පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 18 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 18

211. සෙවුම් යන්ත්‍රයකට (Search Engine) උදාහරණයකි.

 1. Windows Explorer          
 2. Alta Vista                                         
 3. Windows Vista                
 4. Mark 1

 

212. Http://www.doenets.lk යනු කුමක් සඳහා වූ නිදසුනක් ද?

 1. සේවාදායකයෙකි (Server)                                                               
 2. ඒකීය සම්පත් පිහිටුමක් (Uniform Resource Locator)
 3. ජාලයක ප්‍රවේශ කේතයක් (Access code of a Network)             
 4. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් (E-mail address)

 

213. බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක (MCQ Paper) පිළිතුරු පත්‍රයක් කියවීම සඳහා යොදාගත හැක්කේ,          

 1. සංඛ්‍යාංකකය (Digitizer)                                                                                 
 2. ආලෝක පෑන (Light Pen)               
 3. චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂක කියවනය (Magnetic Ink Character Reader)  
 4. සුපරීක්ෂකය / පරිලෝකකය මගිනි (Scanner)

 

214. 5Km දුරක් ආවරනය වන පරිදි අධි විභේදන වීඩියෝවක් (High Definition Video - HDV) සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුම මාධ්‍ය (media) වනුයේ,

 1. රේඩියෝ තරංග (Radio Waves)                                                                     
 2. ඇඹරි යුගල තඹ කේබල (Twisted pair )
 3. ප්‍රකාශ තන්තු (Fiber Optics)                                                                            
 4. ඒකාක්ෂ කේබල (Coaxial Cable)

 

215. පරිගණකයක මව්පුවරුව (Motherboard) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

 1. පරිගණකයේ අමතර පරිපථ / බාහිර මෙවලම් හෝ උපාංග සවිකිරීම සඳහා මව්පුවරුව භාවිතා කරයි.
 2. මව්පුවරුව මත අමතර පරිපථයක් සවි කිරීම සඳහා වූ ඉඩ සලසන ඒකකයක් ප්‍රසාරණ විවරයක් (Expansion Slot) ලෙස හැඳින්වේ. 
 3. පරිගණකයට බාහිර උපාංග (external devices) සවිකිරීමට අවශ්‍ය කරන කෙවෙනි (ports) පිහිටා ඇත්තේ මව්පුවරුව මතය.
 4. ප්‍රොසෙසරය (processor) තුළ පිහිටා ඇති CMOS බැටරිය මගින් මව්පුවරුව (motherboard) ක්‍රිරියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍ය විදුලිය ලබා දේ.

 

216. PS/2 කෙවෙනි (port) සම්බන්ධයෙන් නොගැලපෙන වාක්‍ය වනුයේ,

 1. PS/2 කෙවෙනි මගින් යතුරු පුවරුව (keyboard) සහ මූසිකය (mouse) පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගනී.
 2. යතුරු පුවරුව (keyboard) සඳහා වූ කෙවෙනිය දම් (Magenta) පැහැතිය.
 3. මූසිකය (mouse) සඳහා වූ කෙවෙනිය කොළ (Green) පැහැතිය.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි.                             
 2. b හා    c                                             
 3. b පමනි.                             
 4. a, b, c සියල්ලම සත්‍ය යි

 

217. පරිගණක තිරයක ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන දර්ශකයක් වන්නේ,

 1. පික්සෙලය (Pixel)                                                                            
 2. විභේදනය (Resolution)
 3. විකිරනශීලීතාවය (Radiation)                                                         
 4. රූප අංග (Picture elements)

 

218. පරිගණක තිරයක විභේදනයෙන් (Resolution) අදහස් කරනුයේ,

 1. ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ගතවන කාලයයි.                                         
 2. දර්ශනය වීමේ පරාසයයි.
  වරක දී වෙන් වෙන්ව යොමු කළ හැකි රූප අංග ගණන කොපමනද යන්නයි.
  4. තිරයේ සෙලවීම් බවේ මැනීමේ සාධකයකි.

 

219. OCR යනු,

 1. Open Character Recognition                                                       
 2. Optical Character Reader
 3. Optical Character Recognition                                                    
 4. Optical Chat Reader

 

220. ද්‍රව ස්ඵටික තාක්ෂණය (Liquid Cristal Display - LCD) භාවිතාකර සාදන ලද පරිගණක තිරවල වාසියක් නොවන්නේ,

 1. අඩු ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රමානවත් වීම (Less Space)                               
 2. ඉතා අඩු විදුලිබලයක් භාවිතා වීම (Less Power Consumption)
 3. සාපේක්ෂව මිල අධික බව (Expensive)
 4. තිරයේ සෙලවීම අඩු බව (Lack of flicker)

 

221. පරිගණක ආශ්‍රිත නිර්මාණකරනයේදී  CAD (Computer Aided Design) සහ පරිගණක ආශ්‍රිත නිශ්පාදන වලදී CAM (Computer Aided Manufacturing)  භාවිතා කරයි. මෙය සිදුකිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ආදාන උපාංගය (Input Device) වන්නේ,

 1. මූසිකය (Mouse)                                                                              
 2. ආලෝක පෑන (Light Pen)
 3. යතුරු පුවරුව (Keyboard)                                                               
 4. සුපරීක්ෂකය / පරිලෝකකය (Scanner)

 

222. ධාරිතාවය (Capacity)  අනුව අඩුතම සහ වැඩිතම උපාංගය වන්නේ,

 1. දෘඩ තැටිය, නම්‍ය තැටිය                                                                    
 2. නම්‍ය තැටිය, දෘඩ තැටිය
 3. සංයුක්ත තැටිය, සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය                                       
 4. සම්පීඩිත තැටිය, දෘඩ තැටිය

 

223. දත්ත සන්නිවේදනය (Data Transmission) සඳහා අවශ්‍ය මූලික -  ප්‍රධාන අංගයක් නොවන්නේ,

 1. දත්ත ප්‍රභවය (දත්ත නිපදවන්නා හෝ ස්ථානය ) – Sender / Source
 2. අන්තර්ජාලය (Internet)
 3. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යය (Data Communication Medium)
 4. දත්ත ග්‍රාහකය (දත්ත ලබාගන්නා) – Receiver / Sink

 

224. TCP / IP යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ,

 1. Transfer Control Protocol / Internet Protocol                           
 2. Time Control Protocol / Internet Protocol
 3. Transmission Control Protocol / Internet Protocol                  
 4. Traffic Control Path / Intermediate Protocol

 

225. ද්‍රව ස්ඵටික දර්ශකය (Liquid Crystal Display - LCD) පිළිබඳව සාවද්‍ය වගන්තිය වනුයේ,             

 1. කැතෝඩ කිරණ නල (CRT) සහ සසඳන විට LCD තිර මගින් වඩා තියුණු පින්තූර (sharp pictures) ලබා දේ.           
 2. කැතෝඩ කිරණ නල (CRT) හා සසඳන කල LCD තිර සඳහා අඩු ශක්තියක් වැයවේ (less power consumption).   
 3. කැතෝඩ කිරණ නල (CR) හා සසඳන විට LCD මිලෙන් අඩුය (low cost).
 4. කැතෝඩ කිරණ නල (CRT) හා සසඳන විට LCD තිර වලට වේගවත් ප්‍රතිචාර කාලයක් ඇත (response time).
   


විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.