පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 24 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 24

04. 2011 – 1 - අ.පො.ස (සා.පෙළ)

පරිගණක, එහි අරමුණ අනුව කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න.

05. 2012 – 1 - අ.පො.ස (සා.පෙළ)

a. පරිගණක ජාලයක වාසි දෙකක් ලියන්න.

b. පහත සඳහන් වැකි සලකා බලන්න.

පරිගණකයක ඇති ...........කෙවෙනියක් (Port) මගින් බාහිර දෘඩ තැටි, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, මූසික හා සුපරීක්ෂක වැනි බාහිර උපක්‍රම සම්බන්ධ කිරීම කරගත හැකිය.
පරිගණකයක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ............කෙවෙනිය භාවිත කළ හැකිය. පරිගණකයකට සංදර්ශක තිරය (Monitor) සම්බන්ධ කිරීමට ...........කෙවෙනිය භාවිත කළ හැකිය. පරිගණකයකය, ස්පීකර සම්බන්ධ කිරීමට ......කෙවෙනිය භාවිත කළ හැකිය.


ඉහත හිස්තැන් සඳහා සුදුසු වචන පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගෙන ලියන්න.

ලයින් අවුට් (Line Out), ජාල (Network), PS/2, USB, VGA

06. 2012 – 4 - අ.පො.ස (සා.පෙළ )

පහත රූපයේ දක්වා ඇති දෙවැනි පණිවිඩය, පළමු පණිවිඩයට තුල්‍ය වේ. කිසියම් තාක්ෂණයක් භාවිතයෙන් කියවීම අපහසු ආකාරයට පළමු පණිවිඩය, පරිවර්තනය කර ඇත්තේ එම පණිවිඩය අදාළ පුද්ගලයාට පමණක් කියවා ගැනීම සඳහාය. පහත ? කොටුවෙන් දැක්වෙන, එම තාක්ෂණය හඳුන්වන නම කුමක්ද?

07. 2010 – GIT – 1

පරිගණක පද්ධතියකට අදාල කොටු සටහන පහත දැක්වේ.

 
a. A, B, C, D සහ E යන අකුරු වලින් දක්වා ඇති සංරචක (Components) නම් කරන්න.

b. A, D සහ E යන එක් එක් සංරචකය සඳහා උදාහරණ දෙක බැගින් දෙන්න.


c. ඉහත පරිගණක පද්ධතිය සංඛ්‍යා කිහිපයක සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙම මෙහෙයුම  (Operation) සිදුවනුයේ කුමන සංරචකයේද?

d. එක්තරා සිසුවෙක් පරිගණක පද්ධතියක් භාවිතා කර වාර්තාවක් පිළියෙල කරයි. පළමුව ඔහු වාර්තාවේ කොටසක් යතුරු ලියනය කර සුරැකිව තබයි (Save). පසු දිනෙක ඔහු මෙම කොටසක් නිම වූ වාර්තාව විවෘත කර, එය සම්පූර්ණ කරයි. අනතුරුව ඔහු එම වාර්තාවෙහි මුද්‍රිත පිටපතක් (Print Out) ලබා ගනියි. පහත දැක්වෙන එක් එක් ක්‍රියාවට අදාළ වන සංරචකය සහ අතුරෙන් හඳුනා ගන්න.

1. වාර්තාව යතුරුලියනය කිරීම
2. වාර්තාව සුරැකීම (Save)
3. වාර්තාව මුද්‍රණය කිරීම (Print)

e. ඉහත d හි සඳහන් ක්‍රියාකාරකමෙහි දී C සංරචකයේ භූමිකාව (කාර්යය ) කුමක්ද?

 

08. 2011 – GIT – 1

දී ඇති රූපයෙන් පරිගණක කොටු සටහනක් (Computer Block Diagram) දැක්වේ.

 
a. ඉහත රූපයෙහි X, Y හා Z ලෙස ලේබල කර ඇති පරිගණක සංරචක (කොටස්) තුන නම් කරන්න.

b. පරිගණකයක X, Y, Z හි සහ පාලන ඒකකයෙහි (Control Unit) කාර්යයන් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

 

09. 2011 – GIT – 1

a. පහත දැක්වෙන රූප සටහන පරිගණක පද්ධතියක අමූර්ත (Abstract) දසුනක් නිරූපණය කරයි.


1. X ලෙස හඳුන්වා ඇති ස්ථරය (Layer) නම් කරන්න.

2. X හා දෘඩාංග ලෙස හඳුන්වා ඇති ස්ථරයන් මගින් කෙරෙන එක් කාර්යයක් බැගින් ලියන්න.


3. ව්‍යවහාරික මෘදුකාංග ස්ථරයෙහි කොටසක් ලෙස සැලකිය හැකි මෘදුකාංගයකට නිදසුනක් ලබා දෙන්න.


b. පාසලක කෘෂිකර්ම ගුරුවරයා පරිගණකයක් තුළ ගබඩා කර ඇති පැළෑටි වල රූප භාවිතා කරමින් පරිසරයේ ඇති පැළෑටි හඳුනා ගැනීම සඳහා පාසල සමීපයේ ඇති උද්‍යානයකදී ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයක් පැවැත්වීමට අදහස් කර ඇත. මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වන පන්තියේ සිසුන් සංඛ්‍යාව 12 - 15 අතර වේ. පාඩම සඳහා වෙන් කර ඇති කාලය මිනිත්තු 30 -40 ක් අතර වේ.

1. මෙම ක්‍රියාකාරකම සඳහා භාවිතා කිරීමට වඩාත් යෝග්‍ය පරිගණක වර්ගය කුමක්ද?
2. ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කිරීමට හේතු දෙකක් ලබා දෙන්න.

 

ආදර්ශ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...