10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 04 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 04

15. දත්ත යනු,

 1. විශ්ලේෂණයට භාජනය නොවූ අමුද්‍රව්‍ය සේ පවතින දේ              
 2. විශ්ලේෂණයට භාජනය වූ දේ
 3. අර්ථවත් ආකාරයට සැකසූ දේ
 4. තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය දේ

පිළිතුරු: දත්ත යනු කිසිදු ආකාරයකට භාජනය නොකළ කරුණු, සංඛ්‍යා, රූප, අකුරු , චිත්‍ර සහ මිනුම් සමූහයක් ලෙසින් සරළව හැඳින්විය හැකිය. තොරතුරු යනු යම්කිසි අර්ථයක් ලබා දෙන පරිදි ක්‍රමානුකූලව සකස් කරන ලද දත්තයි. විශ්ලේෂණයට භාජනය නොවූ අමුද්‍රව්‍ය සේ පවතින දේ යනු දත්ත වේ. විශ්ලේෂණයට භාජනය වූ දේ, අර්ථවත් ආකාරයට සැකසූ දේ සහ තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය දේ යන්න තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ. පිළිතුර 1 වේ.

 

16. ඉතාමත් හොඳ තොරතුරක ගති ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. පරමාර්ථය සඳහා අදාල වීම                                                    
 2. භාවිතා කරන්නාට විශ්වාසයක් ඇතිවීම
 3. භාවිතා කරන්නාට සතුටක් ඇතිවීම                                          
 4. අදාල කාර්යය සඳහා උචිත වීම.

පිළිතුරු: තොරතුරු යනු යම්කිසි අර්ථයක් ලබා දෙන පරිදි ක්‍රමානුකූලව සකස් කරන ලද දත්තයි.  තොර්තුරු වල ගති ලක්ෂණ වන්නේ පරමාර්ථය සඳහා අදාල වීම, භාවිතා කරන්නාට විශ්වාසයක් ඇතිවීම, කාලීන වීම සහ අදාල කාර්යය සඳහා උචිත වීම යි. නමුත් භාවිත කරන්නාට සතුටක් ඇති වීම තොරතුරක ඇති ලක්ෂණයක් නොවේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

17. පහත සඳහන් ඒවායින් තොරතුරු සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ,

 1. බස් නැවතුම් පලින් පිටවූ බස් රථ අංක හා පිටවූ වේලාව දක්වන සටහනයි.
 2. 2011 වර්ෂයේ පාසැලේ හොඳම පැමිණීම ඇති ශිෂ්‍යයයාව නන්දාය.
 3. පොලෙහි එක් එක් වෙළෙන්දා එළවළු අලෙවි කළ මිළ ගනන් ලේඛනය.
 4. පන්තියේ එක් එක් ශිෂ්‍යයයා එක් එක් විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු විස්තරය

පිළිතුරු: දත්ත යනු කිසිදු ආකාරයකට භාජනය නොකළ කරුණු, සංඛ්‍යා, රූප, අකුරු , චිත්‍ර සහ මිනුම් සමූහයක් ලෙසින් සරළව හැඳින්විය හැකිය.  බස් නැවතුම් පලින් පිටවූ බස් රථ අංක හා පිටවූ වේලාව දක්වන සටහන, පොලෙහි එක් එක් වෙළෙන්දා එළවළු අලෙවි කළ මිළ ගනන් ලේඛනය, පන්තියේ එක් එක් ශිෂ්‍යයයා එක් එක් විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු විස්තරය යන්න දත්ත සඳහා උදාහරණ වේ. 2011 වර්ෂයේ පාසැලේ හොඳම පැමිණීම ඇති ශිෂ්‍යයයාව නන්දාය යනු විශ්ලේෂණයක් මගින් ව්‍යුත්පන්න වන තොරතුරක් වේ. පිළිතුර 2 වේ.

 

18. පහත දැක්වෙන ඒවායින් අමු දත්ත (Row data) ලෙස සැලකෙන්නේ,

 1. සේවකයින්ගේ ශුද්ධ වැටුප (Net Salary)                                              
 2. සේවකයින්ගේ නම (Employee Name)
 3. විකුණූ භාණ්ඩ වල පිරිවැය (Cost)                                           
 4. ආයතනයේ ශුද්ධ ලාභය (Net Profit)

පිළිතුරු: තොරතුරු යනු යම්කිසි අර්ථයක් ලබා දෙන පරිදි ක්‍රමානුකූලව සකස් කරන ලද දත්තයි. සේවකයින්ගේ ශුද්ධ වැටුප (Net Salary), විකුණූ භාණ්ඩ වල පිරිවැය (Cost),  ආයතනයේ ශුද්ධ ලාභය (Net Profit) යන්න තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ. සේවකයින්ගේ නම (Employee Name) යන්න දත්තයක් සඳහා උදාහරණයකි. පිළිතුර 2 වේ.

 

19. කාර්යාලීය ආපන ශාලාවක කළමනාකාරීත්වය, තම ගනුදෙනු කරුවන්ට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දීමට අදහස් කරයි. මෙහි පළමු පියවර වශයෙන් දිවා ආහාර වේලක් දී සියළුම දෙනාට ආහාර සැපයීම සඳහා කොපමන කාලයක් එය විවෘතව තැබිය යුතුද යන්න සොයා ගැනීමට ඔවුනට අවශ්‍යය වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අදාල මෘදුකාංග සමග පහත සඳහන් දත්ත පරිගණකයට ආදාන කිරීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වේ.    

 1. දිවා ආහාර වේලාවේදී ආපන ශාලාව භාවිතා කරන ගනුදෙනු කරුවන් ගණන
 2. මුදල් අයකැමි වරුන් ගණන
 3. ගණුදෙනු කරුවකු පෝලිමේ රැඳී සිටින්නාවූ සාමාන්‍ය කාලය

ඉහත සඳහන් ඒවා අතුරින් පරිගණකයට ආදානය කළ යුත්තේ කවර ඒවාද,

 1. A හා B              
 2. A හා C                                
 3. B හා C                                
 4. A, B , C

පිළිතුරු: දිවා ආහාර වේලාවේදී ආපන ශාලාව භාවිතා කරන ගනුදෙනු කරුවන් ගණන, මුදල් අයකැමි වරුන් ගණන, ගණුදෙනු කරුවකු පෝලිමේ රැඳී සිටින්නාවූ සාමාන්‍ය කාලය යන්න තම ගනුදෙනු කරුවන්ට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දීමට  පරිගණක ගත පද්ධතියට සැපයිය යුතු ආදානයන් වේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

20. පහත දෑ සලකන්න,

 1. ශිෂ්‍යයකු ගණිත විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු                
 2. පන්තියේ සියළු ශිෂ්‍ය යන්ගේ ගණිත විෂයෙහි සාමාන්‍ය ලකුණු

ඉහත a හා b ට අදලව පහත සඳහන් දෑ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද,

 1. a හා b යන දෙකම දත්ත නිරූපණය කරයි.
 2. a හා b යන දෙකම තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
 3. a දත්ත නිරූපණය කරන අතර  b තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
 4. a තොරතුරු නිරූපණය කරන අතර b දත්ත නිරූපණය කරයි.

පිළිතුරු: ශිෂ්‍යයකු ගණිත විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු යන්න දත්ත සඳහා උදාහරණයකි. පන්තියේ සියළු ශිෂ්‍ය  යන්ගේ ගණිත විෂයෙහි සාමාන ලකුණු යන්න තොරතුරක් සඳහා උදාහරණයකි. පිළිතුර 3 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.