය 1 යි.

බහුවරණ ප්‍රශ්න 40 කි. ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුයි. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 1 බැගින් මුළු ලකුණු 40 කි.

II පත්‍රය  

කාලය පැය 2 යි. ප්‍රශ්න 5 කි. (මුළු ලකුණු 80 කි)

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපයිය යුතුයි.

1 ප්‍රශ්නය  :  කෙටි පිළිතුරු සැපයීමේ ප්‍රශ්න 10 කින් සමන්විත වේ. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 02 බැගින් මුළු ලකුණු 20 කි.

2 ප්‍රශ්නය  : රචනා ලිවීම. ලකුණු 25 කි. (නිර්දිෂ්ට ව්‍යූහගත තේමා 4 ක් අතරින් 1 ක් තෝරා ගත යුතුය)

3 ප්‍රශ්නය  : සාරාංශකරණය : ලකුණු 10 කි.

4 ප්‍රශ්නය  : අවබෝධය : ලකුණු 10 කි.

5 ප්‍රශ්නය  : ප්‍රායෝගික ලේඛනය : ලකුණු 15 කි.

III පත්‍රය 

 කාලය පැය 2 යි. ප්‍රශ්න 7 කි. (මුළු ලකුණු 80 කි)

අනිවාර්ය ප්‍රශ්න හතරකටත් තවත් එක් ප්‍රශ්නයකටත් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

(1, 2, 3, 4 ප්‍රශ්න අනිවාර්ය වේ. 5, 6, 7 ප්‍රශ්නවලින් එකක් තෝරා ගත යුතුය)

1 ප්‍රශ්නය  :  කෙටි පිළිතුරු සැපයීමේ ප්‍රශ්න 10 කින් සමන්විත වේ. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 02 බැගින් මුළු ලකුණු 20 කි.

2 ප්‍රශ්නය  : නිර්දිෂ්ට ග්‍රන්ථවලින් තෝරා ගත් ගද්‍ය හෝ පද්‍ය කොටස් ඇසුරින් ප්‍රශ්නය සකස් කෙරෙන අතර අනුකොටස් 2 කින් යුත්      කොටස් 5 කින් සමන්විත වේ. එක් අනුකොටසකට ලකුණු 2 බැගින් මුළු ලකුණු 20 කි.

3 ප්‍රශ්නය  : වෛකල්පිත ප්‍රශ්න කොටස් දෙකකින් එකකට පමණක් පිළිතුරු ලිවිය යුතු අතර වචන සංඛ්‍යාව 150 - 200 ක් පමණ විය යුතුය. ලකුණු 15 කි.

4 ප්‍රශ්නය  : වෛකල්පිත ප්‍රශ්න කොටස් දෙකකින් එකකට පමණක් පිළිතුරු ලිවිය යුතු අතර වචන සංඛ්‍යාව 150 - 200 ක් පමණ විය යුතුය. ලකුණු 15 කි.

5, 6, 7 ප්‍රශ්න  : වෛකල්පිත ප්‍රශ්න කොටස් තුනකින් එකකට පමණක් පිළිතුරු ලිවිය යුතු අතර වචන සංඛ්‍යාව 150 - 200 ක් පමණ විය යුතුය. ලකුණු 10 කි.

අවසාන ලකුණු ගණනය කිරීම :   I පත්‍රය    =     40

II පත්‍රය   =    80

III පත්‍රය  =    80

අවසාන ලකුණ   =    200 බෙදීම 2 = 100

 


උපුටා ගැනීම : ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් පිටුව (www.doenets.lk/exam)