පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 29 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 29

මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න


 

01. මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) පිළිබඳව පහත සඳ හන් වාක්‍ය සලකා බලන්න,

 1. උබුන්ටු (Ubuntu) යනු විවෘත ප්‍රභව (open source) මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.
 2. වින්ඩෝස් XP (Windows XP) යනු හිමිකම් සහිත (propriety) මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.
 3. ලිනක්ස් (Linux) යනු හිමිකම් සහිත මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි                                 
 2. b පමනි                                   
 3. c පමනි                               
 4. a, b පමනි

 

02. දෘඩ තැටිය (Hard Disk) "ඛණ්ඩනීකරණය" (Fragmentation) වීම නිසා ඇතිවන ප්‍රථිඵලය වඩාත් හොඳින් විස්තර වනුයේ

 1. දෘඩාංග තැටියේ දත්ත ප්‍රවේශ වේගය (access speed) අඩුවීම.    
 2. දෘඩාංග තැටියට ප්‍රවේශය මුළුමනින්ම නැතිවීම.
 3. සමහර දත්ත දෘඩාංග තැටියෙන් මැකී යාම.                  
 4. භාවිතයට ගත නොහැකි අංශ (bad sectors) සංඛ්‍යාව වැඩිවීම.

 

03. උපයෝගීතා (Utility) වැඩසටහනකට උදාහරණයක් නොවන්නේ,

 1. Scan                                   
 2. Format                                 
 3. Disk Clean Up                    
 4. Save

 

04. ගොනුවක් (File) සකස් කිරීමේදී එක්වරම mouse එක ක්‍රියාවිරහිත විය. එය ගබඩා කිරීම සඳහා ඔබට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ගය වනුයේ,

 1. Press Ctrl + c                     
 2. Press Alt + s                         
 3. Press Shift + s                     
 4. Press Ctrl + s

 

05. කමල් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ (Engineering / Construction) රැකියාවේ නියැලෙන පුද්ගලයෙකි. ඔහුට තම කටයුතු සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපකාරී වන අවස්ථා වනුයේ,

a. CAD (Computer Aided Design) මෘදුකාංග භාවිතය                b. පැතුරුම්පත් ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම්
c. මෙහෙයුම් පද්ධති සහ මෘදුකාංග සැකසීම

 1. a, b, c                                
 2. a, c                           
 3. b, c                                                
 4. a, b

 

06. මධ්‍යගත වැඩසටහන් මගින් පොදුවේ පරිගණකය ඉටුකරනු ලබන අනෙකුත් කාර්‍යයන් පාලනය කිරීම අර්ථ දක්වනුයේ       

 1. යෙදුම් පද්ධති                     
 2. ඉගෙනුම් පද්ධති                
 3. සැකසුම් පද්ධති               
 4. මෙහෙයුම් පද්ධති

 

08. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් තොරතුරු පද්ධතියක් (Information System) පිළිබඳව සත්‍ය වනුයේ,

a. යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software) මගින් දත්ත, තොරතුරු බවට පරිවර්ථනය කරයි.
b. සම්පාදක මෘදුකාංග, සංස්කරණ මෘදුකාංග, විධාන පරිවර්ථක හා මෙහෙයුම් පද්ධති යනු පද්ධති මෘදුකාංගයි (System Software).

 1. a පමනි                          
 2. b පමනි                           
 3. a, b පමනි                 
 4. ඉහත කිසිවක් නොවේ

 

09. මෙගාබයිට් 2MB හි අන්තර්ගත වනුයේ,

 1. 27 Bytes                        
 2. 221 Bytes                                   
 3. 2 x 106 Bytes                      
 4. 2 x 1020 Bytes

 

10. පරිගණකයක කළමනාකරණය, කාර්ය සම්බන්ධීකරණය හා සම්පත් හවුලේ පරිහරණය යන ක%sයාවනට වගකිවයුත්තේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරින් කවරක්ද?

 1. යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software)                                           
 2. පද්ධති උපයෝගීතා (System Utility)
 3. මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating System)                                               
 4. චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් (GUI)

 

11. පහත සඳහන් කාර්යය සලකන්න

 1. වයිරස (Virus) වලට එරෙහිව දත්ත සුරැකීම (Data protection).
 2. ගබඩා කිරීමේ උපාංග (storage devices) වල ඇති ගොනුවල (files) හා ඩිරෙක්ටරි (directory) වල ෆෝල්ඩර්ස්වල (folders) සටහන් (tracks) තබා ගැනීම
 3. තැටි ධාවක (Disk Drivers) හා මුද්‍රණ යන්ත (Printers) වැනි පර්යන්ත උපාංග (Peripheral Devices) පාලනය කිරීම
 4. චිත්‍රක සැලසුම් (Graphic Design) සඳහා පහසුකම් සැලසීම

මේවායින් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි (Operating System) කාර්යය වනුයේ,

 1. a, b                                   
 2. b, c                              
 3. a, b, c                                 
 4. a, b, c, d

 

12. මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System),

 1. අතුරු මුහුණතක් (Interface) සපයමින් දෘඩාංග (Hardware) හා පරිශීලකයා (User) අතර ඇති හිදැස සම්පූර්ණ කරනු ලබයි.
 2. සන්නිවේදනය හා තොරතුරුවලට ප්‍රවේශය සඳහා පරිශීලකයාට අන්තර්ජාල (Internet) පහසුකම් සපයා දෙනු ලැබේ.
 3. ගොනු (Files) සහ ෆෝල්ඩර (Folders) මෙහෙයවීම කරනු ලැබේ.

ඉහත වගන්ති අතුරින් සත්‍ය වන්නේ,

 1. a, b පමන                            
 2. a, c පමනි                                 
 3. b, c පමනි                         
 4. a, b, c සියල්ලම

 

13. පහත මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) අතරින් රූපක තුරු මුහුණතක් (Graphical User Interface - GUI) අඩංගු නොවන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන්නේ,

 1. Windows XP                    
 2. Windows Vista                         
 3. DOS                                
 4. Ubuntu

 

14. පහත මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) අතුරින් නිදහස්  හා විවෘත මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන්නේ,

 1. Windows XP                     
 2. DOS                              
 3. Mac OS                           
 4. Ubuntu

 

15. පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය මෘදුකාංග (Software) පද්ධතිය වනුයේ,

 1. යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software)
 2. මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating System)
 3. උපයෝගීතා මෘදුකාංග (Utility Software)
 4. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග (Word Processing Software)

 

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.