7 - වෙනස් රූපය රවුම් කරන්න - 1

වෙනස් රූපය රවුම් කරන්න.