ලිපි
MS-WORD පැවරුම 2 | MS-WORD assignment 2 | MS Word assignment 1 | මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (printers) | මෙහෙයුම් පද්ධති- පංගු බෙදීම , ආකෘතිකරණය හා ප්‍රතිභාගිකරණය | ජාල ස්ථල විද්‍යාව (Network Topology) | දත්ත සමුදාය (Database) - 5 කොටස | දත්ත සමුදාය (Database) - 4 කොටස | දත්ත සමුදාය (Database) - 3 කොටස | දත්ත සමුදාය (Database) - 2 කොටස | දත්ත සමුදාය (Database) - 1 කොටස | ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 2 කොටස | ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 1 කොටස | පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 2 කොටස | පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 1 කොටස | පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය (Process of a Computer) | පරිගණක වර්ගීකරණය | ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 3 | ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 2 | ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 1 | වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 02 කොටස | වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 01 කොටස | විද්යුත් පැතුරුම්පත් භාවිතය - 01 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම් භාවිත වන ක්ෂේත‍්‍ර | word මෘදුකාංග ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් | තොරතුරු තාක්ෂණය මූලික අදියර | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය කෙටි සටහනක් | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම් | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලිකාංග (කෙටි සටහන්) 2 කොටස | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලිකාංග (කෙටි සටහන්) 1 කොටස | තොරතුරු සාක්‍ෂරතාවය | තොරතුරු මුලාශ්‍ර |