පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 21 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 21

256. දත්ත ප්‍රභවය (Source) යනු,

 1. අවසාන වශයෙන් දත්ත ලබාගන්නා හෝ ලබාගන්නා තැනැත්තාය.
 2. දත්ත ප්‍රභවය සිට ග්‍රාහකයා වෙත ගෙනයාම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයි.
 3. දත්ත සම්ප්‍රේෂණයය සඳහා අවශ්‍ය කරන දත්ත නිපදවන්නා හෝ ඒවා බිහිවන ස්ථානයයි.
 4. එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට දත්ත සම්ප්‍රේෂණයය කිරීමයි.

 

257. ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Micro Processors) නිපදවීමේ පුරෝගාමී ආයතන දෙකකි.

 1. Intel, Microsoft                               
 2. AMD, Sarwa                                   
 3. Motorola, Sony              
 4. Intel, AMD

 

258. පරිගණකයක මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සවිකිරීමට භාවිතා කළ හැකි කෙවෙනි වලින් නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ,

 1. සමාන්තරගත කෙවෙනි සහ PS/2 කෙවෙනි                                   
 2. ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි සහ ජාලකරණ කෙවෙනි
 3. PS/2 ආකාරයේ කෙවෙනි සහ ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි                        
 4. සමාන්තරගත කෙවෙනි සහ විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙනි

 

259. ආචයනය (Storage) හෙවත් දත්ත තැන්පත් කිරීමට හෝ ගබඩා කිරීමට යොදාගන්නා තාක්ෂණික ක්‍රම සඳහා වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ,

 1. අර්ධ සන්නායක, විද්‍යුත් තාක්ෂණය                                
 2. චුම්භක තාක්ෂණය, ප්‍රකාශ තන්තු තාක්ෂණය
 3. අර්ධ සන්නායක, චුම්භක තාක්ෂණය හා ප්‍රකාශ තාක්ෂණය          
 4. චුම්භක තාක්ෂණය, නැනෝ තාක්ෂණය

 

260. දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී නියමු මාධ්‍යයන් (Guided Media) අඩංගු පිළිතුර වනුයේ,

 1. සමාවෘත / ඇඹරුම් කම්බි යුගල, ප්‍රකාශ තන්තු, සන්නිවේදන චන්øsකා
 2. සන්නිවේදන චන්øsකා, සමාක්ෂ යොත්, අධෝරක්ත කිරණ
 3. සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් වූ වයර, සමාක්ෂ යොත්, ප්‍රකාශ තන්තු
 4. ප්‍රකාශ තන්තු, ක්ෂුද්‍ර තරංග, සමෝක්ෂ යොත්

 

261. සසම්භාවී පිවිසුම් මතක (Random Access Memory - RAM) ආකාර දෙකකි. ඒවා නම්,

 1. නෂ්‍ය නොවන මතක (Nonvolatile memory) සහ නෂ්‍ය මතක (Volatile memory)
 2. වාරක මතක (Cache memory) සහ පඨනමාත්‍ර මතක (Read Only Memory - ROM)
 3. ස්ථිතික සසම්භාවී මතකය (SRAM) සහ ගතික සසම්භාවී මතකය (DRAM)
 4. පඨනමාත්‍ර මතකය, සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය

 

262. විද්‍යුතය භාවිතයෙන් මැකීමෙන් හා නැවත නැවත ක්‍රමලේඛනය කළහැකි පඨනමාත්‍ර මතකය (Read Only Memory - ROM) ලෙස හැඳින්වෙන්නේ,

 1. EPROM – Erasable Programmable Read Only Memory
 2. PROM – Programmable Read Only Memory
 3. EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
 4. DRAM – Dynamic Random Access Memory

 

263. ප්‍රතිදාන උපාංග (Output Devices) වලදී බහුලව ප්‍රයෝජනයට ගන්නා උපාංගය වනුයේ,

 1. තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Dot Matrix Printer)                            
 2. ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Laser Printer)
 3. බහු මාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය (Multimedia Projector)              
 4. පරිගණක සන්දර්ශකය (Monitor)

 

264. කැතෝඩ කිරණ නල (Cathode Ray Tubes - CRT) පරිගණක තිර වෙනුවට ද්‍රව ස්ඵටික තාක්ෂණික (Liquid Crystal Display - LCD) පරිගණක තිර භාවිතය නිසා සැලසෙන වාසි දැක්වෙන පිළිතුර වනුයේ,

 1. සාපේක්ෂව මිල අඩු බව සහ පැහැදිලි දර්ශනයක් ලැබීම.
 2. අඩු විදුලි බලයක් භාවිතා වීම සහ අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් වැය වීම.
 3. ප්‍රතිචාර දැක්වීමට වැඩි කාලයක් ගත වීම සහ මිල අඩු වීම.
 4. තිරයේ සෙලවීම අඩු බව සහ වැඩියෙන් උණුසුම් වීම.

 

265. ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය (Serial Data Transmission) පිළිබඳව පහත වාක්‍ය වලින් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ ප්‍රධාන ආකරයක් ලෙස ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය හැඳින්විය හැකිය.
 2. දත්ත එකක් පිටුපස එකක් බැගින් (ශ්‍රේණිගත ආකාරයට) දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවේ.
 3. එකවර බිටු (bits) කිහිපයක් සම්ප්‍රේෂණයේ කළ හැකි අතරම ඒ සඳහා වයරයන් කිහිපයක් භාවිතා කළ හැකිය.
 4. දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ සඳහා එක් වයරයක් පමණක් සෑහේ.

 

266. පරිගණක ජාල (Computer Networks) පිළිබඳව පහත සඳහන් වාක්‍ය වලින් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. පරිගණක දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරමින් සකසනු ලබන පරිගණක පද්ධතියකි
 2. පරිගණක ජාලයක් ගොඩනැගීම තුලින් පරිගණකයේ ඇති සම්පත් පොදුවේ භාවිතා කළ හැකිය.
 3. පරිගණක එකිනෙක සම්බ්න්ධ කිරීම සඳහා USB කෙවෙනි භාවිතා කළ හැකිය.
 4. පරිගණක ජාලයක් ගොඩනැගීම සඳහා විවිධාකාර සන්නිවේදන උපාංග/ උපකරණ යොදාගනු ලැබේ.

 

267. වඩා වේගවත් මුද්‍රිත පිටපත් (Hard Copies) ලබා ගත හැකි මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වනුයේ,

 1. තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Dot Matrix Printer)                            
 2. තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Ink Jet Printer)
 3. ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Laser Printer)                                            
 4. රේඛා මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Line Printer)

 

268. පරිගණකයේ ප්‍රාථමික මතකය (Primary Memory / Primary Storage) කොටස් තුනකට බෙදිය හැකිය. ඒවා නම්,

 1. ප්‍රාථමික මතකය, ද්වීතීයක මතකය, නෂ්‍ය මතකය
 2. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය, පඨන මාත්‍ර මතකය, වාරක මතකය
 3. ප්‍රාථමික මතකය, ද්විතීයක මතකය, තෘතීයක මතකය
 4. පඨන මාත්‍ර මතකය, සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය, නෂ්‍ය මතකය

 

269. තරු ආකාරයේ පරිගණක ජාල (Start network topology) සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය නොවනුයේ,

 1. පරිගණක සියල්ල එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මධ්‍යයේ පරිගණකයක් හෝ වෙනත් උපකරණ (Hub / Switch ) භාවිතා කරයි.
 2. ස්ථාපනය (Install) කිරීම පහසුය.
 3. දෝෂ සෙවීම (Trouble shooting) පහසුය.
 4. මධ්‍යයේ පිහිටි පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත වූවත් අනෙක් පරිගණක සියල්ලටම එහි බලපෑමක් නැත.

 

270. පරිගණකයක තිබෙන දෘඩ තැටියට (Hard Disk) අමතරව තවත් දෘඩ තැටියක් (Hard Disk) සවිකර පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඇති ප්‍රයෝජනය වනුයේ,

 1. දෘඩතැටි දෙකම භාවිතයට ගත නොහැකිය                      
 2. දෘඩතැටි දෙකම භාවිතයට ගත හැකිය
 3. මුල් දෘඩ තැටිය පමණක් භාවිතයට ගත හැකිය
 4. අවසානයේ සවිකළ දෘඩ තැටිය පමණක් භාවිතයට ගත හැකිය


විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...