අ.පො.ස. සා. පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස. සා. පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

අ.පො.ස. සා. පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය.


 

 01.ඒකපථ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයක් සඳහා උදාහරණයක් නොවන්නේ,

1) දුරස්ථ පාලකය

2) ගුවන් විදුලිය

3) වෝකි-ටෝකි

4) රූපවාහිනිය

 

02.සංඛ්‍යා පද්ධතියක් භාවිතයෙන් සිදු කළ නොහැකි කාර්‍යයක් නොවන්නේ,

1) සංඛ්‍යාවල ගුණාත්මක භාවය දැක්වීම

2) වටිනාකම් සන්සන්දනය කිරීම

3) අනුපිළිවෙළ දැක්වීම

4) ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කිරීම

 

03.පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා සඳහා වූ පොදු ලක්ෂණයක් නොවන්නේ

 1) සියළු විධාන ද්වීමය කේත භාවිතයෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතු වීම

2) කෙටි කාලයකින් ඉගෙන ගැනීමට හැකි වීම

3) යන්ත්‍රයේ වර්ගය මත රඳා පැවතීම

4) වැඩසටහන් සම්පාදනය සංකීර්ණ කාර්යයක් වීම

 

04.පද්ධතියක් සමන්විත වන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලියක් නොවන්නේ,

1) ආදානය

2) ප්‍රතිදානය

3) ගබඩා කරණය

4) සැකසුම

 

05.දත්ත හුවමාරුවේදී භාවිතා වන පැකට්ටු ස්විච් කිරීමේ සේවය නිර්මාතෘ වන්නේ,

1) ලියොනාඩ් ක්ලේන්රෝක්

2) ජේ.සී.ආර්.ලික්ලයිඩර්

3) රේමන්ඩ් තොම්ලින්සන්

4) ටිම් බර්නස් ලී

 

06.EBCDIC කේත ක්‍රමයේදී භාවිතා වන බිටු ගණන වන්නේ,

1) 7

2) 8

3) 16

4) 4

 

07.පහත ඒවා අතුරින් අනු ලක්ෂණ පෙන්නුම් කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි කේත පටිපාටියක් නොවන්නේ,

1) ANSI

2) ASCII

3) EBCDIC

4) Unicode

 

08.බූලියානු වීජ ගණිතය සාමාන්‍ය ගණීතයෙන් වෙනස් වන්නේ,

1) බූලියානු වීජ ගණිතයේදී තාර්කික අගයන් තුනක් දක්වයි

2) බූලියානු වීජ ගණිතයේදී භාවිතා වන්නේ 0 සහ 1 යන තාර්කික අගයන් දෙක පමණී

3)බූලියානු වීජ ගණිතයේදී භාවිතා කෙරෙනුයේ 0 සහ 1 අතර පිහිටි සංඛ්‍යා වේ.

4) නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහන් වී නොමැත.

 

09.ASCII කේත සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වන්නේ පහත කුමන වගන්තියද?

1) මූලික ASCII සම්මතය තුල එක් සංකේතයක් නිරූපණයට බිටු 7 ක්     යොදා ගන්නා ලදී

2) ASCII මගින් යතුරු පුවරුවේ ඇති සංකේත සඳහා සංඛ්‍යාමය අගයන් ලබා දේ

3) ඕනෑම භාෂාවක අනු ලක්ෂණ නිරීපණයට ASCII කේත යොදාගත හැකිය.

4) විස්තෘත ASCII මගින් එක් සංකේතයක් නිරූපණයට බිටු 7 ක්   යොදා ගන්නා ලදී

 

10.පාසල් පරිගණක ජාලයක සුලභව යොදා ගන්නා දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය වනුනේ,

1) සමාක්ෂක යොත්

2) විවෘත රැහැන්

3) ප්‍රකාශ රැහැන්

4) සමාවෘත ඇඹරි රැහැන් යුගල

 

11.A යන බූලියානු විචල්‍යට සමාන නොවන්නේ,

1) A+A

2) A.A

3) A+A^1

4) A.(A+B+C)

 

12.පහත පැතුරුම්පත් ශ්‍රිත සලකන්න, මින් සත්‍ය වන්නේ, 

 1. B. =sum(C2,C4,C6)    
 2. C. =sum(B2:B6)
 3. A. =sum(B2:B3,B5)

1) A හා B

2) C

3) B හා C

4) A,B,C යන සියල්ල

 

13.නිබල් දෙකක අඩංගු වන්නේ,

1) බිටු 8

2) බයිට් 4

3) බිටු 4

4) බයිට් 8

 

14.පහත දැක්වෙන අගයන්ගෙන් BCD අගයක් විය නොහැක්කේ,

1) 0111

2) 1000

3) 1001

4) 1010

 

15.පහත ඒවා අතුරින් නශ්‍ය මතක ගණයට ඇතුලත් වන්නේ,

 1) වාරක මතකය

2) දෘඩ තැටිය

3) සංයුක්ත තැටිය

4) සැනෙලි ධාවකය

 

16.පද්ධති නඩත්තුවට ඇතුලත් නොවන්නේ,

 1) මෘදුකාංග වැඩිදියුණු කිරීම

2) පද්ධතියේ ප්‍රධාන වෙනස්කම් සීදු කිරීම

3) සුළු දෝෂ නිවැරදි කිරීම

4) කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කිරීම

 

17.HTML ලේඛයක ජේද වෙන්කිරීමේදී භාවිතා කළ යුතු උපදේශ කේතය කුමක්ද?

1) <br>

2) <td>

3) <li>

4) <ol>

 

18.දත්ත සමුදාය වගුවක Memo ක්ෂේත්‍රය භාවිතා කරනුයේ,

1) දිගු පෙළ ගබඩා කිරීමට

2) වීඩියෝ පට ගබඩා කිරීමට

3) හඬපට ගබඩා කිරීමට

4) පින්තූර ගඩඩා කිරීමට

 

19.ශක්‍යතා අධ්‍යනය සිදු කරනු ලබන්නේ,

1) පරිශීලකයින් විසිනි

2) පද්ධති විශ්ලේෂකයින් විසිනි

3) ක්‍රමලේඛ කරුවන් විසිනි

4) ආයතනික කළමනාකරුවන් විසිනි

 

ප්‍රශ්ණ අංක 20 සිට 23 දක්වා පහත දත්ත සමුදාය වගු භාවිතයෙන් පිළිතුරු සපයන්න.

20.වගු දෙකෙහි ප්‍රාථමික යතුරු වන්නේ පිළිවෙලින් ,

1) ලියාපදිංචි අංකය හා සැපයුම්කරුගේ නම

2) ලියාපදිංචි අංකය හා සැපයුම්කරුගේ හැඳුනුම්පත් අංකය

3) කෙක් වර්ගය හා සැපයුම්කරුගේ හැඳුනුම්පත් අංකය

4) සැපයුම්කරුගේ හැඳුනුම්පත් අංකය හා සැපයුම්කරුගේ නම

 

21.මෙම වගු දෙක සම්බන්ධක දත්ත පාදයක් සෑදූ විට සැපයුම්කරුවන්ගේ   වගුවේ සඳහන් ආගන්තුක යතුර විය හැක්කේ,

1) සැපයුම්කරුගේ හැඳුනුම්පත් අංකය

2) ලියාපදිංචි අංකය

3) සැපයුම්කරුගේ නම

4) ප්‍රමාණය

 

22.සැපයුම්කරුවන්ගේ වගුවේ ඇති ක්ෂේත්‍ර ගණන වන්නේ,

1) 4

2) 3

3) 2

4) 8

 

23.කෙක් වර්ග වගුවේ ඇති රෙකෝඩ ගණන කීයද?

1) 4

2) 16

3) 5

4) 20

 

24.VB හි කාර්ය පටිපාටි වර්ගයක් නොවන්නේ,

1) සිද්ධි කාර්ය පටිපාටි

2) මෙහෙයුම් කාර්ය පටිපාටි

3) පොදු කාර්ය පටිපාටි

4) ක්‍රියා කාර්ය පටිපාටි

 

25.පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රෙය් එන පද්ධති සැලසුම්කරණයෙහි ප්‍රධාන කාර්යයක් නොවන්නේ,

1) මෘදුකාංග සංඝටක හඳුනා ගැනීම

2) අතුරු මුහුණත් සැකසුම

3) දත්ත සමුදාය සැකසුම

4) ක්‍රමලේඛනය

 

26.විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් තුල යැවීද සඳහා සකස් කළ නමුත් කිසියම් හේතුවකි නිසා අවසන් නොකළ ලිපි ගබඩා කර තබනුයේ,

1) Drafts තුලය

2) Sent තුලය

3) Junk තුලය

4) Inbox තුලය

 

27.පරිගණක භාෂා පරිවර්තනය සඳහා භාවිතා කළ නොහැක්කේ,

1) එසෙම්බ්ලර

2) සම්පාදක

3) පරිවර්තක

4) අර්ථ වින්‍යාසක

 

28.ඩිජිටල් කැමරාවක ආචයන ධාරිතාවය 8 GB වේ.එහි ආචයනය කළ හැකි උපරිම, 4 MB ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප සංඛ්‍යාව වන්නේ,

1) 8192

2) 2048

3) 16384

4) 4096

 

29.පහත වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වගන්තිය වන්නේ,

 1. පරිගණකයේ සසමිභාවී පිවිසුම් මතකය නශ්‍ය නොවන ගණයට අයත් වේ.
 2. චිත්‍රක සැලසුම් මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් රූපයක් සංකෝචනයකරගත හැකිය
 3. සජීවන සැකසුම් මෘදුකාංගයක රාමු ශ්‍රීඝ්‍රතාව වෙනස් කළ නොහැක.
 4. පරිගණක ජාලයක් භාවිතයෙන් දෘඩාංග පමණක් පොදුවේ භාවිත කළ හැකිය.

 

30.පද්ධති සංවර්ධනයෙහිදී භාවිතා වන සෘජු ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු,

1) නව පද්ධතිය පවතින පද්ධතිය සමඟම හඳුන්වා දීමයි

2) එක් කොටසක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කර එය සාර්ථක නම් අනෙක් කොටස් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි

3) පවතින පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම නවතා නව පද්ධතිය හඳුන්වා දීමයි

4) කොටස් වශයෙන් නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමයි

 

31.“ FOSS ” යන කෙටි යෙදුමෙන් විස්තර වන්නේ,

1) Free and Other Source System

2) Free and Open Source System

3) Free and Open Source Software

4) Field and Office System Software

 

32.Impact Printers ගණයට අයත් නොවන්නේ,

1) ඩේසිරෝද මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

2) Bubbleject Printers

3)තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

4) රේඛා මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

 

33.XML හි විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ,

1) ක්‍රමලේඛකයාට අවශ්‍ය පරිදි tags භාවිතා කළ හැකි වීම

2) ක්‍රමලේඛණයෙන් තොරව වැඩසටහන් සම්පාදනය කළහැකි වීම

3) පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති නිර්මාණයට යොදාගැනීම

4) ගොනුවක් සංකෝචනය සඳහා යොදාගැනීම

 

34.බහුමාධ්‍ය සැකසුම් මෘදුකාංගයක් වන Adobe Photoshop හි තෝරා ගැනීමේ මෙවලමක් වන්නේ,

1) Elliptical Marquee tool

2) Brush tool

3) Move tool

4) Custom Shape tool

 

35.වෛරස ආසාධන වලින් ආරක්ෂා විය හැකි පියවරක් නොවන්නේ,

1) සුරැකුම් පවුර ක්‍රියාත්මකව තැබීම

2) නොදන්නා වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමෙන් වැළකීම

3) පරිගණකයට මුරපදයක් යෙදීම

4) නිතරම අව්‍යාජ මෘදුකාංග භාවිතය

 

36.ව්‍යාපාරික ආයතනයක් තම ගබඩා පරිපාලනය සඳහා තොරතුරු පද්ධතියක් අවශ්‍ය බව තීරණය කරයි.මේ සඳහා,

1) පළමුව කේත ලිවීමට පරිගණක භාෂාවක් තීරණය කළ යුතුය

2) පැතුරුම්පතක් භාවිතා කර වැඩපතක් සැළසුම් කිරීම සුදුසුය

3) සැලසුම් සකස් කළ යුතු වන්නේ ශක්‍යතා අධ්‍යනය හා අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයෙන් පසුවය

4) සියල්ලටම පළමුව තොරතුරු පද්ධතිය සැකසීම සඳහා වැයවන කාලය  තීරණය කළ යුතුය

 

37.වෙබ් පිටු නිර්මාණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි සරල පාඨාංක සංස්කරණ  යෙදුමක් නොවන්නේ,

1) Notepad

2) GEdit

3) TED Notepad

4) Macromedia Flash

 

38.ප්‍රයෝජනවත් පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් ලෙස වෙස්වලාගත්   පරිගණක වෛරසය වන්නේ,

1) ට්‍රෝජන් අශ්වයා

2) අයාචිත තැපෑල

3) අපහාරක

4) අංක කරකවන්නා

 

39.කාපල දෝනා සහලක්ෂණය ‍ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ,

1) ද්විත්ව දෘෂ්ඨිය

2) ඇස්වල ඇතිවන වේදනාකාරී තත්ත්වය

3) අත්ලේ සහ මැණික් කටුවේ ඇතිවන වේදනාකාරී තත්ත්වය

4) කොන්දේ ඇතිවන වේදනාකාරී තත්ත්වය

 

40.HTML උපදේශ කේත සම්බන්ධ නිවැරදි වරණ තෝරන්න.

1) උපදේශ කේතය මගින් පසුතල අකුරු වර්ණය රතු  පැහැයට හරවයි

2) අධිසන්ධානයක් යෙදීමට උපදේශ කේතය යොදාගත හැකිය

3) උපදේශ කේතය මගින් අක්ෂර වල වර්ණය අතු පැහැයට හරවයි

4) යන උපදේශ කේතය පේළි වෙන් කිරීම සඳහා යොදාගනී

 


 

පිළිතුරු.............

 1. ‍3
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 1
 6. 2
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 3
 12. 2
 13. 1
 14. 4
 15. 1
 16. 2
 17. 1
 18. 1
 19. 2
 20. 2
 21. 1
 22. 3
 23. 1
 24. 2
 25. 4
 26. 1
 27. 3
 28. 2
 29. 3
 30. 3
 31. 3
 32. 2
 33. 1
 34. 1
 35. 3
 36. 3
 37. 4
 38. 1
 39. 3
 40. 4