10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 03 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 03

10. තොරතුරු පද්ධති මගින්.............. සකස් කර ...........  බවට පත් කරනු ලැබේ. ඉහත හිස්තැන් සඳහා ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

 1. තොරතුරු, දත්ත
 2. දත්ත , තොරතුරු
 3. දත්ත, උපදෙස්
 4. උපදෙස්, තොරතුභ්a

පිළිතුරු: තොරතුරු පද්ධති මගින් දත්ත සකස් කර තොරතුරු බවට පත් කරනු ලැබේ. පරිගණකයේ ප්‍රධානතම ක්‍රියාවලිය මෙයයි. පිළිතුර 2.

 

11. පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සංසන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද?

 1. අනුරාධපුර නගරයේ සාමාන්‍ය මාසික උෂ්ණත්වය
 2. පාසලක පිරිමි සහ ගැහැණු සිසුන් ගේ ප්‍රතිශතය දැක්වෙන වට ප්‍රස්තාරය
 3. ගෘහස්ථ දුරකථන අංකයක අවසන් සංඛ්‍යාංක සතර
 4. ගණිතය සඳහා 10 වැනි ශ්‍රේණියේ සිසුන් ලබා ගත් උපරිම ලකුණ

පිළිතුරු: සාමාන්‍ය මාසික උෂ්ණත්වය, ප්‍රතිශතය දැක්වෙන වට ප්‍රස්තාරය, ලබා ගත් උපරිම ලකුණ යන්න තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ. නමුත් ගෘහස්ථ දුරකථන අංකයක අවසන් සංඛ්‍යාංක සතර යන්න 4512, 4513, 4514, 4545, 4875 , 5687, 2563, 3625 ලෙස කිසිදු තේරුමක් නොමැති ඉලක්කම් වේ. එනම් ඒවා දත්ත වේ. පිළිතුර 3.

 

12. පුස්ථකාල තොරතුරු පද්ධතියකට (Library Management System) පරිශීලකයෙකු විසින් පොතේ නම ඇතුළත් කළ විට අදාල දත්ත සමුදාය පිරික්සීමෙන් එම පොත පුස්ථකාලයේ තිබේ ද යන්න දක්වයි. මෙම පද්ධතිය සඳහා අදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය නිවැරදි පටිපාටියට දැක්වෙනුයේ පහත් සඳහන් කවරක ද,

 1. පොතෙහි නම, පොත තිබේද යන්න වග, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම
 2. පොතෙහි නම, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග
 3. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොතෙහි නම, පොත තිබේද යන වග
 4. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග, පොතේ නම

පිළිතුරු: පොතෙහි නම, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග පිළිවෙලින් ආදානය, ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදානය වේ. පිළිතුර 2.

 

13. දත්ත -> X -> තොරතුරු බවට පත් කරන පහත පරිවර්තනය සලකන්න.

ඉහත X සඳහා පහත කුමක් වඩාත් උචිත වේ ද?

 1. සංදර්ශනය කිරීම (displaying)
 2. සැකසුම (processing)
 3. ක්‍රම ලේඛනය (programming)
 4. පරීක්ෂා කිරීම(testing)

පිළිතුරු: දත්ත , සැකසීමෙන් තොරතුරු බවට පත් වේ. පිළිතුර 2.

 

14. පහත ලැයිස්තුවේ දත්ත මෙන්ම තොරතුරු ද ඇතුලත් වේ. ඉන් තොරතුරක් වන්නේ,

 1. පරිගණක යන්ත්‍රයක වේගය                
 2. ලබන වර්ෂය සඳහා මුද්‍රණය කළ යුතු පොත් සංඛ්‍යාව
 3. රෝගියෙකුගේ වයස                                                  
 4. පෑනක මිල

පිළිතුරු: පරිගණක යන්ත්‍රයක වේගය 2.48 GHz, 3.20 GHz, 3.60GHz, 4.2GHz  ආදිය ඇත. රෝගියෙකුගේ වයස අවුරුදු 5 , 21 , 35, 42, 50 ආදී ලෙස දැකිය හැකිය. පෑනක මිල රුපියල් වලින් 10, 12, 15, 20, 25, 30  ආදී ලෙස වෙනස් අගයයන් දැකිය හැකිය. ඒවා සියල්ල දත්තයන් වේ. නමුත් ලබන වර්ෂය සඳහා මුද්‍රණය කළ යුතු පොත් සංඛ්‍යාව යන්න විශ්ලේෂයක් මගින් ව්‍යුත්පන්න වන කරුණු වේ. පිළිතුර 2 වේ.

 

15. දත්ත යනු,

 1. විශ්ලේෂණයට භාජනය නොවූ අමුද්‍රව්‍ය සේ පවතින දේ              
 2. විශ්ලේෂණයට භාජනය වූ දේ
 3. අර්ථවත් ආකාරයට සැකසූ දේ
 4. තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය දේ

පිළිතුරු: දත්ත යනු කිසිදු ආකාරයකට භාජනය නොකළ කරුණු, සංඛ්‍යා, රූප, අකුරු , චිත්‍ර සහ මිනුම් සමූහයක් ලෙසින් සරළව හැඳින්විය හැකිය. තොරතුරු යනු යම්කිසි අර්ථයක් ලබා දෙන පරිදි ක්‍රමානුකූලව සකස් කරන ලද දත්තයි. විශ්ලේෂණයට භාජනය නොවූ අමුද්‍ර ව්‍ය සේ පවතින දේ යනු දත්ත වේ. විශ්ලේෂණයට භාජනය වූ දේ, අර්ථවත් ආකාරයට සැකසූ දේ සහ තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය දේ යන්න තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ. පිළිතුර 1 වේ.

 

තවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.

රසික අත්තනායක
0714486249