පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 9 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 9

76. ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේදී (Transportation) තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) යොදාගැනීමේ අවස්ථාවක් නොවන්නේ,

 1. මගී ආසන වෙන් කිරීම (Seat Booking)                                   
 2. රථ වාහන පාලනය (Traffic Control)
 3. දුරස්ථ ප්‍රවාහනය (Distance Transport)                                  
 4. වාහන හා සේවක පිරිසගේ කාලසටහන් පවත්වා ගෙන යාම

 

77. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේදී (Health) නවීන රෝහල් වල තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT`) භාවිතා කරයි. මෙහිදී භාවිත කරන ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් (Scan Machine) නොවන්නේ,

 1. MRI (Magnetic Resonance Image)                          
 2. CT (Computed Tomography)
 3. ECG (Electrocardiograms / Graphs)                        
 4. ECT (Electrocardiograms Tomography)

 

78. ප්‍රථම ගණක යන්ත්‍රය වනුයේ,

 1. එනැයික් (ENIAC)                                                    
 2. එඩ්වැක් (EDVAC)
 3. විශ්ලේශන යන්ත්‍රය (Analytical Engine)                    
 4. ඇබකසය (Abacus)

 

79. PC යනුවෙන් හඳුන්වනුයේ,

 1. නිර්දෝෂ පරිගණක (Perfect Computer)                      
 2. පුද්ගලික පරිගණක (Personal Computer)
 3. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සම්බන්ධක (Printer Connector)             
 4. අත්ල පරිගණක (Palm Computer)

 

80. ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී (Engineering) පරිගණක ආධාරක සැලසුම්කරණය (CAD) යොදා ගනියි. මෙහිදී යොදාගත හැකි මෘදුකාංග (Software) නොවන්නේ,

 1. Auto CAD              
 2. 3D Max                              
 3. Adobe Premier                    
 4. Maya

 

81. ඉංජිනේරු විද්‍යාවව (Engineering) සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාවිතා කළ හැකිය. මෙහිදී භාවිතා කරන CAM යන්නෙහි තේරුම වනුයේ,

 1. පරිගණක සහායක වෙළඳාම (Computer Aided Marketing)
 2. පරිගණක සහායක කළමනාකරණය (Computer Aided Management)
 3. පරිගණක සහායක නිර්මාණය (Computer Aided Manufacturing)
 4. පරිගණක සහායක තැනීම (Computer Aided Making)

 

82. නූතන පරිගණක වල මූලික සංකල්ප ක්‍රමවත්වදක්වනු ලැබුවේ,

 1. Blacise Pascal                                                                     
 2. Charles Babbage
 3. Ada Lovelance                                                                   
 4. Gottfried Leibitz

 

83. ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor) මුල් වරට සොයා ගනු ලැබූ වර්ෂය වනුයේ,

 1. 1950                                               
 2. 1920                                               
 3. 1940                                   
 4. 1980

 

84. ප්‍රථම වෙබ් බ්‍රව්සරය (Web Browser) හඳුන්වනු ලබන්නේ,

 1. Google                    
 2. Internet Explorer (IE)                                  
 3. Firefox                    
 4. Mosaic

 

85. ABC යනුවෙන් හැඳින්වෙනුයේ,

 1. Analog Binary Computer                                                    
 2. All Booting Computer
 3. Atanasoft and Clifford Berry Computer                             
 4. Analytical Binary Computer

 

86. 4004 සහ 8008 ක්ෂුද්‍ර සකසන (Micro Processor) හඳුන්වා දුන් සමාගම වනුයේ,

 1. Intel                        
 2. IBM                                    
 3. Nintendo                  
 4. Apple

 

87. ගණනය කිරීමේ ආකාරය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කල හැකිය. මෙසේ වර්ගීකරණයට අයත් නොවන්නේ,

 1. සංඛ්‍යාංක පරිගණක (Digital Computer)                     
 2. ප්‍රතිසම පරිගණක (Analog Computer)
 3. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computer)                            
 4. මුහුන් පරිගණක (Hybrid Computer)

 

88. ප්‍රථම සංඛ්‍යාංක ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකය (Digital Electronic Computer) නිපදවන ලද්දේ,

 1. Charles Babbage                                                     
 2. John V Atanasoft
 3. Howard Aiken                                                        
 4. Tim Berners Lee

 

89. Macintosh පුද්ගල පරිගණකය හඳුන්වා දෙන ලද්දේ කුමන ආයතනය මගින් ද,

 1. Intel                        
 2. IBM                                   
 3. Apple                      
 4. Nintendo

 

90. සංඛ්‍යාංක පරිගණකය (Digital Computer) පිළිබඳව අසත්‍ය වනුයේ,

 1. සංඛ්‍යාංක පරිගණකයක් මගින් අවශ තරම් දශම ස්ථාන සැලකීමෙන් කැමති මට්ටමක නිරවද්‍ය තාවයකින් (accuracy) ලබා ගත හැකි වීමයි.
 2. වෙළඳ ව්‍යාපාර යෙදීම් (Business Applications) සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
 3. වියදම අඩුය.
 4. ක්‍රමලේඛනය (Programing) කිරීම ඉතාමත්ම සංකීර්ණය (complex).


  විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න....