පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 26 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 26

01. 101110 යන ද්වීමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දැක්වූ විට,

1. 48                                                      
2. 14                                                      
3. 46                                                      
4. 23

 

02. අටේ පාදයෙන් 76 යන සංඛ්‍යාව ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දැක්වූ විට,

1. 111110                                             
2. 11110                                                               
3. 101110                                             
4. 101111

 

03. 137 යන දශමය සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වන ද්වීමය සංඛ්‍යාව (Binary Number) වනුයේ,

1. 10001011                                        
2. 1001001                                          
3. 10001001                                        
4. 1101001

 

04. දශමක සංඛ්‍යා පරිවර්ථනය කළ විට පිළිවෙලින් ඔත්තේ (Odd) සහ ඉරට්ටේ (Even) සංඛ්‍යා යුගලයක් නිරූපණය කරන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ද්වීමය සංඛ්‍යා යුගලය ද,

1. 0101, 0011                                      
2. 0010, 1000                                      
3. 0111, 0001                                      
4. 0111, 0110

 

05. එක්තරා පියෙකුගේ වයස තම දියණියගේ හා තම පුතුගේ වයස්වල එකතුවට සමාන වේ. දියණියගේ සහ පුතුගේ වයස් ද්වීමය ආකාරයෙන් පිළිවෙලින් අවුරුදු 11110 සහ 11011 වේ නම්, පියාගේ වයස දශමය සංඛ්‍යාවෙන් (Decimal Number) දැක්වෙනුයේ,

1. 55                                                      
2. 57                                                      
3. 59                                                      
4. 62

 

06. පොතක් මිලදී ගැනීම සඳහා පියාගෙන් රුපියල් 40 ක් ද මවගෙන් රුපියල් 30 ක් ද පරාක්‍රමට ලැබෙයි. ම්හුට ලැබුණු මුළු මුදල් ප්‍රමාණය ද්වීමය ආකාරයෙට තුල්‍ය වනුයේ,

1. 1000011                          
2. 10000100                                        
3. 1000101                                          
4. 1000110

 

07. 2011 වර්ෂය ද්වීමය ආකාරයෙන් පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකයේ තැන්පත් වනුයේ,

1. 11110011001                 
2. 11110011011                                 
3. 11111011011                                 
4. 11111111011

 

08. 10101101 යන ද්වීමය සංඛ්‍යාව තුල්‍ය වන දශමය සංඛ්‍යාව වනුයේ,

1. 170                                    
2. 173                                                    
3. 177                                                    
4. 191

 

09. අන්නාසි ගෙඩියක මිල රුපියල් 160 ක් වන අතර අඹ ගෙඩියක මිල රුපියල් 40 ක් වේ. අන්නාසි ගෙඩියක සහ අඹ ගෙඩියක එකතුවෙහි ද්වීමය ආකාරය වනුයේ,

1. 10001000                        
2. 11001000                                        
3. 11011000                                        
4. 11011010

 

10. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) කේත ක්‍රමයේදී භාවිතා වන සංයෝජන ආකාර සංඛ්‍යාව වනුයේ,

1. 256                                                    
2. 128                                                    
3. 21                                                      
4. 16

 

11. 1AF16 ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව තුල්‍ය වනුයේ,

1. 1101011112                                    
2. 6578                                                  
3. 43110                                                  
4. ඉහත සියල්ලම

 

12. 1011102 + 1010 තුල්‍ය වනුයේ,

1. 728                                                     
2. 11100002                                         
3. 3810                                                   
4. ඉහත සියල්ලම

 

13. 12716, 1278, 12710 යන සංඛ්‍යා වලට තුල්‍ය ද්වීමය සංඛ්‍යා (Binary Numbers) වනුයේ,

1. 10010111, 1110111, 1111111                                                                   
2. 100100111, 1010111, 1111111
3. 10010111, 1110111, 1111111                                                                   
4. 100100111, 1010111, 1111111

 

14. ගිගා බයිටය (1 GB) ආසන්න ලෙස තුල්‍ය වනුයේ,

1. 10KB                                                
2. 102 MB                                             
3. 103 KB                                              
4. 103 MB

 

15. 125 දශමය සංඛ්‍යාව සඳහා තුල්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන සංඛ්‍යාවද,

1. 010111012                       
2. 011111012                                                       
3. 1748                                                 
4. 7B16   

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න...