10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 10 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 10

46. ආයතනයක සේවකයින් ගේ ඇතුළුවීමේ සහ පිටවීමේ වේලාව සටහන් කරන පහසු ක්‍රමවේදයක් ලෙස ඇඟිලි සලකුණු හඳුනා ගැනීමේ යන්ත්‍ර වර්තමානයේ බොහෝ ආයතන වල සුලභව දැකිය හැකිය. එම උපකරණය පද්ධතියක් සේ සලකා එහි ආදානය, ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදානය වන්නේ,

 1. ඇඟිලි සලකුණ, දොර විවෘත කිරීමට පද්ධතියෙන් උපදෙස් ලැබීම., දත්ත සමුදායෙන් වලංගු ඇඟිලි සලකුණ ද යන්න සංසන්දනය කිරීම
 2. ඇඟිලි සලකුණ, දත්ත සමුදායෙන් වලංගු ඇඟිලි සලකුණ ද යන්න සංසන්දනය කිරීම, දොර විවෘත කිරීමට පද්ධතියෙන් උපදෙස් ලැබීම.
 3. දත්ත සමුදායෙන් වලංගු ඇඟිලි සලකුණ ද යන්න සංසන්දනය කිරීම, ඇඟිලි සලකුණ, දොර විවෘත කිරීමට පද්ධතියෙන් උපදෙස් ලැබීම.
 4. දොර විවෘත කිරීමට පද්ධතියෙන් උපදෙස් ලැබීම., ඇඟිලි සලකුණ, දත්ත සමුදායෙන් වලංගු ඇඟිලි සලකුණ ද යන්න සංසන්දනය කිරීම

පිළිතුරු: ආදානය වන්නේ ඇඟිලි සලකුණ , ක්‍රියාවලිය වන්නේ දත්ත සමුදායෙන් වලංගු ඇඟිලි සලකුණ ද යන්න සංසන්දනය කිරීම සහ ප්‍රතිදානය වන්නේ දොර විවෘත කිරීමට පද්ධතියෙන් උපදෙස් ලැබීම. පිළිතුර වන්නේ 2 වේ.

 

47. ජංගම දුරකථන මගින් QR කේතය සුපරීක්සීමෙන් (Scanning) අනතුරුව ඒ ඔස්සේ අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වීමෙන් එම දැන්වීම පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු එම ආයතනයේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි වේ. මෙහි නිවැරදි පිළිවෙල වන්නේ,

 1. QR කේතය වෙත යොමු කිරීම, විකේතනය, වෙබ් අඩවියට පිවිසීම, පිංතූරයක් ගැනීම
 2. QR කේතය වෙත යොමු කිරීම, පිංතූරයක් ගැනීම, විකේතනය, වෙබ් අඩවියට පිවිසීම
 3. පිංතූරයක් ගැනීම, විකේතනය, වෙබ් අඩවියට පිවිසීම, QR කේතය වෙත යොමු කිරීම
 4. වෙබ් අඩවියට පිවිසීම, QR කේතය වෙත යොමු කිරීම, පිංතූරයක් ගැනීම, විකේතනය

පිළිතුරු: QR කේතයක් ජංගම දුරකථනය හරහා සුපරීක්ෂණය කිරීමේ පිළිවෙලක් මෙහි සඳහන් වේ. පළමු ව සිදු කරනු ලබන්නේ ජංගම දුරකථනය QR කේතය වෙත යොමු කිරීම, පිංතූරයක් ගැනීම , එහි ඇති තොරතුරු විකේතනය කිරීම සහ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම යි. පිළිතුර වන්නේ 2 වේ.

 

48. ඔබ මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ වල අසුරනයෙහි බහුලව දැකිය හැකි ....................ඔබ භාණ්ඩ මිල දී ගන්නා අවස්ථාවේ දී වෙළඳ ආයතනය විසින් ...................... භාවිතයෙන් භාණ්ඩයේ විස්තර සහ මිල සටහන් කරනු ලැබේ. මෙම හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර වන්නේ,

 1. QR කේතය සහ ජංගම දුරකථනය (Mobile phone)
 2. ISBN කේතය සහ ජංගම දුරකථනය (Mobile phone)
 3. තීරු කේත (Bar Codes) සහ තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)
 4. QR කේතය සහ තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)

පිළිතුරු: ඔබ මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ වල අසුරනයෙහි බහුලව දැකිය හැකි තීරු කේත (Bar Codes) ඔබ භාණ්ඩ මිල දී ගන්නා අවස්ථාවේ දී වෙළඳ ආයතනය විසින් තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader) භාවිතයෙන් භාණ්ඩයේ විස්තර සහ මිල සටහන් කරනු ලැබේ. මෙම හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර වන්නේ 3 වේ.

 

49. ඔබ මිලදී ගන්නා පොත් වල පිටුපස සඳහන් කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර අංකයකි. මෙම අංකය හැඳින්වීමට වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර වන්නේ,

 1. QR කේතය
 2. තීරු කේතය (Bar Code)
 3. ISBN කේතය
 4. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

පිළිතුරු: මෙය ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය (ISBN) වේ. උදාහරණයක් ලෙස ISBN 978 -161364 – 960 – 2.
වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර වන්නේ 3 වේ.

 

50. පුද්ගලයෙකු ගේ උසස් ම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් දැක්වීම අවශ්‍ය අවස්ථාවක පළමු වසරේ සිට ම ලැබූ අධ්‍යාපන විස්තර ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍යය නොවේ. මෙම කරුණින් කියවෙනුයේ තොරතුරු වල කිනම් ගුණාංගයක් ද?

 1. අංග සම්පූර්ණ බව
 2. නිරවද්‍යතාවය
 3. අදාල බව
 4. කාලීන බව

පිළිතුරු: පුද්ගලයෙකු ගේ උසස් ම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් දැක්වීම අවශ්‍ය අවස්ථාවක පළමු වසරේ සිට ම ලැබූ අධ්‍යාපන විස්තර ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍යය නොවේ. එනම් අදාල බව යන ගුණාංගය සඳහා හොඳ නිදසුනකි. පිළිතුර 3 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.