පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 20 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 20

241. මෙහෙයුම් පද්ධතියකට උදාහරණයක් නොවන්නේ,

 1. Windows XP, Linux, UNIX                                                          
 2. Microsoft Office, Linux, Windows NT
 3. Linux, Windows NT, UNIX                                                          
 4. Windows, MS-DOS, UNIX

 

242. පරිගණකයේ දිනය හා වේලාව නිවැරදිව තබා ගැනීමට ඉවහල් වන මව්පුවරුව මත අන්තර්ගත උපාංගය වනුයේ,

 1. RAM                                 
 2. Slot                                                   
 3. Processor                          
 4. Battery

 

243. පරිගණකයක මතකය තාවකාලිකව රඳවා ගන්නා කොටස වනුයේ,

 1. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM)                                                                   
 2. දත්ත බසය (Data Bus)
 3. කියවීමට පමණක් ඇති මතකය (ROM)                                                          
 4. වාරක මතකය (Cache Memory)

 

244. Delete කල file එකක් නැවත ලබා ගැනීමට දිය යුතු විධානය (command) වනුයේ,

 1. File -> Restore            
 2. Recycle Bin -> Restore        
 3. Recycle Bin -> Undo          
 4. Recycle Bin -> Empty

 

245. පද්ධතියක මෙහෙයුම් පද්ධතියට (Operating System - OS) අයත් උපාංග වනුයේ,

 1. දෘඩාංග (Hardware)                                                                         
 2. යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software)
 3. ජීවාංග (Live ware)                                                                          
 4. පද්ධති මෘදුකාංග (System Software)

 

246. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

 1. Video Card භාවිතා කිරීමට වඩා Onboard Video Port එකක් භාවිතා කිරීම මිල අධිකය.
 2. Video Card එකක් භාවිතා කිරීමේදී යම් දෝෂයක් සිදුවූ විට ඒ වෙනුවට වෙනත් Video Card එකක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ඇත.
 3. Video Port, PS/2 Port එකට සම්භන්ධ කිරීමේ හැකියාව ඇත.
 4. පරිගණක තිරයෙහි (Screen), ත්වරතාවය (Resolution) සඳහා VGA Card වල බලපෑමක් නැත.

 

247. ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි (serial port) සහ සමාන්තරගත කෙවෙනි (parallel port) සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය නොවනුයේ,

 1. MODEM උපාංගය පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය යොදාගත හැකිය.
 2. තුඩු (pins) 9 සහ 25 ප්‍රමාණයෙන් වූ ශ්‍රේණිගත කෙවෙනි දැකගත හැකිය.
 3. මුද්‍රණ යන්ත සහ සුපරීක්ෂක - පරිලෝකන යන්ත පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සමාන්තරගත කෙවෙනි භාවිතා කරයි.
 4. තුඩු (pins) 9 සහ 25 ප්‍රමාණ වලින් වූ සමාන්තරගත කෙවෙනි දැකගත හැකිය.

 

248. විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙණිවල (Universal Serial Bus – USB port) විශේෂතා පහත දී ඇත. එමගින් USB කෙවෙනි වල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. උපාංග පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ විගසම ක්‍රියාත්මක වීමට පටන්ගනී. ධාවක / එළවුම් (Driver) මෘදුකාංග අවශ්‍ය නොවන අතරම මෙය plug & play නම් වේ.
 2. USB ආකාරයේ බොහෝ උපාංග ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා බාහිරින් විදුලිය සැපයීම සිදුකල යුතුවේ.
 3. පරිගණකය වසා දැමීමකින් තොරව USB උපාංග පරිගණකයට සවිකිරීම - ඉවත් කිරීම සිදුකළ හැකිය. මෙය hot swappable - hot pluggable නම් වේ.
 4. USB කෙවෙනියකට විවිධ ආකාරයෙන් වූ උපාංග 127 ක් සවිකිරීමේ හැකියාව ඇත.

 

249. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය (Data Transmission Speed) මැනීම සඳහා භාවිතා කල නොහැකි ඒකකය වනුයේ,

 1. Bps (bits per second)                                                                     
 2. Kbps (kilobits per second)
 3. Ips (instructions per second)                                                        
 4. Mbps (Megabits per second)

 

250. අර්ධ ද්වීපථ (Half Duplex) ආකාරයේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට උදාහරණයක් වනුයේ,

 1. ගුවන්විදුලි සන්නිවේදනය                                                                
 2. වෝකි- ටෝකි උපකරණය මගින් සන්නිවේදනය (Walki talki)
 3. දුරකථනය                                                                                         
 4. රූපවාහිනී සන්නිවේදනය

 

251. පරිගණක ජාලයක් (Computer Network) සඳහා උදාහරණයක් නොවන්නේ,

 1. ප්‍රවාහන සේවා පද්ධතිය                                                                   
 2. දුම් රිය මාර්ග පද්ධතිය
 3. මහා මාර්ග පද්ධතිය                                                                          
 4. පාසල් පන්ති කාමරය

 

252. ප්‍රාථමික ආචයනය -  ප්‍රධාන මතකය (Primary Storage) සඳහා අසත්‍ය කියමන වනුයේ,

 1. ප්‍රාථමික ආචයන ඒකක, අර්ධ සන්නායක (Semiconductors) භාවිතා කරමින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.
 2. ප්‍රාථමික ආචයනයේ මූලික කාර්‍යය වනුයේ මධH සැකසුම් ඒකකයට අවශ්‍ය කරනු ලබන දත්ත සැපයීම සඳහා තාවකාලිකව තැන්පත් කරතැබීමයි.
 3. Hard Disk යනු. ප්‍රාථමිකක ආචයන ඒකකයකි.
 4. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය, ප්‍රාථමික ආචයන ඒකක සඳහා උදාහරණයකි.

 

253. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය ආකාර දෙකකි. එනම් නියමු මාධ්‍ය (Guided Media) සහ විකිරණ මාධ්‍ය (Radiated Media) නම් වේ. මේවායින් විකිරණ මාධ්‍ය නොවන්නේ,

 1. ගුවන්විදුලි තරංග (Radio Waves)                                                   
 2. අධෝරක්ත කිරන (Infrared)
 3. ප්‍රකාශ තන්තු (Fiber Optics)                                                            
 4. ක්ෂුද්‍ර තරංග (Microwaves)

 

254. දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී වයරයන් භාවිතා කරනු ලබන අතර මෙහිදී නියමු මාධ්‍ය යන් භාවිතා කරයි. පහත ඒවායින් නියමු මාධ්‍යයන් නොවන්නේ,

 1. සාමාන්‍ය ආකාරයේ වූ වයර (Twisted Pair Cables)                       
 2. සමාක්ෂක යොත් (Coaxial Cables)
 3. සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකා(Communication Satellites)                    
 4. ප්‍රකාශ තන්තු (Fiber Optics)

 

255. දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී විකිරණ මාධ්‍යයන් (Radiated Media) අඩංගු පිළිතුර වනුයේ,

 1. ගුවන්විදුලි තරංග, ක්ෂුද්‍ර තරංග, ප්‍රකාශ තන්තු
 2. ප්‍රකාශ තන්තු, සාමාන්‍ය ආකාරයේ වූ වයර, සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකා
 3. සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකා, ක්ෂුද්‍ර තරංග, සමෝක්ෂ යොත්
 4. අධෝරක්ත කිරණ, සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකා, ගුවන් විදුලි තරංග

 

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...