10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 28 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 28

151. ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistors) භාවිතා වනුයේ,

 1. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි
 2. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි
 3. තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි
 4. හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි

පිළිතුරු: ට්‍රාන්සිසිටරය දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල භාවිතා විය. පිළිතුර 2 වේ.

 

152. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC) භාවිතා කළ පරිගණක පරම්පරාව වනුයේ,

 1. පළමු පරම්පරාව (1st Generation)                                           
 2. දෙවන පරම්පරාව (2nd Generation)
 3. තෙවන පරම්පරාව (3rd Generation)                                        
 4. සිව්වන පරම්පරාව (4th Generation)

පිළිතුරු: අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC) භාවිතා කළ පරිගණක පරම්පරාව වනුයේ තෙවන පරම්පරාව (3rd Generation). පිළිතුර 3 වේ.

 

153. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය (Micro Processor) නූතන පරිගණක නියෝජනය කරයි. එය අයත්වන පරම්පරාව වනුයේ,

 1. පළමුවන                              
 2. දෙවන                                  
 3. තුන්වන                    
 4. හතරවන

පිළිතුරු: ක්ෂුද්‍ර පරිපථය (Micro Processor) නූතන පරිගණක නියෝජනය කරයි. එය අයත්වන පරම්පරාව වනුයේ හතරවන පරම්පරාවටයි. පිළිතුර 4 වේ.

 

154. පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් අරමුණු කරගෙනද,

 1. රොබෝ තාක්ෂණය
 2. කෘතීම බුද්ධිය
 3. සුපිරි පරිගණකය        
 4. ඩා පරිගණකය
 1. a, b, d                                 
 2. b, c, d                                 
 3. a, b, c                      
 4. a, c, d

පිළිතුරු: පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ රොබෝ තාක්ෂණය, කෘතීම බුද්ධිය, කුඩා පරිගණකය යන ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගෙනයි. පිළිතුර 1 වේ.

 

155. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල ඇති ලක්ෂණ දෙකකි.

 1. පෙර යන්ත්‍ර වලට සාපේක්ෂකව අඩු විදුලි බලය භාවිතය සහ ප%මාණයෙන් කුඩා වීම.
 2. ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම සහ රික්තක නල භාවිතය.
 3. ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Micro Chips) සහ අඩු විදුලි බලය භාවිතය.
 4. අනුකලිත පරිපථ (IC) සහ අඩු විදුලි බලය භාවිතය.

පිළිතුරු: පෙර යන්ත්‍ර වලට සාපේක්ෂකව අඩු විදුලි බලය භාවිතය සහ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වීම දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල ඇති ලක්ෂණ දෙකකි. පිළිතුර 1 වේ.

 

156. පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කිරීමේ සංකල්පය (Stored program concept) සොයා ගනු ලැබුවේ කවරකු විසින් ද?

 1. බ්ලේයිස් පැස්කල් (Blaise Pascal)                                       
 2. චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage)
 3. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann)                     
 4. ජෝශප් ජැකුවාඩ් (Joseph Jacquard)

පිළිතුරු: පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කිරීමේ සංකල්පය (Stored program concept) සොයා ගනු ලැබුවේ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) විසිනි. වර්ථමානයේ භාවිතා වන පරිගණක වල මෙම වොන් නියුමාන්ගේ සංකල්පය භාවිත වේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

157. මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛන (stored program) යොදා ගත් මුල්ම අංකිත පරිගණකය කුමක් ද?

 1. Abacus                    
 2. MARK 1                  
 3. ENIAC                     
 4. EDVAC

පිළිතුරු: මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛන (stored program) යොදා ගත් මුල්ම අංකිත පරිගණකය වන්නේ EDVAC වේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

158. බැබේජ්ගේ “Analytical Engine ”නිර්මාණය පාදක වී ඇත්තේ ........................... මතය.

 1. යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය                                                            
 2. රික්තක නල තාක්ෂණය
 3. ට්‍රාන්සිස්ටර තාක්ෂණය                                                        
 4. අනුකලිත පරිපථ (IC) තාක්ෂණය

පිළිතුරු: බැබේජ්ගේ “Analytical Engine ”නිර්මාණය පාදක වී ඇත්තේ යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය යි. පිළිතුර 1 වේ.

 

159. ............. දී .......... විසින් ඉලෙක්ට්‍රොනික වෑල්වය (Electronic Valve) සොයා ගැනීම නූතන පරිගණක තාක්ෂණය සඳහා මුල් ගල තැබීමක් විය. මෙහි හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ,

 1. 1900, ඇඩා ඔගස්ටා ලොවිලස්                                             
 2. 1946, චාල්ස් බැබේජ්
 3. 1904, ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට්                                              
 4. 1906, ෆොරස්ට්

පිළිතුරු: 1906 දී ෆොරස්ට් විසින් ඉලෙක්ට්‍රොනික වෑල්වය (Electronic Valve) සොයා ගැනීම නූතන පරිගණක තාක්ෂණය සඳහා මුල් ගල තැබීමක් විය. පිළිතුර 4 වේ.

 

160. පහත සඳහන් කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වන්නේ ද?

 1. ක්ෂුද්‍ර සකසනය පස් වන පරිගණක පරම්පරාවේ ආරම්භය සලකුණු කරයි.
 2. රික්තක නල දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක ආරම්භය සලකුණු කරයි.
 3. සමෝධානික පරිපථ දෙවන පරිගණක පරම්පරාවේ ආරම්භය සලකුණු කරයි.
 4. ක්ෂුද්‍ර සකසනය සිව්වන පරිගණක පරම්පරාවේ ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

පිළිතුරු: ක්ෂුද්‍ර සකසනය සිව් වන පරම්පරවේ පරිගණක නියෝජනය කරයි. රික්තක නල පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක නියෝජනය කරයි. සමෝධානික පරිපථ තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක නියෝජනය කරයි .පිළිතුර 4 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.