අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 11 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 11

51. දත්ත (Data) වල ස්වභාවය අනුව සත්‍ය නොවනුයේ,

1. දත්ත එක් රැස් කරගෙන ගබඩා කළ හැකිය
2. දත්ත ගබඩා කර ඇති මාධ්‍යකින් (Storage Media) නැවත ලබාගත හැකිය (Retrieve).
3. දත්ත සන්නිවේදනය කළ හැකිය
4. සැකසීම කළ නොහැකිය.

පිළිතුරු : 4

දත්ත යනු කිසිදු ආකාරයකට සැකසීමට ලක් නොකළ කරුණු වේ. දත්ත එක් රැස් කොට ගබඩා කළ හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් දත්ත ගබඩා කරනු ලබන්නේ දත්ත සමුදායක් (Data base) වැනි පරිගණක වැඩසටහනක් තුළයි. Microsoft Access මේ සඳහා උදාහරණයකි. දත්ත අවශ්‍ය විටක දී තවත් ස්ථානයකට සන්නිවේදනය කළ හැකිය. දත්ත සැකසීමෙන් තොරතුරු ලබා ගත හැකිවේ. පරිගණක යන්ත්‍රයක් මගින් සිදුවනුයේ මෙම ක්‍රියාවලියයි.    

 

52. දිග, ස්කන්ධය, උස, කාලය, දිනය වැනි දත්ත වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ,

1. ගුණාත්මක වර්ගීකරණය (Qualitative)                                    
2. ප්‍රමාණාත්මක වර්ගීකරණය (Quantitative)
3. මිනුම් ආකාර ලෙස වර්ගීකරණය (Measurements)                   
4. ඒකක ලෙස වර්ගීකරණය (Units)

පිළිතුරු : 2

දත්ත, ආකාර දෙකකට වර්ගීකරණය කළ හැකිය. එනම් ගුණාත්මක දත්ත (Qualitative Data) සහ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත (Quantitative Data) ලෙසයි. ගුණාත්මක දත්ත සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කළ නොහැකිය. ඒවා සඳහා උදාහරණ ලෙස ලස්සන, ආලෝකය, ගඳ, සුවඳ ආදිය පෙන්වා දිය හැකිය. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මකව නිරූපනය කළ හැකි දත්තයි. උදාහරණ ලෙස කාලය, වේගය, උස, දිග, පළල, වර්ගඵලය ආදිය සැලකිය හැකිය.  

 

53. තොරතුරු (Information) වල ල්ක්ෂණයක් නොවන්නේ,

1. අර්ථාන්විත වීම (Meaningful)
2. මුල් දැනුම යළි අලුත් හා ස්තීර නොකරයි
3. ඇතැම්විට ආර්ථිකමය සම්පතක් (economical resource) ලෙස සැලකේ
4. ගනුදෙනු වලදී හවුල් කර ගැනීම (share) පමණක් කළ හැකි අතර හුවමාරු කිරීම (exchange) සිදු නොවේ.

පිළිතුරු : 4

තොරතුරු වල ප්‍රධාන ලක්ෂණ ලෙස සකස් කිරීමකට භාජනය කර ඇත,  අර්ථවත් වේ, නිෂ්චිත වටිනාකමක් ඇත, යම් කිසි කාර්යයක් සඳහා අදාල වේ, උචිත වේ, කාලීන වේ, සන්නිවේදනය කළ හැකිවේ, භාවිතා කරන්නා හට තේරුමක් ගෙන දේ යන්න සඳහන් කළ හැකිය. දත්ත සැකසීමෙන් තොරතුරු බවට පත්වේ. එනම් මුල් දැනුම යළි අළුත් කරයි. තොරතුරු නිපදවන හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන මොහොතේම ඒවාට වැඩි වටිනාකමක් ගෙන දේ. කාලය ගත වීමත් සමගම තොරතුරු වල වටිනාකම අඩුවී ඒවා දත්ත බවට පත්වේ. තොරතුරු හුවමාරු කළ හැකිය.    

 

54. තොරතුරු වල ඇති අර්ථාන්විත බව පිළිබඳව ඔබ අසා ඇත. ඒවායේ තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි සාධකයක් නොවන්නේ,

1. පූර්ණ බව (Completeness)                                                    
2. නිරවද්‍යතාවය (Accuracy)
3. පැහැදිලි බව (Clarity)                                                            
4. ආචයනය (Storage)

පිළිතුරු : 4

තොරතුරක ලක්ෂණ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. පූර්ණ බව, නිරවද්‍ය බව, පැහැදිලි බව, අදාල වීම , කාලීන වීම ආදිය පෙන්වා දිය හැකිය. නමුත් ආචයනය හෙවත් දත්ත තැන්පත් කිරීම තොරතුරක් සඳහා බල නොපාන සාධකයකි. තොරතුරු ආචයනය කිරීම සඳහා සංයුක්ත තැටි, සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි, දෘඩ තැටි, සැනෙලි මාධ්‍ය ධාවක සහ චුම්භකිත තැටි ධාවක භාවිතා කරයි.

 

55. යම්කිසි තොරතුරක වටිනාකම (value) නිර්ණය කරනු ලබන්නේ,

1. පූර්ණ බව (Completeness)                                                    
2. පැහැදිලි බව (Clarity)
3. අදාළත්වය (Relevance)                                                        
4. නිරවද්‍යතාවය (Accuracy)

පිළිතුරු : 3

තොරතුරක වටිනාකම තීරණය කරනු ලබන සාධකය වන්නේ අදාලත්වයයි. එක් පුද්ගලයෙකු හට අදාල වන තොරතුරක් තවත් කෙනෙකු හට අදාල නොවේ. වටිනාකම පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වේ. වෛද්‍ය නලාවේ වටිනාකම දැනෙනුයේ වෛද්‍යවරයාට මිස ඉංජිනේරුවරයාට නොවන ආකාරයට තොරතුරක වටිනාකම පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වන්නේ අදාලත්වය නිසාය.           

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.