Computer Hardware 09 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Computer Hardware 09

පරිගණක වෛරස් වර්ග

 • Boot Sector Infectors
 • File Infectors
 • Macro virus

 

Boot Sector Infectors

මෙම වෛරසය ඊදදඑ ීැජඑදර හා සම්බන්ධ වී පවතින අතර මේවා ීහිඑැප ඪසරමි හා ඊදදඑ ඪසරමි ලෙසද හඳූන්වයි.  පරිගණකය කි්‍රයා කරවීමට අවශ්‍ය ඊදදඑ වැඩසටහන මත මේවා අනුයුක්ත කර ඇත. 

 

මෙවැනි වෛරස් මගින් පරිගණකය ක්‍රියා කරවීමට නොහැකි වේ.  ආසාදනය වු Floppy Disk මගින් මේවා පැතිරේ.   පරිගණකයේ Hard Disk එකෙහි Boot Sector එකෙහිද මේවා තැන්පත් වී පවතී.  වෛරස් මර්ධන කට්ටලයක් අඩංගු Floppy Disk එකක් මගින් පරිගණකය ඊදදඑ කර වෛරස් මර්ධනය කිරීම කල යුතුය.

නිදසුන් Form, Disk Killer, Michelangelo, Stone Virus

 

File Infectors

පරිගණකය මත ඇති විශේෂිත වු File මත පමණක් ආසාධනය වී ඒවාට හානි පමුණුවන වෛරස් මෙම නමින් හඳූන්වයි.  එක එල්ලේ ධාවනය කල හැකි EXE, COM, BIN, OVL, DRV, SYS  ආදි File වලට මේවා අනුයුක්ත කර ඇත.  මෙම වෛරස් Floppy Disk, Network හා Internet හරහා පැතිරි යයි.  CIH යනු File Infector වෛරසයකි.

 

මෙම වෛරසයට ලැගුම් ගැනීමට File එකක් නොමැති නම් ඒවා කිසිදු අනතුරක් නොකර පරිගණකයේ තැන්පත් වී තිඛෙයි.  Anti Virus මගින් මේවා ඉවත් කල හැකිය.

නිදසුන් Sunday, Cascade

 

Macro Virus

යම් කිසි කාර්යය කිහිපයක් පහසු කර ගැනිම සඳහා ලියනු ලබන කුඩා පරිගණක වැඩසටහනක් Macro එකක් ලෙස හඳූන්වයි.  මෙවැනි Macro Word Processing වලදී කාර්යයන් පහසු කර ගැනීම සඳහාද ලියනු ලබයි.  මෙවැනි Macros ලෙස පැමිනෙන වෛරස් Macro Virus ලෙස හඳූන්වයි. 

 

MS Word Excel වැනි File වලට මේවා මගින් හානි සිදුකරයි.  ගබඩා කිරිමට නොහැකි වීම විකෘති පණිවිඩ දීම File එකෙහි කොටස් නැති කිරිම වැනි තත්ව මෙහිදී දැකිය හැකිය.   මෙම වෛරස්ද අනෙක් වෛරස් මෙන්ම හානි කර වේ.

නිදසුන් DMV, Nuclear, Word Concept

 

වෛරසයක් ක්‍රියාකරන ආකාරය

වෛරස් මගින් ආසාධනය වු පරිගණක වැඩසටහනක් Infected වැඩසටහනක් ලෙස හඳූන්වයි.  මෙවැනි Infect වු වැඩසටහනක් ක්‍රියා කරවන විට නැවත නැවත වෛරස් එකෙහි අවශ්‍යතාවයට අනුව මුල් වැඩසටහන ක්‍රියා කරයි.  අවසානයේදි මුළු පද්ධතියම වෛරස් මගින් යටපත් කරනු ලබයි.    එසේ වෛරස් එකක් ක්‍රියා කරන ආකාර දෙකක් ඇත.

 • Direct Action
 • Memory Resident

 

Direct Action

සමහර වෛරස් Infect වු විගසම අනෙක් වැඩසටහන ආසාධනය කිරිම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.  එම නිසා එක එල්ලේ ක‍ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වේ යන අදහස අනුව මේවා Direct Action ලෙස හඳූන්වයි.  බොහොමයක් File Infectors සහ Macro Virus මේ ක්‍රමයට ක්‍රියා කරයි.  Boot Sector වෛරස් වලට මේ ආකාරයට ක්‍රිය කරනු නොලබයි.

 

Memory Resident

මෙම වෛරස් එක් වරම කි්‍රයා නොකර මුලින් ඵැ Memory එක මතට Load වී තමාට හානි කල හැකි වැඩසටහනක් ක්‍රියා කරන තුරු සිට හානි කරනු ලබයි.  Memory ය මත ලැගම් ගෙන සිට ක්‍රියාත්මක වන බැවින් මේවා Memory Resident යනුවෙන් හඳුන්වයි.  Boot Infector වෛරස් මෙන්ම සමහර File Infect වෛරස් ද මේ යටතට වැටේ.

 

වෛරස් ඇත්දැයි හඳුනා ගන්නා ආකාරය

 • පරිගණකය ක්‍රියා කරවීමට වැඩි වේලාවක් ගත වීම.
 • පරිගණකයෙහි ධාරිතාවය අනපේක‍ෂිත ලෙස ඉහල යැම.
 • තමා දුන් උපදෙස් වලට වඩා වෙනස් ආකාරයකට පරිගණකය ක්‍රියා කිරිම.
 • තිරය මත විවිධ ආගන්තුක උපදෙස් දර්ශණය කරවීම.
 • පරිගණකය එක්වරම අක්‍රිය වීම.
 • පරිගණකය එක්වරම Off වි නැවත On වීම.

               

පරිගණක වෛරස් ආසාධනය විමට ප්‍රථම මර්ධනය

 • පරිගණකය ක්‍රියා කරවන අවස්ථාවේදී වෛරස් මර්ධන කට්ටලයක් මගින් වෛරස් පරික‍ෂාව.
 • වෛරස් මර්ධන කට්ටලය යාවත් කාලීන කිරීම.
 • තමාට අදාල නැති Email පණිවිඩ ආදිය බැලිමෙන් වැලකීම.
 • අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නොමිලේ දෙන Software භාගත කිරිමේදී ප්‍රවේශම් වීම.
 • Floppy Disk හා CD භාවිතයේදී ප්‍රවේසම් වීම.
 • සාමාන්‍ය වෛරස් මර්ධන කට්ටලයකට හඳූනා ගත හැකි වෛරස් වර්ග දහස්ගණනක් ඇති බැවින් එවැනි වැඩසටහන් වලට මර්ධනය කල හැකි වෛරස් වර්ග වෛරස් Definition File යන File එකක ලියා නිකුත් කරනු ලබයි.  අනිවාර්යයෙන්ම වෛරස් මර්ධන කට්ටලයක් තිබිය යුතු අතර Definition File එක මසකට වරක් වත් අළුත් කල යුතුය. 
 • Floppy Disk මගින් පරිගණකය Boot කිරීම නැවැත්වීම.

 

විවිධ වු වෛරස් වර්ග හඳූනා ගෙන ඒවා මර්ධනය කර පරිගණක වැඩසටහන් යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා වැඩසටහන් Virus Scanners, Antivirus tool kit යන නම් වලින් හඳූන්වයි. 

 

වෛරස් මර්ධනය පිළිබඳව කි්‍රයා කරන ආයතන විසින් සහතික කරනු ලැබු වෛරස් මර්ධන කට්ටල අද වෙළඳ පොලේ ඇත.  McAfee, Norton, Antivirus , Dr. Soloman ආදිය එවැනි ප්‍රචලිත වෛරස් මර්ධන කට්ටල වේ.