යතුරු පැදියක් ජ්වලන පද්ධතියේ නඩත්තු කාර්යයන් සිදු කිරීම