පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 15 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 15

166. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Windows Operating System) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් වල ඇති පාඨ හා චිත්‍රක වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයාම සඳහා යොදා ගත හැක්කේ පහත දැක්වෙන කුමන ක්‍රියාකාරකම් ද,

 1. කැපීම සහ ඇලවීම (Cut and Paste)      
 2. කැපීම සහ පිටපත් කිරීම (Cut and Copy)
 3. මකා දැමීම සහ ගෙනයාම (Delete and Move) 
 4. මකා දැමීම සහ ගෙන යාම (Delete and Entered)

 

167. මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් (Microsoft Word) වල කැපීම හා ඇලවීම (Cut and Paste) සඳහා පිළිවෙලින් යොදාගනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන යතුරු කෙටි (Keyboard Shortcuts) භාවිතද,

 1. Ctrl + x සහ Ctrl + v          
 2. Ctrl + a සහ Ctrl +p
 3. Ctrl + s සහ Ctrl + v  
 4. Ctrl + c සහ Ctrl + p

 

168. පහත ඒවායින් සෙවුම් එන්ජිමක් (Search Engine) වනුයේ,  

 1. Outlook Express 
 2. Internet Explorer (IE)     
 3. Google  
 4. Macromedia Flash

 

169. පහත සඳහන් දේ අතුරින් දක්වනයක්  (Pointing Device)නොවන්නේ කුමක්ද,

 1. ප්‍රකාශ පෑන (Light Pen)  
 2. මෙහෙයුම් යටිය (Joystic)
 3. මාර්ග ගුලාව (Trackball)
 4. තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)

 

170. ආචයන මාධ්‍ය (Storage Media) ට අදාලව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න,  

 1. සාමාන්‍ය නම්‍ය තැටියක ඇති ආචයන ධාරිතාව සුසංහිත තැටියක ධාරිතාවයට වඩා අඩුය.
 2. නවීන දෘඩ තැටියක ඇති ආචයන ධාරිතාව සුසංහිත තැටියක ධාරිතාවට වඩා වැඩිය.
 3. සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටියක ඇති ආචයන ධාරිතාව නවීන දෘඩ තැටියකට වඩා වැඩිය.

මෙයින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි  
 2. b පමනි
 3. a හා b පමනි 
 4. c පමනි

 

171. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න,  

 1. නම්‍ය තැටි වල , අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ගොනු (Sequential access files) ගබඩා කල නොහැකිය.
 2. චුම්භක පටිවල (Magnetic tapes), සසම්භාවී ප්‍රවේශ ගොනු (Random access files) ගබඩා කල නොහැකිය.
 3. සුසංහිත තැටි වල (Compact Disk), අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ගොනු (Sequential access files) සහ සසම්භාවී ප්‍රවේශ ගොනු (Random access files) යන දෙකම ගබඩා කල හැකිය.

ඉහත ඒවායින් සත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි 
 2. b පමනි 
 3. a හා c පමනි  
 4. b හා c පමනි

 

172. පහත සඳහන්  a , b, c යන ප්‍රකාශ තුන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න,  

 1. වයිරස වලින් පද්ධති ආරක්ෂා කර ගැනීමට මුරපද (Password) යොදා ගැනේ.
 2. ආක්‍රමන (Attacks) වලින් පද්ධතියට සිදුවිය හැකි හානිය නිර්ණය කිරීමට යොදා ගත හැකි ප්‍රධාන සාධකයක් වනුයේ දුර්වල මුරපදයි (Weak Passwords).
 3. මුරපදයක් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් (e-mail) යැවීම එය ආරක්ෂිතව බෙදා හැරීමේ ක්‍රමයකි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. a පමනි  
 2. b පමනි   
 3. c පමනි 
 4. a , c පමනි

 

173. පහත දී ඇති පරිගණක උපාංග සලකන්න.

 1. යතුරු පුවරුව (Keyboard)
 2. පරිලෝකකය (Scanner)   
 3. මුද්‍රකය (Printer)
 4. නාදකය (Speaker)

ඉහත ඒවා අතුරින් පරිගණකයේ ආදාන උපාංග ලෙස යොදා ගත හැකි උපාංග වනුයේ,

 1. a හා b
 2. a හා c 
 3. c හා d  
 4. a, b, c

 

174. අන්තර්ජාලය (Internet) සහ ලෝක විසිරි වියමන (World Wide Web - WWW) සම්බන්ධයෙන් වඩාත් ගැලපෙන ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. අන්තර්ජාලය (Internet) යනු www හි සේවාවකි.
 2. අන්තර්ජාලය (Internet) හා www අතර සම්බන්ධයක් නැත.
 3. අන්තර්ජාලය (Internet) හා www යනු එකම වේ.
 4. Www යනු අන්තර්ජාලයේ (Internet) සේවාවකි.

 

175. පරිගණක භාවිතා කර සංවාදය (Chatting), වීඩියෝ සංවාදය (Video Chatting) හෝ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සැසියක් (Video Conferencing Session) ස්ථාපනය කිරීම (establishment) සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

 1. වෙබ් කැමරාවක් (Web Camera) 
 2. විද්‍යුත්තැපැල් ලිපිනයක් (e-mail address)
 3. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය (Internet Connection) 
 4. වසම් නාමයක් (Domain Name)

 

176. සිසුවකු වාර්ථාවක් සකස් කර එය පරිගණකය තුළ ඇති ස්ථීර ආචයන උපක්‍රමය (උපක්‍රමය 1) තුළ සුරකිනු ලබයි. ඔහු මෙම වාර්ථාව මිතුරකුට ලබා දීම සඳහා සුවහනීය ආචයන උපක්‍රමයකට (උපක්‍රමය 2) පිටපත් කරනු ලබයි. උපක්‍රමය 1 සහ උපක්‍රමය 2 පිළිවෙලින් නිරූපනය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත කවරක් ද?

 1. ප්‍රධාන මතකය හා සැනෙලි මතකය (Main Memory & Flash Memory)
 2. දෘඩ තැටිය හා සුසංහිත තැටිය (Hard Disk & Compact Disk)
 3. ප්‍රධාන මතකය හා සුසංහිත තැටිය (Main Memory & Compact Disk)
 4. දෘඩ තැටිය හා ප්‍රධාන මතකය (Hard Disk & Main Memory)

 

177. අංකිත කැමරාවක් (Digital Camera) භාවිතයෙන් පුද්ගලයෙකු ජායාරූපයක් ගනියි. අනතුරුව ඔහු කැමරාවේ ඇති සංදර්ශනය (Screen) මගින් එම ජායාරූපය ඔහුගේ මිතුරකුට පෙන්වනු ලබයි. මෙම සංසිද්ධියේ දී අංකිත කැමරවේ කාර්යය වනුයේ,

 1. ආදාන උපාංගයක්  (Input Device) ලෙස පමණි.
 2. ප්‍රතිදාන උපාංගයක් (Output Device) ලෙස පමණි.
 3. සන්නිවේදන උපාංගයක් (Communication Device) ලෙස පමණි.
 4. ආදාන හා ප්‍රතිදාන උපාංගයක් (Input / Output Device) ලෙසයි.

 

178. පාසල් විද්‍යාගාරය තුළ ඇති පරිගණක දෙකක් භාවිත කරමින් සිසුන් දෙදෙනකු එකම වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වේ. මෙම පරිගණක දෙකෙහි කුමක් වෙනස්ව පැවතිය යුතු ද?

 1. වෙබ් බ්‍රවුසර් (Web Browsers)   
 2. IP ලිපින (IP Addresses)
 3. අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම් කරුවෝ (Internet Service Providers - ISPs)
 4. මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems)

 

179. ආචයන උපක්‍රම (Storage Devices) ඒවායේ ප්‍රවේශ වේගයන්ට (Access Speed) අනුව අඩුම වේගයේ සිට වැඩිම වේගය දක්වා අනුපිළිවෙලට දැක්වෙනුයේ පහත කුමකින්ද?

 1. නම්‍ය තැටි (Floppy Disks), දෘඩ තැටි (Hard Disks), ප්‍රධාන මතකය (Main Memory)
 2. දෘඩ තැටි (Hard Disks), නම්‍ය තැටි (Floppy Disks), ප්‍රධාන මතකය (Main Memory)
 3. දෘඩ තැටි (Hard Disks), ප්‍රධාන මතකය (Main Memory), නම්‍ය තැටි (Floppy Disks)
 4. ප්‍රධාන මතකය (Main Memory), දෘඩ තැටි (Hard Disks), නම්‍ය තැටි (Floppy Disks)

 

180. පරිගණකයක ෆෝල්ඩර (Folder) සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ,

 1. ෆෝල්ඩර නාම වෙනස් කිරීම (නැවත නම් කිරීම - Rename) කළ නොහැකිය.
 2. සංවිධානාත්මක ආකාරයට ගොනු (Files) ආචයනය කිරීම සඳහා ෆෝල්ඩර (Folder) භාවිතා කරනු ලැබේ.
 3. ෆෝල්ඩරයක් (Folder) තුළ තැනිය හැකි උපරිම ෆෝල්ඩර (Folders) ගණන 10 කි.
 4. එක් ෆෝල්ඩරයක් (Folder) තුළ ආච්යනය කල හැක්කේ එකම ප්‍රරූපයේ (Type) ගොණු පමණි.


  විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.