10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 18 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 18

86. හෘද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහ හෘදයේ සිට ශරීරයේ අනෙකුත් ඉන්ද්‍රියයන් වෙත රුධිරය සැපයීමේ දී ඇති වන විද්‍යුත් ස්පන්දනයට අනුව නිපදවන තරංග ප්‍රස්ථාරිකව කඩදාසියක සටහන් කිරීම සිදුවේ. මෙම කාර්යය සඳහා යොදා ගනු ලබන ස්කෑනර් යන්ත්‍රය හඳුන්වනු ලබන්නේ,

 1. CAT – Computerized Axial Tomography
 2. හෘද රෝග තිර ගැන්වීමේ යන්ත්‍රය (Cardiac Screening Machine)
 3. ECG – Electrocardiogram
 4. EEG – Electro Encephalography

පිළිතුරු: හෘද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහ හෘදයේ සිට ශරීරයේ අනෙකුත් ඉන්ද්‍රියයන් වෙත රුධිරය සැපයීමේ දී ඇති වන විද්‍යුත් ස්පන්දනයට අනුව නිපදවන තරංග ප්‍රස්ථාරිකව කඩදාසියක සටහන් කිරීම සිදු කරනු ලබන ස්කෑනර් යන්ත්‍රය වන්නේ ECG – Electrocardiogram. ස්කෑනරයයි. පිළිතුර වන්නේ 3 වේ.

 

87. හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පරිගණක තිරයක දැක්වීම ................. යන්ත්‍රය මගින් සිදුවේ. හෘදයේ රුධිර නාල සිහින් වීම වැනි විවිධ ආසාදන තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට හැකි වීමත් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීමට හැකියාව මෙම යන්ත්‍රය සතුය. හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර වන්නේ,

 1. CAT – Computerized Axial Tomography
 2. හෘද රෝග තිර ගැන්වීමේ යන්ත්‍රය (Cardiac Screening Machine)
 3. ECG – Electrocardiogram
 4. EEG – Electro Encephalography

පිළිතුරු: හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පරිගණක තිරයක දැක්වීම  හෘද රෝග තිර ගැන්වීමේ (Cardiac Screening Machine) යන්ත්‍රය මගින් සිදුවේ. පිළිතුර වන්නේ 2 වේ.

 

88. මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සටහන් කිරීම සඳහා ................ ස්කෑනර් යන්ත්‍රය යොදා ගනියි. හිස් කබලට අලවනු ලබන , ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ලෝහ තැටි (විද්‍යුත් අග්‍ර ) මගින් මොළයෙන් නිකුත් කරනු ලබන විද්‍යුත් ස්පන්දන ග්‍රහණය කර මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය රූපවාහිනී තිරයක සටහන් කරනු ලබයි. රෝගියා අවදියෙන් මෙන්ම නිදාගෙන සිටින විට දී ද මෙම යන්ත්‍රය මගින් සටහන් ලබා දේ. මෙම හිස්තැන පිරවීම සඳහා යොදා ගත හැකි ස්කෑනර යන්ත්‍රය වන්නේ,

 1. CAT – Computerized Axial Tomography
 2. හෘද රෝග තිර ගැන්වීමේ යන්ත්‍රය (Cardiac Screening Machine)
 3. ECG – Electrocardiogram
 4. EEG – Electro Encephalography

පිළිතුරු: මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සටහන් කිරීම සඳහා EEG – Electro Encephalography  ස්කෑනර් යන්ත්‍රය යොදා ගනියි. හිස් කබලට අලවනු ලබන , ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ලෝහ තැටි (විද්‍යුත් අග්‍ර ) මගින් මොළයෙන් නිකුත් කරනු ලබන විද්‍යුත් ස්පන්දන ග්‍රහණය කර මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය රූපවාහිනී තිරයක සටහන් කරනු ලබයි. පිළිතුර වන්නේ 4 වේ.

 

89. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දී (Health) නවීන රෝහල් වල තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT`) භාවිතා කරයි. මෙහිදී භාවිත කරන ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් (Scan Machine) නොවන්නේ,

 1. MRI (Magnetic Resonance Image)                          
 2. CT (Computed Tomography)
 3. ECG (Electrocardiograms / Graphs)                        
 4. ECT (Electrocardiograms Tomography)

පිළිතුරු: MRI, CT, ECG යන්න බහුලව භාවිතා කරන ස්කෑනර් යන්ත්‍ර වේ. නමුත් ලෙස ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් නැත.පිළිතුර වන්නේ 4 වේ.

 

90. X – Ray භාවිතා නොකර ශක්තිමත් චුම්භක ක්ෂේත්‍ර හරහා ශරීරයේ නොයෙකුත් කොටස් වල පින්තූර ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන යන්ත්‍රයක් වන්නේ,

 1. CAT – Computerized Axial Tomography
 2. MRI – Magnetic Resonance Imaging
 3. ECG – Electrocardiogram
 4. EEG – Electro Encephalography

පිළිතුරු: MRI – Magnetic Resonance Imaging මගින් රේඩියෝ තරංග සහ ප්‍රභල චුම්භක අනුනාද  (දෝංකාරය ) මගින් ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස් වල සවිස්තරාත්මක රූප සටහන් ලබා ගැනීම සිදු කෙරේ. පිළිතුර වන්නේ 2 වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.