අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 48 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 48

213. ඉගෙනුම් සඳහා පෞද්ගලික පරිගණකයක් (Personal Computer) භාවිතා කිරීමේ වාසි මොනවාද?

 • අවශ්‍ය වේලාවට අවශ්‍ය ස්ථානයක සිට පරිගණකය ආශ්‍රයෙන් ඉගෙන ගත හැකිය.
 • පාසලේ දී උගන්වනු ලබන විෂය කරුණු වලට අමතරව වැඩි දුර කරුණු අන්තර්ජාලය මගින් සොයාගත හැකිය.
 • අධ්‍යාපනික සංයුක්ත තැටි භාවිතය මගින් ඉතාමත්ම සරලව සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගෙනගත හැකි වීම. (උදා: කැන්ඩෙලා - Candela )
 • අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවි සහ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති මගින් පාසලේ දී ඉගෙන ගන්නා විෂයයන්ට අදාලව පුණරීක්ෂණ සහ ප්‍රශ්න ආදිය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
 • මාර්ග ගත පරීක්ෂණ (Online Test) වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව ඇති අතර වැරදි නිවැරදි කිරීම් සහ ලකුණු ලබාදීම් එම වේලාවේ දී ම සිදුවේ. කාලය ඉතුරු වේ.
 • බහුමාධ්‍ය තාක්ෂණයෙන්(Multimedia Technology) සැකසූ පාඩම් වලට පිවිසීමේ හැකියාව ලැබේ.

 

214. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් ශ්‍රී ලාංකීය ශ්‍රම බලකායෙහි කාර්‍යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?

 • තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය අනිවාර්යය විෂයයක් ලෙස පාසල් වලට හඳුන්වා දීම.
 • ප්‍රාථමික පංති වලට විෂයයක් ලෙස ඉගෙන්වීම.
 • තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳව සිංහලෙන් පොත් පත් නිකුත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම.
 • පරිගණක සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට පුද්ගලයින් හට ලබා දීම.
 • පරිගණක යන්ත්‍ර පාසල් වලට ලබා දීම.
 • තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාලව රැකියා අවස්ථා වැඩි කරවීම.
 • තොරතුරු තාක්ෂණික ගම්මාන හෝ කලාප රට පුරා නිර්මාණය කිරීම.
 • වාර්ෂිකව තොරතුරු තාක්ෂණික වැඩමුළු හෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම.

 

215. තොරතුරු පද්ධති වර්ග මොනවාද?

 • ගනු දෙනු සැකසුම් පද්ධති (Transaction Processing Systems)
 • කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති (Management Information Systems)
 • තීරණ සහයෝගී පද්ධති (Decision Support Systems)
 • විශේෂඥ පද්ධති. (Expert Systems)

 

216. විශේෂඥ පද්ධති (Expert Systems) යක් යනු ,

 • මේවාට යම් කිසි ක්ෂේත්‍රයකට අදාල දැනුම පළමුව ඇතුලත් කළ යුතු වේ. ඉන් පසු අදාළ තත්ත්වයන්ට මෙම දැනුම් සමුදාය ගවේෂණය කරමින් උපදෙස් ලබා දීම සිදුවේ. කෘතීම බුද්ධිය (AI – Artificial Intelligent) ප්‍රයෝජනයට ගනියි.

 

217. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ පියවරයන් ,

 • ගැටලුව අර්ථ නිරූපනය (Problem Definition)
 • ශක්‍යතා අධ්‍යයනය  (Feasibility Study)
 • පද්ධති විශ්ලේෂණය (System Analysis)
 • පද්ධති සැලසුම්කරණය (System Design)
 • පද්ධති සංවර්ධනය (System Development)
 • හරි වැරදි පරීක්ෂා කිරීම(Testing)
 • පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම (System Implementation)
 • පද්ධති නඩත්තුව (System Maintenance)

 

218. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ (SDLC) පළමු අදියර වන "ගැටලුව අර්ථ නිරූපනය" අදියර මගින් සිදුවන්නේ ,

 • පද්ධතියේ අරමුණු, පද්ධතිය තුළින් බලාපොරොත්තු වන කාර්යයන්, ආදානයන් , ප්‍රතිදානයන්, කාර්යයක්ෂමතාවය, අතුරුමුහුණත් භාවිතය සහ ආරක්ෂාව වැනි දේ ගැන සැලකිලිමත් වීම.

 

220. ශක්‍යතා ප්‍රරූප වන්නේ,

 • තාක්ෂණික ශක්‍යතාවය
 • මෙහෙයුම් ශක්‍යතාවය
 • මෙහෙයුම් ශක්‍යතාවය
 • ආර්ථික ශක්‍යතාවය

 

221. පද්ධතියක අවශ්‍යතාවයන් බෙදනු ලබන ආකාරයන් වන්නේ,

 • කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතා(Functional Requirements)
 • කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා(Non Functional Requirements)

 

222. ජංගම දුරකථනයක කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතා සහ කාර්යය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවන් වන්නේ,

 • කාර්යයබද්ධ අවශ්‍යතා :
  • ඇමතුමක් ලබා ගැනීම
  • කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම
  • අන්තර්ජාලය භාවිතය
 • කාර්යය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා :
  • කාර්‍යක්ෂමතාවය
  • අලංකාර වීම
  • පරිශීලක හිතයිෂී වීම
  • බැටරි ආයුකාලය දීර්ග වීම
  • විශ්වාස බව

223. පද්ධති සැලසුම් කිරීමේ මූලික කාර්යයන් වන්නේ,

 • මෘදුකාංග සංඝටක හඳුනා ගැනීම.
 • පද්ධතියේ මෘදුකාංග නිර්මිතය හඳුනා ගැනීම. (Software Architecture)
 • අතුරු මුහුණත් සැකසුම (Interfaces)
 • දත්ත සමුදාය සැකසුම (Database)

 

224. පද්ධතියක් හරි වැරදි පරීක්ෂා (Testing) කරන ආකාරයන් වන්නේ,

 • ඒකක පරීක්ෂාව (Unit Testing)
 • සමෝධානික පරීක්ෂාව (Integration Testing)
 • පද්ධති පරීක්ෂාව (System Testing)
 • ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (Acceptance Testing)

ඒකක පරීක්ෂාව යනු,

 • පද්ධතියේ ඒකක වෙන වෙනම පරීක්ෂා කිරීමයි.

සමෝධානිත පරීක්ෂාව යනු,

 • පද්ධතියේ ඒකක එකිනෙක සම්බන්ධ කර එනම් එකතු කර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමයි.

පද්ධති පරීක්ෂාව යනු,

 • සම්පූර්ණ පද්ධතියම පරීක්ෂා කිරීමයි.

ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව යනු,

 • අවසාන වශයෙන් පරිශීලකයා විසින් සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂාවයි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.