10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 29 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 29

161. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකයේ ප්‍රධාන නිපැයුම්කරුවකු වන්නේ,

 1. චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage) ය.
 2. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) ය.                   
 3. ඒඩා ඔගස්ටා ලෝවිලස් (Ada Augusta Lovelace) ය.
 4. ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් (John Presper Eckert) ය.

පිළිතුරු: Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකයේ ප්‍රධාන නිපැයුම්කරුවකු වන්නේ ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් (John Presper Eckert) මහතා ය. පිළිතුර 4 වේ.

 

162. ආගණන උපක්‍රම (computing devices) වල පරිණාමය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය ද?

 1. රික්තක නල භාවිතයෙන් බ්ලේස් පැස්කල් විසින් පැස්කලීනය (Pascaline) නිපදවන ලදී.
 2. පැස්කලීනය පළමු පරම්පරාවේ ආගණන උපක්‍රමයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
 3. රික්තක නල භාවිතා කර නිපදවන ලද පරිගණක දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක ලෙස සළකනු ලැබේ.
 4. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකය නිපදවීම සඳහා රික්තක නල භාවිතා කරන ලදී.

පිළිතුරු: පැස්කලීනය නිපදවාන ලද්දේ රික්තක නල වලට පෙර සිටයි. එම නිසා පැස්කලීනය පළමු පරම්පරාවේ ආගණන උපාංගයක් නොවේ. රික්තක නල භාවිතා කර නිපදවන පරිගණක පළමු පරම්පරාවට අයත් ය. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකය නිපදවීම සඳහා රික්තක නල යොදා ගන්නා ලද අතර මෙය පළමු පරම්පරාවට අයත් වේ.පිළිතුර 4 වේ.

 

163. තුන්වන පරම්පරවේ (3rd Generation) පරිගනක පදනම් වනුයේ පහත සඳහන් කුමක් මතද?

 1. රික්තක බට (Vacuum Tubes)
 2. ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)         
 3. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC)
 4. ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ (VLSI)

පිළිතුරු: අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC). පිළිතුර 3 වේ.

 

164. ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණිත කර්ම සිදු කරන උපාංගය වන්නේ,

 1. ඇබකසය (Abacus)
 2. ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine)
 3. ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය (Analytical Engine)
 4. MARK 1 පරිගණකය 

පිළිතුරු: ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණිත කර්ම සිදු කරන උපාංගය වන්නේ ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine) වේ. පිළිතුර 2 වේ.

 

165. පළමුවන පරම්පරාවේ පරිගණක වලට පාදක වූයේ,

 1. රික්තක නලය (Vacumm Tube)
 2. ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transsistor)
 3. අනුකලිත පරිපථය (IC – Integrated Circuit)
 4. ක්ෂුද්‍ර සකසනය (Microprocessor)      

පිළිතුරු: පළමුවන පරම්පරාවේ පරිගණක වලට පාදක වූයේ රික්තක නලය (Vacumm Tube). පිළිතුර 1 වේ.

 

රචනා ප්‍රශ්න


 

01. දත්ත යනු මොනවාද?

වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන සහ සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ.

 

02. ආදානය සහ ප්‍රතිදානය අතර වෙනස පහදන්න.

දත්ත සකස් කිරීමට යොමු කිරීම ආදානය ලෙසත් සකස් කල තොරතුරු ලබා ගැනීම ප්‍රතිදානය ලෙස හැඳින් වේ.

 

03. පහත දී ඇති වගුව භාවිතයෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

""

 1. ඉහත වගුවෙහි දක්නට ලැබෙන දත්ත මොනවා ද?

  නම, භාෂාව, ගණිතය, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, සෞඛ්‍ය, ඉංග්‍රීසි වැනි නම් සහ විෂයයන් දත්ත වලට උදාහරණ වේ.
 2. වගුවේ දක්නට ලැබෙන තොරතුරු මොනවා ද?

  මුළු ලකුණු, සාමාන්‍ය, ස්ථානය ආදිය තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ.
 3. මෙම වගුවේ කිනම් ක්ෂේත්‍රයන් මගින් ගුරුවරයාට ළමුන් පිළිබඳව තීරණ හෝ නිගමනයක් ගත හැකි වන්නේ ද?

  මුළු ලකුණු, සාමාන්‍ය, ස්ථානය ආදිය තොරතුරු මගින්
 4. +, - , /, x ආදිය සලකුණු වලින් අර්ථයක් ලබා දීමට නම් මේවාට කුමක් සිදු කළ යුතු වන්නේ ද?

  මේවාට අර්ථයක් ලබා දීමට නම් මෙම සලකුණු එනම් +,-,/,x අංක සමග එක්  කොට සමීකරණ ලිවිය යුතු වේ. ඒ මගින් අපට නිගමන ලබා දේ.
 5. 742771237V යනු පුද්ගලයෙකුගේ ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකයකි. මෙය ඇසුරින් දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳව කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.

  මෙම අංක දුටු විට අපට සිහිවන්නේ හුදෙක් අංක ම පමණි. නමුත් ඒවා හොඳින් නිරීක්ෂණය කළහොත් අපට තොරතුරක් ලබා ගැනීමට හැකිවේ. උදාහරණයක් ලෙස මුල් අංක දෙකෙන් උපන්දිනය දැක්වෙන අතර ඊලඟ අංකය මගින් ස්ත්‍රී ද පුරුෂ ද යන්න තීරණය කළ හැකිවේ.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.