10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 34 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 34

41. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS – Learning Management System) මගින් ගුරුවරුන් හට සැලසෙන සේවාවන් / වාසි මොනවා ද? 

 • ගුරුවරයාට පාසලේ දී ඉගෙන්වීම් ආධාරකයක් ලෙස තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම.
 • විස්තර කර දීමට අපහසු පාඩම් සඳහා රූප සටහන්, සජීවීකරණ සහ වීඩියෝ දර්ශණ ආදිය පෙන්වීම.
 • ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ යොදා ගනිමින් විෂය ආකර්ෂණීය දෙයක් බවට පත් කිරීම.
 • පරිගණකය යොදා ගනිමින් පාඩම් සකස් කිරීම.
 • අන්තර්ජාලය මගින් විෂයයට අදාල තොරතුරු ලබා ගැනීම.

 

42. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS – Learning Management System) පවත්වා ගැනීමේ බාධක / සීමා මොනවා ද?

 • ඒ සඳහා කැපවූ පුද්ගලයින් සිටීමට අවශ්‍ය වේ.
 • තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණික සාක්ෂරතාවය අවශ්‍ය වීම.
 • තොරතුරු උපස්ථ කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය.
 • ඇතැම් දුර් මත.
 • යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය වීම.

 

43. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS – Learning Management System) මගින් ශිෂ්‍යයින් හට සැලසෙන පහසුකම් මොනවා ද?

 • පාසලේ දී, නිවසේ දී හෝ පහසු ස්ථානයක දී සිට අවශ්‍ය වේලාවක දී ඉගෙනුම් ඒකක හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලැබීම.
 • පාසල් පැවරුම් නිවසේ දී නිමා කර එසැණින් උඩුගත (Upload) කිරීමේ හැකියාව ලැබීම.
 • ස්ංවාද මණ්ඩපයක් (Chat room) හා සම්බන්ධ වීම මගින් ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමේ, අදහ්ස් දැක්වීමේ සහ පිළිතුරු දැක්වීමේ හැකියාව ලැබීම.
 • වීඩියෝ දර්ශණ මගින් විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් වලට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලැබීම.
 • දෙමාපියන්ට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රගතිය නිවසේ සිටම දැන ගැනීමේ හැකියාව ලැබීම.

 

44. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS – Learning Management System) මගින් කළමනාකරණ අංශයට සැලසෙන පහසුකම් මොනවා ද?

 • කළමනාකරණය තුලින් ගුණාත්මක ඉගෙනුම් ඒකක පද්ධතියට එකතු ක්ළ හැකි වීම.
 • ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය සහ ප්‍රතිඵල දැක් වීම.
 • ශිෂ්‍ය, ගුරු,පාසල් තොරතුරු කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව ලැබීම.
 • සංවාද මණ්ඩපයක් හා සම්බන්ධ වීම මගින් අදහස් සහ යෝජනා දැක්විය හැකි වීම.
 • කාල පරිච්ජේද වෙන් කිරීම සහ ස්වයංක්‍රීය සීනු පද්ධතිය.
 • ඉ - තැපෑල මගින් සිසුන්ගේ ලකුණු , පාසල් සංවර්ධන සමිතිය සහ පාසල් ප්‍රජාවට අවශ්‍ය තොරතුරු යැවීම.

 

45. පාසලේ දී විෂය සම්බන්ධව පැන නගින ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා ' සංවාද මණ්ඩපයක් (Forum) ' යොදා ගත හැකි ආකාරය උදාහරණයක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.

සංවාද මණ්ඩප හා සම්බන්ධ වීම මගින් පාසලේ දී ඉගැන්වු ඇතැම් පාඩම් වල අඩංගු අමාරු විෂය කොටස් ඉතාමත්ම සරලව සාකච්ජා මාර්ගයෙන් විසඳා ගත හැකි වීම.

 

46. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS – Learning Management System) මගින් සිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ආශ්‍රිත ප්‍රගතිය දෙමාපියන් ගේ අවධානය පිණිස ලබා දීම සඳහා යොදා ගත හැකි ක්‍රමෝපායයන් මොනවාද?

ඉ - තැපෑල (e - mail) සහ ජංගම දුරකථනයේ කෙටි පණිවිඩ (SMS) භාවිතයෙන් සිසුන්ගේ වාර විභාග ආශ්‍රිත ලකුණු ක්ෂණිකව දැන ගැනීමට සැලැස්විය හැකි වීම.

 

47. මර්ගස්ථ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය (Online Distance Learning) ලෙසින් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම ඕනෑම ප්‍රදේශයක සිට තමන්ට කැමති ආකාරයේ අධ්‍යාපන ආයතනයක් හා සම්බ්න්ධ වීමේ හැකියාව ලැබී ඇත. මෙමගින් ප්‍රවාහණ ගාස්තු වලින් තොරව අඩු මුදලට උසස් පාඨමාලාවක් හැදෑරීමේ හැකියාව ලැබේ.

 

48. දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ (Distance Learning) ගති ලක්ෂණ මොනවා ද?

 • දෛනික කාලසටහන් නැති අතර පහසු ස්ථානයක සිට අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ හැකියාව ලැබේ.
 • පාඨමාලා ලියාපදිංචියේ දී ලබා දෙන සංඛ්‍යාංක පුස්ථකාල සමන්ධතාවය
 • මාර්ගගත පැවරුම් සහ ප්‍රශ්නාවලි
 • මාර්ගගතව ගුරුවරයෙකු හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ලැබීම.
 • උපදේශණ සේවා පහසුකම ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබීම.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.