10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 27 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 27

144. අංක තාක්ෂණය යෙදූ හැඳුනුම්පතක් (Digitalized Identity Card) ලබා දී භාවිතා කිරීම මගින් රජයට හෝ සමාජයට ලැබියහැකි වාසියක් නොවන්නේ,

 1. තොරතුරු විමසීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍ය බවයි
 2. වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් හැඳුනුම්පතට ඇතුලත් කළ හැකි වීම
 3. අනාවරකයක් භාවිතයෙන් ඉක්මනින් පුද්ගලයා පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකි වීම
 4. පරිපාලන හා නීතිමය කටයුතු කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීමට හැකි වීම

පිළිතුරු: වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් හැඳුනුම්පතට ඇතුලත් කළ හැකි වීම, අනාවරකයක් භාවිතයෙන් ඉක්මනින් පුද්ගලයා පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකි වීම, පරිපාලන හා නීතිමය කටයුතු කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීමට හැකි වීම ආදිය අංකිත හැඳුනුම් පතක් මගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වේ. නමුත් තොරතුරු විමසීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුම මෙම කාඩ් පත භාවිතා කරන සියළුම දෙනා හට තිබිය යුතු දෙයකි. පිළිතුර 1 වේ.

 

145. e – Sri Lanka වැඩසටහනේ කාර්ය වන්නේ,

 1. අන්තර්ජාලය පාලනයකින් තොරව පාසල් සිසුන්ට විවෘත කිරීම  
 2. තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් පුද්ගලයින් බිහි කිරීම
 3. තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය                                 
 4. සෑම පුද්ගලයෙකුටම e – mail ලිපිනයක් ලබා දීම

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි                   
 2. a , b පමනි                            
 3. b, c පමනි                 
 4. a, b, c, d පමනි

පිළිතුරු: තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් පුද්ගලයින් බිහි කිරීම, තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ආදිය ඉ - ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ කාර්යයන් වේ. අන්තර්ජාලය පාලනයකින් තොරව පාසල් සිසුන්ට විවෘත කිරීම, සෑම පුද්ගලයෙකුටම e – mail ලිපිනයක් ලබා දීම ආදිය එතරම් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් නොවේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

146. තොරතුරු තාක්ෂණය (Information Technology) නිසා ඇතිවිය හැකි සමාජීය ගැටළුවක් විය නොහැක්කේ,

 1. පුද්ගලයින්ගේ අන්තර් සම්භන්ධතා අඩු වීම                              
 2. අංකිත බෙදීම (Digital Divide) ඇතිවීම
 3. පුද්ගලයින් සෞඛH ගැටළු වලට හා මානසික ආතති වලට ලක් වීම          
 4. ලිපි ලේඛන භාවිතය අවම වීම

පිළිතුරු: තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයමගින් අංකිත බෙදීම නැතිවී යයි. අංකිත බෙදීම යනු සමාජයේ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ දන්නා අය සහ නොදන්නා අය අතර පරතරයයි. මෙම පරතරය අඩු වීම සමාජයට බෙහෙවින් වැදගත් වේ. පිළිතුර 2 වේ.

 

147. පහත සඳහන් කුමක් අතුරින් පරිගනක සැකසූ තාක්ෂණයේ පරිනාමයට අදාල නිවැරදි පටිපාටිය දැක්වෙයිද?

 1. ට්‍රාන්සිස්ටර, අනුකලිත පරිපථ (IC), රික්තක බට                                   
 2. ට්‍රාන්සිස්ටර, රික්තක බට, අනුකලිත පරිපථ
 3. රික්ත බට (Vacuum Tubes), අනුකලිත පරිපථ, ට්‍රාන්සිස්ටර        
 4. රික්ත බට, ට්‍රාන්සිස්ටර, අනුකලිත පරිපථ

පිළිතුරු: රික්ත බට, ට්‍රාන්සිස්ටර, අනුකලිත පරිපථ ලෙස පරිගණක සැකසූ තාක්ෂණයන් පෙන්වා දිය හැකිය. පිළිතුර 4 වේ.

 

148. තුන්වන පරම්පරවේ (3rd Generation) පරිගනක පදනම් වනුයේ පහත සඳහන් කුමක් මතද?

 1. රික්තක බට (Vacuum Tubes)                                                           
 2. ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)
 3. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC)                            
 4. ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ (VLSI)

පිළිතුරු: තුන් වන පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා පාදක වූයේ අනුකලිත පරිපථයි. ට්‍රාන්සිස්ටර විශාල ප්‍රමාණයක දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් අනුකලිත පරිපථ වල රඳවා ගත හැකි විය.පිළිතුර 3 වේ.

 

149. අනුකලිත පරිපථ වල නිමැවුම කිනම් පරම්පරාවේ පරිගණක වල ආරම්භය සනිටුහන් වේද?

 1. පළමුවන පරම්පරාව               
 2. දෙවන පරම්පරාව                  
 3. තෙවන පරම්පරාව                 
 4. හතරවන පරම්පරාව

පිළිතුරු: තෙවන පරම්පරාව . පිළිතුර 3 වේ.

 

150. පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක වල භාවිතා කරන ලද්දේ,

 1. රික්තක නල (Vacuum Tubes)                                                          
 2. ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistors)
 3. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC)                            
 4. විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ (VLSI)

පිළිතුරු: රික්තක නල (Vacuum Tubes). පිළිතුර 1 වේ.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.