අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 18 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 18

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර විවරණය - පළමු වන ප්‍රශ්නය

 

2011 O/L

01. පරිගණක එහි අරමුණු අනුව කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න.

  • පොදු කාර්යය පරිගණක (General Purpose Computer)
  • විශේෂ කාර්යය පරිගණක (Special Purpose Computer)

 

02. අ.පො.ස (සා.පෙළ ) අයදුම් කරුවන්ට තම විභාග ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමන්තුවෙහි වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය. වෙබ් අඩවියෙහි දත්ත පිවිසුම් පෝරමයට විභාග අංකය ඇතුළත් කළ විට පද්ධතිය මගින් එහි වලංගුතාවය (Validity)පිරික්සයි. එය වලංගු වන්නේ නම් දත්ත සමුදායෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගෙන , එය තිරයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. ඉහත සංසිද්ධියෙහි ආදානය (Input), ක්‍රියාවලිය (Process) සහ ප්‍රතිදානය (Output) ලියා දක්වන්න.

ආදානය: විභාග අංකය
ක්‍රියාවලිය : විභාග අංකයෙහි වලංගුතාවය පිරික්සා බලා ඊට අදාල ප්‍රතිඵල දත්ත සමුදායෙන් ලබා ගැනීම.
ප්‍රතිදානය : විභාග ප්‍රතිඵල පරිගණක තිරයෙහි දිස්වීම.

 

03. පහත වගු වලින් දැක්වෙන දේ ගලපන්න.

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (Email address)

www.google.com

විශ්ව සම්පත් නිශ්චකය (URL)

Internet Explorer

IP ලිපිනය (IP Address)

Google

සෙවුම් යන්ත්‍රය (Search Engine)

172.16.12.1

වෙබ් අතිරික්සුව (Web Browser)

exams@doenets.lk

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (Email address) : exams@doenets.lk

විශ්ව සම්පත් නිශ්චකය (URL) : www.google.com
IP ලිපිනය (IP Address) : 172.16.12.1
සෙවුම් යන්ත්‍රය (Search Engine) : Google
වෙබ් අතිරික්සුව (Web Browser) : Internet Explorer

 

04. පරිගණකය තුළ සංඛේත නිරූපනය කිරීම සඳහා අක්ෂර ආකේත කිරීමේ ක්‍රමවේද භාවිතා වේ. පරිගණකයක නිරූපනය කෙරෙන සංඛේත සංඛ්‍යාව , ආකේත කිරීමේ ක්‍රමවේදය සඳහා භාවිතා කෙරෙන බිටු සංඛ්‍යාව මත රඳා පවතියි. බිටු 8 ක් භාවිතයෙන් කොපමන එකකට එකක් වෙනත් සංකේත සංඛ්‍යාවක් නිරූපනය කළ හැකි ද? ගණනය කළ ආකාරය ලියා දක්වන්න.

28 = 256

 

05. ෂඩ් දශම (Hexadecimal) අංක C9 ද්වීමය ආකාරයට හරවන්න. ඔබ එය ගණනය කළ අන්දම ලියා දක්වන්න.

C910
C = 12 = 1100

9 = 1001

C910 = 11001001

 

06. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ භාවිතා වන අවශ්‍යතා සොයා ගැනීමේ ක්‍රමවේද හතරක් සඳහන් කරන්න.

  • සම්මුඛ සාකච්ජා (Interviews) මගින්
  • විමසීම් (Queries) මගින්
  • ප්‍රශ්නාවලි (Questionaries’) මගින්
  • නියැඳි (Samples) මගින්
  • නිරීක්ෂණ (Observations) මගින

 

2012 Ordinary Level

01. 10101001 යන ද්වීමය සංඛ්‍යාව ෂඩ් දශමක සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්ථනය කරන්න. ඔබේ ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න.

1010       1001 - > 10           9
A916

 

02. පරිගණකයක අනුලක්ෂණයක් (! @ # % 2 A) නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කේත ක්‍රමයක් නම් කරන්න.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

 

03. පහත දැක්වෙන තීරු වලට අදාල වාක්‍ය ඛණ්ඩය තෝරා ලියන්න.

     A

වෙබ් ලිපිනය (URL) අදාල IP ලිපිනයට පරිවර්තනය කරයි.

B

අන්තර්ජාලයේ සේවාවකි.

C

අන්තර්ජාලයේ පවතින එක් එක් පරිගණකය අනන්‍යව හඳුනා ගනියි.

D

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක පරිශීලක නාමය හා වසම් නාමය වෙන් කර දක්වයි.

E

තිරය මත හැඩසව් කරන ලද වෙබ් පිටු පෙන්වයි.


( @ සංකේතය, වසම් නාම සේවාදායකය(Domain Name Server), IP ලිපිනය, වෙබ් අතිරික්සුව (Web Browser), ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලය (www) )

වෙබ් ලිපිනය (URL) අදාල IP ලිපිනයට පරිවර්තනය කරයි. : වසම් නාම සේවාදායකය(Domain Name Server),
අන්තර්ජාලයේ සේවාවකි : ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලය (www)
අන්තර්ජාලයේ පවතින එක් එක් පරිගණකය අනන්‍යව හඳුනා ගනියි : IP ලිපිනය
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක පරිශීලක නාමය හා වසම් නාමය වෙන් කර දක්වයි : @ සංකේතය
තිරය මත හැඩසව් කරන ලද (formatted) වෙබ් පිටු පෙන්වයි : වෙබ් අතිරික්සුව (Web Browser)

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.