අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 51 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 51

247. ක්ෂුද්‍ර සකසන සාමාන්‍යයෙන් සසඳනු ලබන්නේ………………………. වලින් මනිනු ලබන ඝටිකා වේගයෙන් (Clock speed) හෝ ඒක ඝටිකා චක්‍රයක දී (single clock cycle) සකසා ගත හැකි පදයේ ප්‍රමාණය (word size)…………………. මගිනි. ඉහත ප්‍රකාශනයේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක්ද?

1. බිටු, මෙගාහර්ට්ස්
2. ගිගාහර්ට්ස්, බයිට
3. මෙගාහර්ට්ස්, බිටු                                                          
4. තත්පර, බිටු
 
පිළිතුර : ක්ෂුද්‍ර සකසනයක වේගය ඝටිකා වේගය (Clock Speed) ලෙස හඳුන්වන අතර එය හර්ට්ස් (Hz) වලින් මනිනු ලබයි. වර්ථමානයේ භාවිතා වන පරිගණක වල ඝටිකා වේගය මෙගා හර්ට්ස් (MHz) , ගිගා හර්ට්ස් (Ghz) වලින් මනිනු ලබයි. පදයක ප්‍රමාණය මනිනුයේ බිටු වලිනි.

248. ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකකයට (Microprocessor) බාහිරව පිහිටා ඇත්තේ පහත දක්වා ඇති කුමන සංරචකය ද?

1. අංක ගණිත තර්ක ඒකකය (ALU)                            
2. RAM                                                                
3. පාලන ඒකකය (Control Unit)
4. රෙජිස්තර  (Registers)

පිළිතුර : ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකකය (CPU – Central Processing Unit) තුල අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU), පාලන ඒකකය (Control Unit) සහ 1 මට්ටමේ වාරක මතකය(L1 Cache memory) පිහිටා ඇත. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකකයට බාහිරින් පිහිටා ඇත.

249. දත්ත හා තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර වගන්තියක් සත්‍ය වන්නේ ද? (2013 A/L, 31 MCQ)

1. තීරණයක් ගැනීම සිදු කළ හැක්කේ අතිමහත් වූ දත්ත ප්‍රමාණයක් පවතින විටම පමණි.
2. තොරතුරු වල වලංගුතාව, දත්තවල නිරවද්‍යතාව මත රඳා පවතියි.
3. දත්ත සැකසුමෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු සැමවිට ම නිරවද්‍ය වේ.
4. තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා බහු ප්‍රභව මගින් දත්ත එකතු කළ යුතු වේ. 


පිළිතුර : තීරණයක් ගැනීමට අතිමහත් තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නොවේ. දත්ත සැකසීමෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු සෑම විටම නිරවද්‍ය නොවේ. තොරතුරු ලබා ඝැනීමට බහු ප්‍රභව අවශ්‍ය නොවේ. තොරතුරු වල වලංගුතාවය රඳා පවතින්නේ ආදාන දත්ත වල නිරවද්‍යතාවය මත පමණි.

250. පහත සඳහන් ශිල්පීය ක්‍රම සලකන්න. (2013 A/L, 32 MCQ)

A- පරිගණක සහායිත ඉගෙනුම (Computer Aided Learning - CAL)
B - පරිගණක පාදක ඉගෙනුම (Computer Based Learning - CBL)
C - පරිගණක පාදක ඇගයීම (Computer Based Assessment - CBA)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පාදක ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම් වල දී ඉහත දක්වා ඇති කුමන ශිල්පීය ක්‍රම භාවිත වන්නේ ද?

1. A පමණි.                                                          
2. A හා B පමණි.
3. B හා C පමණි.                                                                
4. A, B හා C පමණි.

පිළිතුර : පරිගණක සහායිත ඉගෙනුම (Computer Aided Learning - CAL) , පරිගණක පාදක ඉගෙනුම (Computer Based Learning - CBL), පරිගණක පාදක ඇගයීම (Computer Based Assessment - CBA) යන්න ඉගෙනුම් - ඉගෙන්වීම් ක්‍රමවේදය සඳහා යෙදවීම් වේ.


251. ස්ථිරාංග (Firmware) පිළිබඳව පහත සඳහන් වාක්‍ය සලකන්න.

A - පරිගණකයක් ක්‍රියා කරවීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමලේඛය ස්ථිරාංගයක් වේ.
B - රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර වල ස්ථිරාංග ඇතුළත් වේ.
C - ස්ථිරාංග පසු කලක දී පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි වේ.

ඉහත වගන්ති අතුරින් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

1. A පමණි.                                          
2. B පමණි.                                          
3. A හා B පමණි.                                
4. A හා C පමණි.

පිළිතුර : ස්ථිරාංග යනු පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන කේත ඛණ්ඩයකි. මේවා පරිශීලකයින් හට වෙනස් කළ නොහැකිය. පරිගණක නිශ්පාදන සමාගම් විසින් පරිගණක නිෂ්පාදනය කරන වේලාවේ මෙම ස්ථිරාංග තැන්පත් කරනු ලබයි. චිපයක් තුළ තැන්පත් කරයි. පරිගණකයක් ක්‍රියා කරවීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමලේඛය ස්ථිරාංගයක් වේ.  රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර වල ස්ථිරාංග ඇතුළත් වේ.


තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.