10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 12 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 12

56. රජයක් , තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි පුරවැසියන් , සමාගම්, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ වෙනත් රටවල රාජ්‍යයන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීම හඳුන්වනු ලබන්නේ,

 1. ඉ - ගණුදෙනු (e - Transactions)
 2. ඉ - රාජ්‍ය (e - Government)
 3. ඉ - සේවා (e - Services)
 4. ඉ - මුදල් (e - Currency)

පිළිතුරු: රජයක් , තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි පුරවැසියන් , සමාගම්, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ වෙනත් රටවල රාජ්‍යයන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීම හඳුන්වනු ලබන්නේ ඉ - රාජ්‍ය (e - Government) ලෙසයි. පිළිතුර 2 වේ.

 

57. ඉ - රාජ්‍යයේ (e - Government) සම්බන්ධතා ලබා ගත හැකි වෙබ් අඩවියක් වන්නේ,

 1. www.ethaksalava.moe.gov.lk
 2. www.news.lk
 3. www.gov.lk
 4. www.priu.gov.lk

පිළිතුරු: www.gov.lk මගින් ඉ - රාජ්‍යයේ සම්බන්ධතා ලබා ගත හැකිය. www.ethaksalava.moe.gov.lk යනු ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියකි(LMS – Learning Management System). මේ මගින් පාසල් සිසු සිසුවියන් හට අවශ්‍ය වේලාවක දී අවශ්‍ය තැනක දී පාසලේ දී උගන් වනු ලබන පාඩම් වල නිරත වීමටත් ඒවා පිළිබඳව වැඩි දුර අධ්‍යයනය කිරීමෙටත් හැකියාව ඇත. www.news.lk වෙබ් අඩවිය මගින් ප්‍රවෘත්ති ලබා ගත හැකිය. කාලීන සිදුවීම් වාර්තාකරණය සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කෙරේ. www.priu.gov.lk මගින් ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය හා සම්බන්ධ විය හැකිය. පිළිතුර වන්නේ 3 වේ.

 

58. ඉ - රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන් (G2C – Government to Citizen) හට ලබා දෙන සේවාවක් නොවන්නේ,

 1. රාජ්‍ය ආයතන නාමාවලිය
 2. බිල්පත් ගෙවීම්
 3. ශ්‍රී ලංකා රේගු විස්තර
 4. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ සේවාවන්

පිළිතුරු: ඉ - රාජ්‍යයෙන් පුරවැසියන් (G2C – Government to Citizen) හට ලබා දෙන සේවාව න් වන්නේ රාජ්‍ය ආයතන නාමාවලිය, රාජ්‍ය ආයතන, බිල්පත් ගෙවීම් සේවා, වාහන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම, රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ සීවාවන්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, නීති පද්ධති සහ ශ්‍රී ලංකා සිතියම් ආදියයි. පිළිතුර වන්නේ  3 වේ.

 

59. ඉ - රාජ්‍යයෙන් වෙනත් රාජ්‍ය වලට (G2G – Government to Government) ලබා දෙන සේවාවන් අඩංගු පිළිතුරක් නොවන්නේ,

 1. තනාපති කාර්යාල සහ වීසා පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර
 2. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
 3. සංචාරකයින් සඳහා සහාය වීම
 4. ශ්‍රී ලංකා රේගු විස්තර

පිළිතුරු: ඉ - රාජ්‍යයෙන් වෙනත් රාජ්‍ය වලට (G2G – Government to Government) ලබා දෙන සේවාවන් වන්නේ තනාපති කාර්යාල සහ වීසා පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර, රජයේ නීති රීති, සංචාරකයින් සඳහා සහාය වීම. පිළිතුර වන්නේ  2 වේ.

 

60. ඉ - රාජ්‍යයෙන් ව්‍යාපාර වලට ( G2B – Government to Business) ලබා දෙන සේවාවන් අඩංගු පිළිතුරක් වන්නේ, ශ්‍රී ලංකා රේගු විස්තර ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර ස්ථාන සහ ශ්‍රී ලංකා සිතියමයි.

 1. රාජ්‍ය ආයතන නාමාවලිය, බිල්පත් ගෙවීම්, රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ සේවාවන්
 2. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ සේවාවන්, ශ්‍රී ලංකා රේගු විස්තර, සංචාරකයින් සඳහා සහාය වීම
 3. මුදල් ගෙවීම් සේවා, බැංකු තොරතුරු, ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය
 4. බැංකු තොරතුරු, ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය, රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ සේවාවන්

පිළිතුරු: මුදල් ගෙවීම් සේවා, බැංකු තොරතුරු, ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය යන්න  ඉ - රාජ්‍යයෙන් ව්‍යාපාර වලට ( G2B – Government to Business) ලබා දෙන සේවාවන් වේ. පිළිතුර වන්නේ 3 වේ.

 

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.