පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (SDLC - Software Development Life Cycle) - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (SDLC - Software Development Life Cycle)

01. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ (SDLC – Software Development Life Cycle) ක්‍රියාකාරකම් මොනවා ද?

පද්ධති හදුනාගැනීම (System Investigation)
පද්ධති විශ්ලේෂණය (System Analysis)
පද්ධති සැලසුම් කිරීම (System Design)
පද්ධති සංවර්ධනය (System Development)
පද්ධති පරීක්ෂාව (System Testing)
පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම (System Implementation)
පද්ධති නඩත්තුව (System Maintenance)


02. පද්ධති හදුනාගැනීම අදියරේ දී සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මොනවා ද?

1. මුලික විමර්ශනය (Preliminary Investigation) - මෙහිදී පද්ධතිය හදුනා ගැනීම හා එහි පවතින ගැටළු හදුනා ගනී.
2. ශක්‍යතා අධ්‍යනය ( Feasibility Study) - පද්ධතිය පිහිටු වීම පිලිබදව යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් සිදු කරන අතර එහිදී යෝජිත පද්ධතිය පුද්ගලයාට හෝ ආයතනයට කෙතරම් දුරට ගැලපේද යන්න පිලිබදව විස්තරාත්මක විමර්ශන වාර්තාවක් ලබා දෙයි.


03. පද්ධති විශ්ලේෂණය අදියරේ දී සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මොනවා ද?

ශක්‍යතා වාර්තාව පිළබද වූ ව්‍යපෘති කමිටුව නව පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය පිලිබදව ඔවුන් සැහීමකට පත් වුවහොත් ඉදිරිපත් කරන ලද ශක්‍යතා වාර්තාව පිලිබදව සවිස්තරාත්මක අධ්‍යනයක් සිදු කරයි. මෙහිදී පද්ධතියේ අරමුණු, ඊට අදාල විෂය සන්ධාරය, අවශ්‍ය භෞතික හා මානව සම්පත්, යෝජිත නව පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමේදී ඇතිවන ගැටළු හා සීමා, අදාල ආයතනයේ ව්‍යුහය, කළමනාකරණ මට්ටම් හා මෙහෙයුම් මට්ටම් පිලිබදව සවිස්තරාත්මකව අධ්‍යනයක් සිදු කරයි.

04. පද්ධති සැලසුම් කිරීම අදියරේ දී සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මොනවා ද?

තාර්කික පද්ධති සැලසුම් කිරීම (Logical System Design) - මෙහිදී පද්ධතියේ දත්ත, තොරතුරු, ක්‍රියාවලීන් හා ගොනු ආදිය තාර්කික වශයෙන් සම්බන්ධ වන ආකාරය නිරූපණය කරයි. මේ සදහා පහත දැක්වෙන ක්‍රමෝපායන් භාවිතයට ගැනේ.


භොතික පද්ධති සැලසුම් කිරීම (Physical System Design) - මෙහිදී අතුරු මුහුණත් නිර්මාණය, ආදානය, සැකසුම, ප්‍රතිදානය, ක්‍රමලේකනය, පරිශීලනය හා ආරක්ෂාව පිලිබදව අවධානය යොමු කොට එය සම්පූර්ණ කරනු ලබයි.

05. පද්ධති සංවර්ධනය අදියරේ දී සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මොනවා ද?

මෙහිදී සැලසුම් කල පද්ධතිය මොඩියුල හෙවත් එකක වලට බෙදා උචිත ක්‍රම ලේකන භාෂාවක් භාවිතයෙන් දෝෂ අවම ක්‍රමලෙක අඩංගු යෙදවුම් මෘදුකාංග පද්ධති සැදීමට ක්‍රමලේකකයන්ට පවරා දෙනු ලැබේ. මෙසේ නිර්මාණය කර ගත් මොඩියුල කලින් නිර්මාණය කර ගත් අතුරුමුහුණත් හා සම්බන්ධ කර සමස්ත පද්ධතිය ගොඩනැගීම සිදුකෙරේ. 

06. පද්ධති පරීක්ෂාව අදියරේ දී සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මොනවා ද?

දෝෂ අවම උසස් තත්වයේ පද්ධතියක් සේවා දායකයාට ලබා දීම සදහා ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විසින් පද්ධතිය සම්පූර්ණ පරීක්ෂාවට ලක් කෙරේ. මෙහිදී සමස්ත පද්ධතිය මගින් සේවා දායකයාගේ අවශ්‍යතා ඔහු බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට සපයයිද යන්නත් ක්‍රම ලේකනයේ ඇති දෝෂ පිලිබදවත් දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කෙරේ.

07. පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම අදියරේ දී සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මොනවා ද?

සාර්ථකව නිම කරගන්නා ලද පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ. මෙහිදී සම්පූර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්ව ලේඛනගත කිරීමක් සිදු කල යුතු අතර පද්ධතිය භාවිතා කරන ආකාරය පිලිබදව පරිශීලකයන් සියලු දෙනා දැනුවත් කෙරේ. එසේම පද්ධතියට අවශ්‍ය දෘඩාංග ස්ථාපනය කිරීම හා මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම මෙම අවධියේදී සිදු වේ. එසේම පද්ධතියේ සාර්තකත්ව හා අසාර්ථකත්වය ද මෙහිදී තීරණය කරනු ලබයි. 

08. පද්ධති නඩත්තුව අදියරේ දී සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මොනවා ද?
නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කල පසු පන නගින දෝෂ මග හරවා ගැනීමටත්, තාක්ෂණික දියුණුව සමග පද්ධතිය යාවත් කාලීන කිරීම සදහාත් පද්ධති නඩත්තුව ඉතා වැදගත් වෙයි.

උපුටා ගැනීම : අන්තර්ජාලයෙනි.