අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 53 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 53

257. දෙවන පරම්පරාවේ (Second Generation) පරිගණක වල භාවිත වන්නේ පහත සඳහන් කවර තාක්ෂණය ද?

 1. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits (ICs))
 2. මහා පරිමාණ අනුකල (Large Scale Integration (LSI))
 3. ක්ෂුද්‍ර සකසන (Microprocessors)
 4. ට්‍රන්සිස්ටර (Transistors)

පිළිතුර : දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල භාවිතා කරන ලද්දේ ට්‍රාන්සිස්ටරයි. රික්තක නල වලින් ට්‍රාන්සිස්ටර වලට පැමිණීමේ දී පරිගණක තරමක කුඩා විය. විද්‍යුත් පරිබෝජනය අඩු විය. රත්වීම අඩු විය.

 

258. ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස සැලකෙන්නේ කවුරුන් ද?

 1. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann)                                   
 2. බ්ලේස් පැස්කල් (Blaise Pascal)
 3. චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage)                                         
 4. ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස් (Ada Augesta Lovelace)

පිළිතුර : චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිපදවනු ලැබූ ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රයට ප්‍රථම වරට ක්‍රමලේඛනයක් ලියන ලද්දේ ඇඩා ඔගස්ටා (Ada Augusta) විසිනි. මෙතුමියට උපහාරයක් වශයෙන් 'ඇඩා' නම් වූ පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව නිර්මාණය කරන ලදී.

 

259. තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක වල භාවිතා කරන ලද්දේ පහත දැක්වෙන කුමන තාක්ෂණයද?
 

 1. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits (IC))                            
 2. විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත (LSI)
 3. ක්ෂුද්‍ර සකසන (Microprocessor)                                            
 4. ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)

පිළිතුර : රික්තක නල වලින් ට්‍රාන්සිස්ටර වලටත් , ට්‍රාන්සිස්ටර වලින් අනුකලිත පරිපථ වලටත් මාරු වූ පරිගණකයෙහි ට්‍රාන්ස්සිටර මිලියන ගණනක ප්‍රමාණයේ කාර්යයන් කල හැඉ අනුකලිත පරිපථ හඳුන්වා දෙන ලදී. මේවා පැමිණීමත් සමගම පරිගණක ඉතාමත්ම කුඩා විය.

 

260. CPU තුළට ආහරණ (fetch) කරන ලද උපදෙස් විකේතනය (decode) කරනු ලබන සංරචකය හඳුන්වනු ලබන්නේ,

 1. ප්‍රාථමික මතකය (Primary Memory) නමිනි.                           
 2. රෙජිස්තර ඒකකය (Register Unit) නමිනි.
 3. පාලන ඒකකය (Control Unit) නමිනි.                                    
 4. ALU (Arithmetic & Logic Unit) නමිනි.

පිළිතුර : පාලන ඒකකය පිහිටා ඇත්තේ පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළයි. එමගින් පරිගණකයේ සියළුම කොටස් පාලනය කර මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළට ආහරණය කරන උපදෙස් විකේතනය කරනු ලබයි. උදාහරණයක් ලෙස 3 සහ 4 එකතු කිරීමට ඇතැයි සිතන්න. මෙහි දත්තයන් වනුයේ 3 සහ 4 වේ. උපදෙස වන්නේ එකතු කිරීමයි. මේවා නිසි ආකාරයට වෙන් කරනු ලබන්නේ පාලන ඒකකය මගිනි.    

 

261. ක්‍රියාකරවීම (execution) අතරතුර දී දත්ත හා උපදෙස් දරා ගනිමින්, ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ (microprocessor) කොටසක් ලෙස පවතින, අධිවේගී තාවකාලික ආචයනයක් (high speed temporary storage) ...................... ලෙස හැඳින්වේ. ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද? (2013 A/L, 03)

 1. රෙජිස්තරය                           
 2. RAM                                   
 3. අතත්‍ය මතකය (Virtual memory)
 4. EPROM      

පිළිතුර : රෙජිස්තර මතකය මගින් සිදුවන්නේ අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකයට ලබා දෙන දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව රඳා පවත්වා ගැනීමත් එම ඒකකයෙන් සැකසූ තොරතුරු තාවකාලිකව රඳා පවත්වා ගැනීමත් ය. ක්‍රියාකරවීම අතරතුර දී දත්ත හා උපදෙස් දරා ගනිමින්, ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ කොටසක් ලෙස පවතින, අධිවේගී තාවකාලික ආචයනයක් රෙජිස්තර ලෙස හැඳින්වේ.              

 

262. බැබේජ්ගේ "Difference යන්ත්‍රය" පාදක වී ඇත්තේ ................ මත ය.
ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක්ද?

 1. යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය                          
 2. රික්තක නල තාක්ෂණය                     
 3. ට්‍රාන්සිස්ටර තාක්ෂණය
 4. අනුකලිත පරිපථ (IC) තාක්ෂණය

පිළිතුර : චාල්ස් බැබේජ් ගේ ඩිෆරන්ස් එන්ජිම සහ ඇනලිටිකල් එන්ජිම පාදක වී ඇත්තේ යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය මතයි.  

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.