පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 13 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 13

136. මුද්‍රකයක් (Printer) පරිගණකයට සවි කිරීම සඳහා යොදාගන්නා කෙවෙනිය (Port) වනුයේ,

 1. PS/2 Port                          
 2. RJ45 Port                                         
 3. Serial Port                                       
 4. Parallel Port

 

137. එක්තරා ආචයන උපාංගයක් (Storage Device) මෙගා බයිට (Megabyte) කිහිපයක සිට ගිගා බයිට (Giga byte) ගණනාවක් දක්වා ඉතා ඉහළ ධාරිතාවයකින් (High Capacity) යුක්තව දත්ත සටහන් කිරීම සඳහා චුම්භක හිසක් (Magnetic Head) භාවිතා කරයි. සාමාන්‍ය පිවිසුම් වේගය (Access Speed) ඉතාම ඉහලයි. මෙම උපාංගය විය හැක්කේ,

 1. Hard Disk                        
 2. CD ROM                                          
 3. DVD ROM                       
 4. Magnetic Tape

 

138. USB යන්නෙන් නිවැරදිව කියවෙන්නේ,

 1. Universal Serial Bus                                                                      
 2. Unshielded System Bus
 3. Uniform System Bus                                                                      
 4. Universal System Bus

 

139. පහත උපාංග වල අඩුතම ධාරිතාවයේ (Lowest Capacity) සිට වැඩිතම ධාරිතාවයේ (Highest Capacity) දක්වා වූ අනුපිළිවෙල,

 1. Floppy Disk, Hard Disk, CD ROM                                              
 2. DVD ROM, CD ROM, Hard Disk
 3. Zip Disk, Floppy Disk, Hard Disk                                
 4. Floppy Disk, CD ROM, DVD ROM

 

140. ප්‍රති වෛරස් (Antivirus) වැඩසටහන් යනු,

 1. පරිගණක වෛරස නිර්මානය කිරීම සඳහා යොදාගන්නා වැඩසටහනකි.
 2. නිර්මානය කරන ලද වෛරස ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා වඩසටහනකි.
 3. පරිගණකය තුල ඇති හානිදායක වැඩසටහන් හඳුනාගෙන ඒවා ඉවත් කරන වැඩසටහනකි.
 4. ප්‍රති වෛරස් වැඩසටහනක් පරිගණකය තුල ස්ථාපිත කිරීමයි.

 

141. අදාන උපාංගයක් පමණක් ඇති කාණ්ඩය වන්නේ,

 1. යතුරු පුවරුව, ස්කෑනරය,මයික්‍රෆෝනය (Microphone)             
 2. මොනිටරය, මයික්‍රෆෝනය, මවුසය
 3. ප්‍රින්ටරය (Printer), යතුරු පුවරුව, මොනිටරය                               
 4. හේඩ්ෆෝන් (Head Phone), මොනිටරය, ප්‍රින්ටරය (Printer)

 

142. DVD තැටියක ධාරිතාවය (Capacity) විය හැක්කේ,

 1. 700MB                                             
 2. 2GB                                                  
 3. 4.7GB                               
 4. 1.44MB

 

143. නවීන පරිගණක වල භාවිතා වන සසම්භාවී පිවිසුම් මතක (RAM) වර්ගය වනුයේ,

 1. SD – RAM                                       
 2. DDR – 1                                          
 3. DDR – 2                          
 4. DDR – 3

 

144. පුද්ගල පරිගණකයක මතකයට මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System) පූර්ණය (Loading) කිරීම කුමන නමකින් හැදින්වේද,

 1. බූට් කිරීම (Booting)                                                                         
 2. ඩිබගින් (Debugging)
 3. සම්පාදනය කිරීම (Compiling)                                                        
 4. අර්ථ වින්‍යාසය කිරීම (Interpreting)

 

145. . පරිගණකයකට ප්‍රති වෛරස් මෘදුකාංගයක් (Antivirus Software) ස්ථාපිත (Install) කිරීම නිසා,

 1. අනවශ වෙබ් පිටු පෙරීමට භාවිතා කළ හැක   
 2. වෛරස වලින් වන හානිය අවම කළ හැකිය
 3. පරිගණකයේ වේගය වැඩි කරගත හැක

මේවායින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි                              
 2. b පමනි                              
 3. a හා b පමනි                    
 4. a, b, c සියල්ලම

 

146. පරිගණකයේ හදවත ලෙස සැලකෙන මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (Central Processing Unit) අභHන්තර කොටස් සඳහන් වන පිළිතුර වනුයේ,

 1. පාලන ඒකකය (CU), අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU), පඨන මාත්‍ර ඒකකය මතක(ROM)
 2. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය, පාලන ඒකකය, CMOS
 3. පාලන ඒකකය (CU), අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU), වාරක මතකය (Cache)
 4. මතකය, පාලන ඒකකය, ආචයනය (Storage)

 

147. පහත වගුවේ දෘඩ තැටිය (Hard Disk) සහ යතුරු පුවරුව (Key Board) යන තීරු දෙක නිවැරදිව ගැලපෙන්නේ කුමන පේලියේද,

පේලිය

දෘඩ තැටිය

යතුරු පුවරුව

A

ආදාන

ප්‍රතිදාන

B

ආදාන

ආචයන

C

ආචයන

ආදාන

D

ප්‍රතිදාන

ආදාන

 1. A                                        
 2. B                                                        
 3. C                                        
 4. D

 

148. කෙවෙණි (Ports) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍යය වනුයේ,

 1. මුද්‍රකය පරිගණකයට සම්බන්ධ වනුයේ  parallel port හරහාය.    
 2. PS/2 port හරහා යතුරු පුවරු, මූසිකය පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ හැකිය.
 3. CISB port හරහා සම්බන්ධ කළ හැක්කේ Flash Drive පමනි.
 4. මොනිටරය පරිගණකයට සම්බන්ධ වන්නේ video card port මගිනි.

 

149. පරිගණක වැඩසටහනක දෝෂයක් දැක්වෙන්නේ,

 1. සින්ටැක්ස් යනුවෙනි.                        
 2. බග් යනුවෙනි.                   
 3. ඩීබග් යනුවෙනි.                                
 4. වයිරස් යනුවෙනි.

 

150. කෘතීම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) සහිත පරිගණක වනුයේ,

 1. ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයි (Micro Computers)                                           
 2. මහා පරිගණකයි (Main Computers)
 3. මධ්‍ය පරිගණකයි (Mini Computers)                                              
 4. සුපිරි පරිගණකයි (Super Computers)

 

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...