10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 06 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 06

26. තොරතුරු (Information) වල වටිනාකම කාලයත් (Time) සමග,

 1. වැඩිවේ                    
 2. අඩුවේ                                  
 3. සමානවේ                 
 4. ශුන්‍ය වේ

පිළිතුරු:   තොරතුරු නිකුත් කරන මොහොතේ හෝ නිපදවන මොහොතේ ඒවායේ වටිනාකම උපරිම වේ. කාලය ගත වන විට ඒවායේ වටිනාකම අඩුවී අවසානයේ දී ඒවා දත්ත බවට පත්වේ. එනම් කාලය ගත වන විට තොරතුරු වල වටිනාකම අඩුවේ. පිළිතුර 2 වේ.

 

27. තොරතුරු වල උපරිම වටිනාකම ඇත්තේ කාලය ශුන්‍ය වන අවස්ථාවේදීය. මෙය තොරතුරු පිළිබඳව,

 1. සංඛ්‍යාත්මක නීතිය (Numerical Rule)                        
 2. ගුණාත්මක නීතිය (Qualitative Rule)
 3. ස්වර්ණමය නීතිය (Golden Rule)                               
 4. ප්‍රමාණාත්මක නීතිය (Quantitative Rule)

පිළිතුරු:   තොරතුරු නිකුත් කරන මොහොතේ හෝ නිපදවන මොහොතේ ඒවායේ වටිනාකම උපරිම වේ. කාලය ගත වන විට ඒවායේ වටිනාකම අඩුවී අවසානයේ දී ඒවා දත්ත බවට පත්වේ. එනම් කාලය ගත වන විට තොරතුරු වල වටිනාකම අඩුවේ. මෙය තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යාය වේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

28. ඉංජිනේරු නිශ්පාදන සමාගමක කළමනාකරුවන් නුදුරු අනාගතයේදී වැඩිපුර මිනිසුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව සලකා බලමින් සිටියි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් විසින් අවධානය යොමුකළ යුතු වඩාත් වැදගත් තොරතුරු මොනවාද?

 1. සියළුම සේවකයන්ගේ පෞද්ගලික වාර්ථා
 2. බඳවා ගන්නා ලද සියළුම මිනිසුන්ගේ පූර්ව වාර්ථා
 3. ඉංජිනේරු පිරිවිතර (Specification) හා නිශ්පාදන ඇනවුම් වල විස්තරාත්මක වාර්ථා
 4. වර්ථමාන හා ප්‍රක්ෂේපිත පුද්ගල අවශ්‍යතාවල සාරාංශ වාර්ථා.

පිළිතුරු:   නුදුරු අනාගතයේදී වැඩිපුර මිනිසුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව සැලකීමේ දී සියළුම සේවකයන්ගේ පෞද්ගලික වාර්ථා, බඳවා ගන්නා ලද සියළුම මිනිසුන්ගේ පූර්ව වාර්ථා, ඉංජිනේරු පිරිවිතර (Specification) හා නිශ්පාදන ඇනවුම් වල විස්තරාත්මක වාර්ථා සලකා බැලිය යුතු නොවේ. මන්ද යත් ඒවා සියල්ල තීරණය කර අවසන් බැවිනි.  නමුත් වර්ථමාන පුද්ගල සාරාංශ වාර්ථා සහ අනාගතයේ දී ගනු ලබන (ප්‍රක්ෂේපිත ) පුද්ගල සාරාංශ වාර්තා පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතු වේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

29. පරිගණකය මගින් ඉටු කරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන් 5 කි. ඒවා අනුපිළිවෙලින් ලියා ඇත්තේ කුමන පිළිතුරෙහිද,

 1. ප්‍රතිදානය, සැකසීම, ආදානය, ආචයනය, පාලනය                                 
 2. ආචයනය, පාලනය, ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය
 3. ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය, ආචයනය, පාලනය                                 
 4. පාලනය, ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය, ආචයනය

පිළිතුරු:   වර්ථමානයේ භාවිතා කරනු ලබන පරිගණකයේ නිර්මිතය වන්නේ වොන් නියුමාන් ආකෘතියයි. මෙහි ඇති ඒකක අතර ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය, ආචයනය, පාලනය වැනි ඒකක වැදගත් වේ. පරිගණක පද්ධතියක පළමුව සිදු කරනු ලබන්නේ ආදානයයි. දත්ත හෝ උපදෙස් ආදානය කර සැකසීමෙන් අනතුරුව ඒවා තොරතුරු බවට පත් කර ප්‍රතිදානය කරයි ඉන් පසු පාලනය හෝ ආචයනය සිදු කරයි. පිළිතුර 3 වේ.    

 

30. දත්ත හා තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර වගන්තියක් සත්‍ය වන්නේ ද?

 1. දත්ත මූලාශ්‍ර මගින් සෘජුව ම තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
 2. තොරතුරු වල වලංගුතාව, දත්ත වල නිරවද්‍යතාවය මත රඳා පවතියි.
 3. දත්ත සැකසුමෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු ඇතැම් විට නිරවද්‍ය නොවේ.
 4. තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය රඳා පවතිනුයේ ආදාන දත්ත වල නිරවද්‍යතාවය මත පමණි.

පිළිතුරු:    දත්ත මූලාශ්‍ර මගින් සෘජුව ම තොරතුරු ලබා ගත නොහැකිය. සැකසීමට ලක් කළ යුතු වේ.  දත්ත සැකසුමෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු නිරවද්‍ය විය යුතුවේ. මන්ද යත් අප ආදානය කරනුයේ නිවැරදි දත්ත වේ.තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය රඳා පවතිනුයේ ආදාන දත්ත වල නිරවද්‍යතාවය මත පමණි. මෙම වාක්‍යයෙහි කොටසක් වැරදි වේ.  එනම් හොඳ තොරතුරක ලක්ෂණයක් වන්නේ නිරවද්‍යතාවයයි. දත්ත වල වලංගුතාව, තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය මත රඳා පවතියි. මෙය නිවැරදිය. පිළිතුර 2 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.