ක්‍රමලේඛ සංකල්ප - ඇල්ගොරිතම ගොඩ නැංවීම - 2 කොටස - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ක්‍රමලේඛ සංකල්ප - ඇල්ගොරිතම ගොඩ නැංවීම - 2 කොටස

ව්‍යාජ කෙත්, අනුක්‍රමික පාලක ආකෘතිය (Sequence Control Structure), වරණ පාලක ආකෘතිය (Selection Control Structure) සහ පුනරාවර්තක පාලක ආකෘතිය යනුවෙන් තෙයාකාර බව දනිමු. ඒ අතරින් අනුක්‍රමික පාලක ආකෘතිය සහ වරණ පාලක ආකෘතිය ගැන පසුගිය ලිපියෙන් කරුණු දැන්වූවා මතක ඇති. මෙහි විස්තර කර ඇත්තේ පුනරාවර්තක පාලක ආකෘතිය ගැනයි.

 

පුනරාවර්තක පාලක ආකෘතිය

යම් උපදෙස් මාලාවක් යම් වාර ගණනක් නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කරවනු ලබන්නේ පුනරාවර්තක පාලක ආකෘතිය මඟිනි. මීට අදාළ ප්‍රකාශනය ආකාර තුනකට ලබා දිය හැකිය. ඒවා මෙසේය.

  • For Next පුනරාවර්තනය - මෙය භාවිතා කරන්නේ යම් උපදෙස් මාලාවක් අප විසින් ලබා දෙන වාර ගණනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි. මෙහිදී එම වාර ගණන ගැනීම සඳහා එක් විචල්‍යයක් භාවිතා කරයි. මෙහි පොදු ආකෘතිය මෙසේය.

For විචල්‍යය = ආරම්භක අගය to අවසන් අගය

ලූප් එක තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතු කේත

Next විචල්‍යය

මෙය තේරුම් ගන්නට පහත කේත වෙත අවධානය යොමු කරන්න.

Start

A1 = 0

For Count = 1 to 10

       A1 = A1 + 1

Next Count

Output A1

End

මෙහි 2 වැනි පේළියෙන් කෙරෙන්නේ ලූප් එකට ඇතුළු වීමට කලින් A1 නමින් විචල්‍යයක් සකස් කර ඒ සඳහා 0 යන අගය ඇතුළු කිරීමයි. මෙහි 3 වැනි පේළියේ දී ලූප් එක ආරම්භ කර තිබේ. එහිදී ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙන වට ගණන ගැනීම සඳහා යොදා ගෙන ඇත්තේ Count නම් විචල්‍යයි. එහි ආරම්භක අගය වෙන්නේ 1 ය. අවසන් අගය වෙන්නේ 10 යි. ඒ අනුව ලූප් එක 1 සිට 10 දක්වා, වට 10ක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. මෙහි 4 වැනි පේළියේ ඇත්තේ ලූප් එක තුළ ඇති ක්‍රියාත්මක වෙන කොටසයි. එහිදී සෑම වටයකදීම A නම් විචල්‍යයට එකක් එකතු කරනු ලබයි. මෙහි 5 වැනි පේළියෙන් ලූප් එක අවසන් වෙයි. ඒ අනුව 6 වැනි පේළිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලූප් එකෙන් ඉවත් වූ පසුවය.

 

  • While Do පුනරාවර්තනය - උපදෙස් මාලාවක්, නොදන්නා වාර ගණනක් නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙම ප්‍රකාශය භාවිතා කෙරේ. මෙහිදී මුලින්ම කොන්දේසියක් පරික්ෂා කර බලා එය සත්‍යව තිබෙන තුරු ඒ යටතේ ඇති උපදෙස් මාලාව නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කරවනු ලබයි. මෙහි පොදු ආකෘතිය මෙසේය.

Do While කොන්දේසිය

ලූප් එක තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතු කේත

End While

මෙය තේරුම් ගන්නට පහත දක්වා ඇති කේත වෙත අවධානය යොමු කරන්න.

Start

A1 = 10

Do While A1 >= 1

      A1 = A1 - 1

End

මෙහිදී තුන් වැනි පේළියේ ඇති කේත මඟින් ලූප් එක ආරම්භ කර තිබේ. එහි කොන්දේසිය ලෙස ලබාදී තිබෙන්නේ A1 >= 1 යන්නයි. ඒ අනුව A1 නම් විචල්‍යයේ අගය 1 ට වඩා විශාලව හෝ සමානව හෝ ඇති තාක් මෙම ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙයි. මෙම ලූප් එකෙන් ඉවත් වෙන්නේ A1 විචල්‍යයේ අගය 0 හෝ ඊට වඩා අඩු වූ විටය.

 

  • Repeat Until පුනරාවර්තනය - මෙහිදී While Do පුනරාවර්තනයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාව කෙරෙයි. යම් උපදෙස් මාලාවක් නොදන්නා වාර ගණනක් නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙය භාවිතා කෙරේ. මෙහිදී කොන්දේසිය පරික්ෂා කර බලා එය අසත්යව ඇතිතාක් නැවත නැවත ලූප් එක ක්‍රියාත්මක කරවයි. මෙහිදී කොන්දේසිය පරික්ෂා කර බලන්නේ පුනරාවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය කේත කොට අවසානයේදීය. මෙහි පොදු ආකෘතිය මෙසේය.

Repeat

ලූප් එක තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතු කේත

Until කොන්දේසිය

මෙය තේරුම් ගැනීම සඳහා පහත දක්වා ඇති කේත වෙත අවධානය යොමු කරන්න.

Start

A1 = 10

Repeat

A1 = A1 - 1

Until A1 = 1

Output A1

End

මෙහි තුන් වැනි පේළියේ දී ලූප් එක ආරම්භ කර තිබේ. ඒ අනුව ලූප් එක තුළදී A1 විචල්‍යයෙන් 1 ක් අඩු කිරීම සෑම වටයකදීම කරනු ලබයි. මෙම ලූප් එක අවසන් කර ඇත්තේ 5 වැනි පේළියේ දීය. ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙන කොන්දේසියද ඒ තුළ ලබා දී තිබේ. ඒ Until යන්න ඉදිරියෙන් දක්වා ඇති A1 = 1 යන්නයි. ඒ අනුව A1 විචල්‍යයේ අගය 1 ට සමාන වූ විට මෙම ලූප් එකෙන් ඉවත් වෙයි.