10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 24 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 24

116. ලොව ප්‍රථම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය (Electrical Digital Computer) වනුයේ,

1. UNIVAC –1
2. ABC
3. IBM704                              
4. ENIAC

පිළිතුරු: ලොව ප්‍රථම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ENIAC (Electronic Numericl Integrator And Calculator). රික්තක නල (Vacumm Tubes) යොදා ගෙන නිපදවා ඇත. පිළිතුර 4 වේ.

 

117. පරිගණකයේ පරිනාමය සමග අඩු වනුයේ,

1. වේගය (Speed)                                                                     
2. මතක ධාරිතාවය (Memory Capacity)
3. ප්‍රමාණය (Size)                                                                     
4. නිවැරදි බව (Accuracy)

පිළිතුරු: පරිගණකයේ පරිණාමය සමග අඩු වනුයේ ප්‍රමාණයයි. කාර්‍යක්ෂමතාවය, නිරවද්‍යතාවය ආදිය වැඩිවේ.පිළිතුර 3 වේ.

 

118. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න,

a. Analytical Engine චාල්ස් බැබේජ්ගේ නිපැයුමකි.
b. Analytical Engine විශේෂත්වය වනුයේ එහි දත්ත ගබඩා කිරීමට ඇති හැකියාවයි.
c. Analytical Engine ට්‍රාන්ස්සිස්ටරය භාවිතා කර තැනූ මුල්ම පරිගණකයයි.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍යය වනුයේ,

1. a පමනි                     
2. a හා b පමනි                         
3. b හා c පමනි             
4. a, b, c පමනි

පිළිතුරු: Analytical Engine චාල්ස් බැබේජ්ගේ නිපැයුමකි. Analytical Engine විශේෂත්වය වනුයේ එහි දත්ත ගබඩා කිරීමට ඇති හැකියාවයි. ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය නිපදවීමට යොදා ගෙන ඇත්තේ යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය වේ. වර්ථමානයේ භාවිතා කරනු ලබන සියළුම පරිගණක සඳහා මූලික අඩිතාලම ඉදිරිපත්වූයේ ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය මගිනි. පිළිතුර 2 වේ.

 

119. මුල්ම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ENIAC නමින් බිහිවිය. මේ සඳහා යොදා ගත් මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය වනුයේ,

1. ට්‍රාන්ස්සිස්ටරය (Transistor)                                                      
2. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits)
3. රික්තක නල (Vacuum Tubes)                                                          
4. ක්ෂුද්‍ර පරිපථ (Micro Chips)

පිළිතුරු: ENIAC පරිගණකය සඳහා යොදා ගත් තාක්ෂණය  වන්නේ රික්තක නලයි. පිළිතුර 3 වේ.

 

120. රික්තක නල (Vacuum Tubes), ට්‍රාන්ස්සිස්ටරය (Transistor) මගින් ද පසුව ට්‍රාන්ස්සිස්ටරය (Transistor) , ක්ෂුද්‍ර සකසන (Micro Processors) මගින් ද ප්‍රතිස්තාපනය (Replace) කිරීමෙන් පරිගණක වල ..X..... අඩු විය. X සඳහා ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කුමන පදය ද?

1. හැකියාව (Capability)                                                                       
2. ප්‍රමානය (Size)
3. විශ්වාසනීයත්වය (Reliability)                                                
4. කාර්යක්ෂමතාවය (Efficiency)

පිළිතුරු: රික්තක නල (Vacuum Tubes), ට්‍රාන්ස්සිස්ටර (Transistor) මගින් ද පසුව ට්‍රාන්ස්සිස්ටර (Transistor) , ක්ෂුද්‍ර සකසන (Micro Processors) මගින් ද ප්‍රතිස්තාපනය (Replace) කිරීමෙන් පරිගණක වල ප්‍රමානය (Size) අඩු විය. පිළිතුර 2 වේ.

 

121. ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේදී (Transportation) තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) යොදාගැනීමේ අවස්ථාවක් නොවන්නේ,

1. මගී ආසන වෙන් කිරීම (Seat Booking)                                   
2. රථ වාහන පාලනය (Traffic Control)
3. දුරස්ථ ප්‍රවාහනය (Distance Transport)                                  
4. වාහන හා සේවක පිරිසගේ කාලසටහන් පවත්වා ගෙන යාම

පිළිතුරු: මගී ආසන වෙන් කිරීම (Seat Booking) , රථ වාහන පාලනය (Traffic Control), වාහන හා සේවක පිරිසගේ කාලසටහන් පවත්වා ගෙන යාම යන්න තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන සිදු කල හැකි කාර්යයන් වේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

122. ප්‍රථම ගණක යන්ත්‍රය වනුයේ,

1. එනැයික් (ENIAC)    
2. එඩ්වැක් (EDVAC)   
3. විශ්ලේශන යන්ත%ය (Analytical Engine)       
4. ඇබකසය (Abacus)

පිළිතුරු: ප්‍රථම ගණක යන්ත්‍රය වනුයේ ඇබකසයයි.පිළිතුර 4 වේ.

 

123. PC යනුවෙන් හඳුන්වනුයේ,

1. නිර්දෝෂ පරිගණක (Perfect Computer )                      
2. පුද්ගලික පරිගණක (Personal Computer)
3. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සම්බන්ධක (Printer Connector)             
4. අත්ල පරිගණක (Palm Computer)

පිළිතුරු: PC යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ පුද්ගලික පරිගණක යි.

124. ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී (Engineering) පරිගණක ආධාරක සැලසුම්කරණය (CAD) යොදා ගනියි. මෙහිදී යොදාගත හැකි මෘදුකාංග (Software) නොවන්නේ,

1. Auto CAD              
2. 3D Max                              
3. Adobe Premier                    
4. Maya

පිළිතුරු:Auto CAD, 3D Max , Maya යන යෙදුම් මෘදුකාංග මගින් පරිගණක ආශ්‍රිත සැලසුම් කරණය සිදු කළ හැකිය. නමුත් මෘදුකාංගය මගින් වීඩියෝ සංස්කරණ කටයුතු පමණක් සිදු කළ හැකිය. පිළිතුර 3 වේ.

 

125. ඉංජිනේරු විද්‍යාව (Engineering) සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාවිතා කළ හැකිය. මෙහිදී භාවිතා කරන CAM යන්නෙහි තේරුම වනුයේ,

1. පරිගණක සහායක වෙළඳාම (Computer Aided Marketing)
2. පරිගණක සහායක කළමනාකරණය (Computer Aided Management)
3. පරිගණක සහායක නිර්මාණය (Computer Aided Manufacturing)
4. පරිගණක සහායක තැනීම (Computer Aided Making)

පිළිතුරු: පරිගණක සහායක නිර්මාණය (Computer Aided Manufacturing). පිළිතුර 3 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.