පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 22 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 22

271. අන්තර්ජාලය (Internet) හා සම්බන්ධවීමට අවශ්‍ය නොවනුයේ,

 1. පරිගණකයක් (Computer)                                              
 2. සන්නිවේදන මෘදුකාංගයක් (Communication Software)
 3. අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතනයක් (ISP)                 
 4. වසම් නාමයක් (Domain Name)

 

272. පරිගණක ජාල සමග සම්බන්ධ වීමෙන් ජාල සම්බන්ධතාවය සඳහා අවශ්‍ය කරන පරිපථ කාඩ්පත (Circuit Board) හැඳින්වනුයේ,

 1. VGA Card                        
 2. NIC Card                                         
 3. MODEM                                          
 4. TV Card

 

273. ලොව ජනප්‍රියතම ජංගම දුරකථන සහ පරිගණක නිෂ්පාදන සමාගමක් වනුයේ,

 1. Sony                                 
 2. Vodafone                                        
 3. Apple                                                 
 4. Nokia

 

274. පරිගණක ජාලකරණය (Computer Networking) සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නොවන උපාංගය - උපකරණය වනුයේ,

 1. Repeater                          
 2. Hub                                                  
 3. Switch                                               
 4. NIC

 

275. මොඩම් (MODEM) උපකරණ සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. දුරකථන මාර්ගය හරහා පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට මොඩමය උපකාරී වේ.
 2. MODEM යන්න සෑදී තිබෙනුයේ Modulation හා Demodulation යන වචන එකතු වීමෙනි.
 3. මොඩමය මගින් සංඛ්‍යාංක සංඥා (Digital Signals), විද්‍යුත් සංඥා (Electical Signal) බවට පත් කරයි
 4. මොඩමය මගින් සංඛ්‍යාංක සංඥා (Digital Signal), ප්‍රතිසම සංඥා (Analog Signal) බවටත් ප්‍රතිසම සංඥා (Analog Signal), සංඛ්‍යාංක සංඥා (Digital Signal) බවටත් පරිවර්තනය කරයි.

 

276. මුදු (වළලු - Ring) ආකාරයේ පරිගණක ජාල සඳහා නොගැලපෙන ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. මුද්දක එසේත් නොමැතිව වළල්ලක ආකාරයට පරිගණක සම්බන්ධ කිරීමයි.
 2. අඩු වයර ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණවත් වේ.
 3. එක් පරිගණකයක ඇනහිටීම මගින් අනෙක් පරිගණක සියල්ලම ක්‍රියාත්මක වේ.
 4. ස්ථාපනය (Install) කිරීම සඳහා අඩු මිලක් වැයවේ.

 

277. ප්‍රධාන පරිගණක ජාල ආකාර සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල (Local Area Network - LAN) යනු කුඩා ප්‍රදේශයක පැතිර පවත්නා පරිගනක ජාල වේ.
 2. පුළුල් ප්‍රදේශ ජාල (Wide Area Network - WAN) යනු විශාල ප්‍රදේශයක පැතිර පවත්නා පුළුල් ජාලයක් ලෙසින් අර්ථ දැක්විය හැක.
 3. පාසලක හෝ විශ්වවිදHdලයක් තුල සකසනු ලබන පරිගණක ජාල ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල (LAN) සඳහා උදාහරණයකි.
 4. පුරවර ප්‍රදේශීය ජාල (Metropolitan Area Network - MAN) යනු ස්ථානීය ප්‍රදේශීය ජාලයකට වඩා වැඩි ප්‍රදේශයක පවත්නා ජා,මුත් පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලයකට වඩා අඩු භූගෝලීය පරිසරයක පැතිර පවත්නා ජාලයකි.

 

278. සමන්ගේ නිවසේ ඇති පරිගණකයේ 2GB ධාරිතාවයකින් යුක්ත සංඛ්‍යාංක ඡායාරූප (Digital Photos) ගබඩාකර ඇත. ඒවා මුøණය කිරීමට අදාල ස්ථානයකට ගෙනයාම සඳහා පහත සඳහන් ආචයන මාධ්‍ය වලින් සුදුසුම මාධ්‍ය වනුයේ,

 1. නම්‍ය තැටියක් (Floppy Disk)                                                          
 2. දෘඩ තැටියක් (Hard Disk)
 3. සංගත තැටියක් (Compact Disk)                                                    
 4. සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටියක් (Digital Versatile Disk)

 

279. පරිගණකයක ආදාන උපාංග අතර උකුල් පරිගණකයන්හි (Laptop) විශේෂයෙන් භාවිතා කරනු ලබන උපාංගය වන්නේ             

 1. මාර්ග ගුලාව (Track ball)                                                                
 2. නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk)
 3. තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)                                      
 4. සුසංහිත තැටි (Compact Disk)

 

280. පරිගණක පද්ධතියක වේගය මනිනු ලබන ඒකකය වනුයේ,

 1. තත්පරයට බිටු ලෙසය                                                                      
 2. විනාඩියට කිලෝ බයිට ලෙස
 3. තත්පරයට හර්ට්ස් ලෙසය                                                                 
 4. මෙගා හර්ට්ස් ලෙස

 

281. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න,

 1. පරිගණක ජාලකරණය මගින් දත්ත සහ තොරතුරු පහසුවෙන් හුවමාරු කරගත හැකි වේ.
 2. සන්නිවේදනය මුල් කරගෙන පමණක් පරිගණක භාවිතා කරයි.
 3. සම්පත් හුවමාරුවට පරිගණක ජාල බාධාවකි.
 4. පරිගණක ජාල ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වැයවනුයේ ඉතාමත් සුළු මුදලකි.

 

282. දත්ත සහ තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණයේ දී භාවිතා වන සම්මතයක් වනුයේ,

 1. අතරික්සුව (Browser)                                                                       
 2. වෙබ් (Web)
 3. සංවාද (Chat)                                                                                    
 4. නියමාවලිය (Protocol)

 

283. පහත සඳහන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය අතරින් වඩාත්ම වේගවත් මාධ්‍ය වනුයේ,

 1. සමාක්ෂක යොත් (Coaxial Cables)                                     
 2. ක්ෂුද්‍ර තරංග (Micro waves)
 3. සමාවෘත ගෙතුම් යුගල රැහැන් (Shielded Twisted Pair)    
 4. විවෘත ගෙතුම් යුගල රැහැන් (Unshielded Twisted Pair)

 

284. මූර්ජනය  - Modulation (ආකලනය) යනු,

 1. අංකිත සංඥා ප්‍රතිසම සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීමයි                    
 2. ප්‍රතිසම සංඥා අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීමයි
 3. විද්‍යුත් තරංග ආයාමය මැනීමයි                                                        
 4. සංඤා පරිවර්තනය කිරීමයි

 

285. පරිගණක මතකයේ ඇති ගති ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගෙන ආකාර දෙකකට බෙදිය හැකි වේ. එනම් නෂ්‍ය මතකය සහ නෂ්‍ය නොවන මතකයයි. මේවා සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. නෂ්‍ය මතකයේ (Volatile memory) විශේෂ ලක්ෂණය වනුයේ එහි තැන්පත් කර ඇති දත්ත / තොරතුරු පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි වීමත් සමගම නැතිවී යයි.
 2. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM) අයත්වනුයේ නෂ්‍ය නොවන (Non –volatile memory) මතකයටයි.
 3. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM) අයත් වනුයේ නෂ්‍ය (Volatile memory) මතකයටයි.
 4. නෂ්‍ය නොවන මතකයේ (Non –volatile memory) විශේෂ ලක්ෂණය වනුයේ දත්ත සහ තොරතුරු ස්ථාවරව පවතින අතරම විදුලිය විසන්ධි වීමෙන් ඒවාට කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවේ.
විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...