10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 09 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 09

41. පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

 1. පද්ධතියක් යනු ඒකායන අරමුණක් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අන්තර් ක‍්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුක්ත ව සාමුහික ව ක‍්‍රියාකරන්නා වූ සම්පත් සමූහයක චකතුවකි.
 2. සෑම පද්ධතියක් ම උපපද්ධති එකක් හෝ කිහිපයකින් සමන්විත වේ.
 3. සෑම පද්ධතියක් ම විවෘත පද්ධතියකි.
 4. පද්ධතිය ක‍්‍රියාත්මක වන සීමාව එහි මායිම් වන අතර ඉන් පිටත දෑ පරිසරය හෙවත් වටපිටාව ලෙස හ`දුනා ගනියි.

පිළිතුරු: පද්ධතියක් යනු ඒකායන අරමුණක් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අන්තර් ක‍්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුක්ත ව සාමුහික ව ක‍්‍රියාකරන්නා වූ සම්පත් සමූහයක චකතුවකි. සෑම පද්ධතියක් ම උපපද්ධති එකක් හෝ කිහිපයකින් සමන්විත වේ. පද්ධතිය ක‍්‍රියාත්මක වන සීමාව එහි මායිම් වන අතර ඉන් පිටත දෑ පරිසරය හෙවත් වටපිටාව ලෙස හ`දුනා ගනියි. පද්ධතියක් විවෘත සහ සංවෘත ලෙස ආකාර දෙකකට වර්ගීකරණය කල හැකිය. විවෘත පද්ධතියක් යනු බාහිර පරිසරය සමග සම්බන්ධතාපැවැත්විය හැකි පද්ධතියකි. සංවෘත පද්ධතියක් යනු බාහිර පරිසරය සමග සම්බන්ධතා පැවැත්විය නොහැකි පද්ධතියකි. පිළිතුර 3 වේ.

 

42. පද්ධතියක තිබිය නොහැක්කේ,

 1. ඒකායන අරමුණක්
 2. ක්‍රියායනයන්
 3. සම්පත් සමූහයක්
 4. සම්පත් අතර අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාරීත්වය

පිළිතුරු: පද්ධතියක් අර්ථ දැක්වීමේ දී ඒකායන අරමුණක්, සම්පත් සමූහයක් සහ සම්පත් අතර අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාරීත්වය යන කරුණු වැදගත් වේ. ක්‍රියායනයක් යනු මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ධාවනය වන වැඩසටහනකි. වැඩසටහනක් පද්ධතියක් අතර සම්බන්ධතාවයක් නැත. පිළිතුර 2වේ.

 

43. බයිසිකලය පද්ධතියක් සේ සලකා එම පද්ධතියේ අනෙයෝන්‍ය ක්‍රියාකාරකමක් නොවන්නේ,

 1. බයිසිකලය පදවන්නා ආසනය මත ඉඳගෙන පැඩලය කරකවමින් හැඬලය අවශ්‍ය දිශාවට යොමු කරමින් රෝද කරකවාගෙන අවශ්‍ය ස්ථානය කරා ගමන් ගනී.
 2. බයිසිකලය පදවන්නා මානව සම්පතකි. එම සම්පත සමඟ හැඬලය හා පැඩලය අතර අන්‍යොන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇත.
 3. බයිසිකලය පදවන්නා සහ රෝද අතර අන්යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇත.
 4. හැඩලය හා රෝද අතර ද අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇත.

පිළිතුරු: බයිසිකලය පදවන්නා ආසනය මත ඉඳගෙන පැඩලය කරකවමින් හැඬලය අවශ්‍ය දිශාවට යොමු කරමින් රෝද කරකවාගෙන අවශ්‍ය ස්ථානය කරා ගමන් ගනී. බයිසිකලය පදවන්නා මානව සම්පතකි. එම සම්පත සමඟ හැඬලය හා පැඩලය අතර අන්‍යොන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇත. හැඩලය හා රෝද අතර ද අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇත. නමුත් බයිසිකලය පදවන්නා සහ රෝද අතර අන්යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක්  කෙලින්ම දැකිය නොහැකිය. පිළිතුර 3 වේ.

 

44. පරිගණකය, පද්ධතියක් ලෙස වඩාත්ම හොඳින් හැඳින්වෙන පිළිතුර වන්නේ,

 1. දත්ත , තොරතුරු බවට පත් කරන උපකරණයක් නිසා
 2. තොරතුරු , දත්ත බවට පත් කරන උපකරණයක් නිසා
 3. දත්ත යම්කිසි විධානයන්ට අනුව සකස් කර අපට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන නිසා
 4. දත්ත සැකසීම , ගබඩා කිරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් ඇති නිසා

පිළිතුරු: දත්ත යම්කිසි විධානයන්ට අනුව සකස් කර අපට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන නිසා පරිගණකය , පද්ධතියක් ලෙස හඳුන්වයි. පිළිතුර 3 වේ.

 

45. බැංකු පද්ධතියේ යොදා ගනු ලබන ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක (ATM – Automatic Teller Machine) ආදානය , ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදානය පිළිවෙලින් දැක්වෙනුයේ,

 1. ATM කාඩ් පත සහ මුර පදය, බැංකුවට සම්බන්ධ දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, මුදල් සහ රිසිර් පත ලැබීම
 2. මුදල් සහ රිසිර් පත ලැබීම, බැංකුවට සම්බන්ධ දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, ATM කාඩ් පත සහ මුර පදය
 3. ATM කාඩ් පත සහ මුර පදය, මුදල් සහ රිසිර් පත ලැබීම, බැංකුවට සම්බන්ධ දත්ත සමුදාය පිරික්සීම
 4. බැංකුවට සම්බන්ධ දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, ATM කාඩ් පත සහ මුර පදය, මුදල් සහ රිසිර් පත ලැබීම

පිළිතුරු: ආදානය ලෙස දෙනු ලබන්නේ ATM කාඩ් පත සහ මුර පදය වේ. ක්‍රියාවලිය වන්නේ බැංකුවට සම්බන්ධ දත්ත සමුදාය පිරික්සීම යි. ප්‍රතිදානය යනු මුදල් සහ රිසිර් පත ලැබීම යි. පිළිතුර 1 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.