පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 16 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 16

181. කුඩා ප්‍රදේශයකට සීමා වූ පරිගණක ජාලයක් (Computer Network) හඳුන්වනු ලබන්නේ,

 1. LAN යනුවෙනි.                
 2. WAN යනුවෙනි.                               
 3. VAN යනුවෙනි.                
 4. MAN යනුවෙනි.

 

182. කිලෝබයිට (1 KB) එකකට බයිට් (Bytes) කීයක් තිබේ ද,

 1. 8 යි                                    
 2. 1000 යි                                             
 3. 1024 යි                             
 4. 1048 යි

 

183. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ කවර ඒවාද?

 1. බිටු (bit) යනු පරිගණකයට සැකසිය හැකි තොරතුරු වල කුඩාම ඒකකයයි.
 2. බයිට් (byte) යනු පරිගණකයට සැකසිය හැකි තොරතුරු වල කුඩාම ඒකකයයි.
 3. බිට් (bit) එකක බයිට් (bytes) 8 ක් අඩංගු වේ.
 4. බයිට් (byte) එකක බිට්ස් (bits) 8 ක් අඩංගු වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a, c                                   
 2. a, d                                                   
 3. b, c                                    
 4. b, d

 

184. කාර්යයාල පරිසරයක පරිගණක ජාල (Computer Networks) මගින් විසඳනු ලැබ ඇත්තේ පහත දැක්වෙන ගැටළු අතුරෙන් කවර ඒවාද?

 1. සම්පත් හවුලේ භාවිත කිරීමේ දුශ්කරතාවය. 
 2. දත්ත අතිරික්තව පැවතීම.
 3. සන්නිවේදන පිරිවැය.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a,c                                    
 2. a, b                                                    
 3. b, c                                    
 4. a, b ,c

 

185. රූපවාහිනී විකාශය සන්නිවේදනයට (Television Broadcasting) උදාහරණයක් ලෙස සැලකිය හැක්කේ,

 1. ඒක පථ (Simplex)                                                                           
 2. අර්ධ ද්වීපථ (Half Duplex)
 3. පූර්ණ ද්වීපථ (Full Duplex)                                                             
 4. සෘජු ලක්ෂය (Point to Point)

 

186. ලෝක විසිරි වියමන (World Wide Web) හොඳින්ම විස්තර කර ඇත්තේ,

 1. අන්තර්ජාලය (Internet) සඳහා යෙදෙන තවත් නමකි.
 2. ලෝක ව්‍යාප්ත පරිගණක ජාලයක් වශයෙනි.
 3. අන්තර්ජාලය (Internet) හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි අන්තර් සම්බන්ධිත (Interconnected) අධිපාඨ (Hyperlinks) අඩංගු ලේඛන (Documents) පද්ධතියයි.
 4. දැවැන්ත විද්‍යුත් ලේඛන සුරක්ෂිතාගාරයක් (Repository) වශයෙනි.

 

187. දුම්රිය මාර්ගයක තනි ධාවන පථයක් සහිත උමගක් තුළින් දුම්රිය දෙකක් එකිනෙකට විරුද්ධ දිශාවනට ධාවනය වීම නිදසුනක් ලෙස ගත හැක්කේ, දත්ත නාලිකාවන් තුළින් සිදුවන,

 1. ඒකපථ (Simplex) දත්ත සන්නිවේදනය පැහැදිලි කිරීම සඳහාය.
 2. අර්ධ ද්වීපථ (Half Duplex) දත්ත සන්නිවේදනය පැහැදිලි කිරීම සඳහාය.
 3. පූර්ණ ද්වීපථ (Full Duplex) දත්ත සන්නිවේදනය පැහැදිලි කිරීම සඳහාය.
 4. සෘජු ලක්ෂක (Point to Point) දත්ත සන්නිවේදනය පැහැදිලි කිරීම සඳහාය.

 

188. යතුරු පුවරුවේ විශේෂ සලකුණු (Special Tokens/ Characters) ලෙස නොසළකනුයේ,

 1. $                                        
 2. @                                                                       
 3. ?                                         
 4. #

 

189. 2GB මතකය (memory) තුල්‍ය (equivalent) වනුයේ,

 1. 2048KB                           
 2. 211 MB                                                              
 3. 210 MB                             
 4. 1024MB

 

190. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල (Local Area Networks - LANs) පිළිබඳව පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් සත්‍ය නොවන්නේ,

 1. භූගෝලීය වශයෙන් කුඩා ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්ත වීම.
 2. සාමාන්‍යයෙන් තනි පුද්ගලයෙකුට හෝ තනි ආයතනයකට අයත් වීම.
 3. විවිධ අතුරු මුහුණත් (Interfaces) සහිත හවුලේ භාවිතා වන දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය සමූහයකින් යුක්ත වීම.
 4. සාමාන්‍යයෙන්, බසය (Bus), තරුව (Star), මුදුව (Ring) යන මූලික ස්ථල (Topologies) වලින් සමන්විත වීම.

 

191. දත්ත සැකසීමට තාක්ෂණය (Technology) යොදා ගැනීම තුලින් පහත ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැක. මේවායින් වැදගත් කරුනක් නොවන්නේ,

 1. වේගවත් වීම                     
 2. නිරවදතාවය                                                    
 3. අලංකාර වීම                      
 4. විශ්වාසදායී වීම

 

192. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න

 1. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory - RAM) ඉක්මනින්ම ක්ෂය වන (Volatile) මතකයකි
 2. දෘඩාංග තැටිය (Hard Disk) සහායක ගබඩා උපකරණයකි (Auxiliary Storage Device )
 3. නම්‍ය තැටියක (Floppy Disk) , සංගත තැටියකට (Compact Disk) වඩා දත්ත ගබඩා කළ හැකිය

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි                              
 2. c පමනි                              
 3. a හා b පමනි                                     
 4. b හා c පමනි

 

193. A හා B නම් වූ පරිගණක දෙකෙහි මතක ධාරිතාව පිළිවෙලින් 1GB හා 1024MB වේ. ඒවායේ මතක ධාරිතා (Memory Capacity) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වගන්තිය වනුයේ,

 1. B පරිගණකයට වඩා වැඩි මතක ධාරිතාවයක් A පරිගණකයට තිබේ.
 2. A පරිගණකයට වඩා වැඩි මතක ධාරිතාවයක් B පරිගණකයට තිබේ.
 3. පරිගණක දෙකෙහිම මතක ධාරිතා සමාන වේ.
 4. විවිධ මිනුම් ඒකක භාවිතා කර ඇති බැවින් පරිගණක දෙකෙහි මතක ධාරිතා සැසඳිය නොහැකිය.

 

194. සමන් ලඟ බිටු (bits) 10,256 ක ප්‍රමාණයක විද්‍යුත් සමර්පනයක් (presentation) තිබේ. මෙය ආචයනය කිරීම (store) සඳහා භාවිතා කළ හැකි සුවනීය සැනෙලි ධාවකයේ (portable flash drive) අවම ධාරිතාවය වියහැක්කේ,

 1. 256 bytes                         
 2. 1KB                                                  
 3. 1MB                                                 
 4. 1GB

 

195. අන්තර්ජාලයට (Internet) සම්බන්ධව පහත වගන්ති සලකා බලන්න,

 1. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම සඳහා සෑම යන්තයකටම IP නමින් හැඳින්වෙන අනන්‍ය ලිපිනයක් (unique address) අවශ්‍ය වේ.
 2. www යන්න විද්‍යුත් ලේඛන එකතුවකින් සමන්විත වේ
 3. අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි HTML ලේඛනයන් වෙබ් පිටුවක් (Web page) ලෙස හැඳින් වේ.

ඉහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ,

 1. a හා b පමනි                     
 2. a හා c පමනි                                      
 3. b හා c පමනි                      
 4. a, b, c පමනි


  විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.