විද්යුත් පැතුරුම්පත් භාවිතය - 01 - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

විද්යුත් පැතුරුම්පත් භාවිතය - 01

පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග

 • පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග යෙදුම් මෘදුකාංගයකි.
 • ශ්‍රිත (function) සහ සූත්‍ර (formula) යොදාගනිමින් ගණනය කිරීම්ද දත්ත තේරීම් ද ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කිරීම වැනි ගණිතමය සහ ගිණුම්කරණ කටයුතු සදහා යොදා ගත හැකි තීරු සහ පේළි වලින් සමන්විත වූ ලේඛනයක් පැතුරුම්පතක් ලෙස හැදින්වේ.

පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග සඳහා උදාහරණ

අංකය

සංරචකය

 විස්තරය 

 1

ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව

Save , Print Preview, Undo , New  වැනි නිතරම අවශ්‍ය වන විධාන ලබාදෙයි

 2

මාතෘකා තීරුව

යෙදුම් මෘදුකාංගයේ නාමය දර්ශනය කරයි

 3

රිබනය

Home,Insert,Page layout වැනි පටිති යටතේ මෙවලම් ලබාදෙයි

 4

උදව්ව

නොදන්නා කරුණු පිළිබදව විස්තර සපයයි

පාලන බොත්තම්

වැඩපොත් කවුළුව විශාල කිරීම, වසා දැමීම හා කුඩා කිරීම

ශ්‍රිත ආදානය

සූත්‍ර ගොඩනැගීම සදහා සංවාද කවුළුව ලබාදෙයි

පටිති

රිබනය මාරු කිරීම

සූත්‍ර තීරුව

සූත්‍ර දර්ශනය කිරීම සහ කෝෂයක අන්තර්ගතය දර්ශනය කිරීම

තීරු ශීර්ෂක

තීරු නාමය දර්ශනය කරයි

10 

නාම කොටුව

ක්‍රියාකාරි කෝෂයෙහි ලිපිනය දර්ශනය කරයි

11 

සිරස් පෙරලන තීරුව

වැඩපත සිරස්ව පෙරලීමට උපකාරි වේ

12 

සක්‍රීය කෝෂය

දත්ත ආදානය වන කෝෂය පෙන්නුම් කරයි

13 

පේළි ශීර්ෂක

පේළියේ අංකය දර්ශනය කරයි

14 

වැඩපත් පටිති

වැඩපත නියෝජනය කරයි

15 

තිරස් පෙරලන තීරුව

වැඩපත තිරස්ව පෙරලීමට උපකාරී වේ

16 

පටිති පෙරලීමේ බොත්තම්

වැඩපත් මාරු කිරීමට උපකාරී වේ

17 

තත්ත්ව තීරුව

වැඩපත හා සබැදි තත්වයන් දර්ශනය කරයි

18 

දැකුම් බොත්තම්

වැඩපත් දර්ශනය වන ආකාරය දක්වයි

19 

සූමය

වැඩපත් විශාල කිරීමට හා කුඩා කිරීමට යොදාගනී

 

කෝෂයක පිරවුම් හැඩලය 

 

වැඩපතෙහි ඕනෑම කෝෂයක දකුණුපස පහළ කෙලවරෙහි පිහිටි කුඩා කොටුව පිරවුම් හැඩලය (Fill handle) ලෙස හැදින්වේ.

 

කෝෂයක ඇති දත්ත හැඩසව් කිරීම 

 

පහත පැතුරුම්පත පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් ඇසුරින් නිර්මාණය කර ප්‍රශ්නවලට පිලිතුරු සපයන්න

 

පහත කෝෂ  හැඩසව් ගන්වා ඇති ආකාරය ලියාදක්වන්න

 1. B3………………………………………………………………………………………..
 2. B4………………………………………………………………………………………..
 3. B5………………………………………………………………………………………..
 4. C3………………………………………………………………………………………..
 5. D3………………………………………………………………………………………..
 6. F3………………………………………………………………………………………..
 7. F3 හි සටහන් කරන ලද සූත්‍රය ලියාදක්වන්න………………………………………………

 

 1. පහත දක්වා ඇති මෘදුකාංග අතරින් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග තෝරන්න

Microsoft Excel

Libre Office writer

Oracle

Open Office calc

Numbers

Libre Office Impress

Frame work

Apple keynote

Base

 

 1. පහත A වගුවේ ඇති අයිතම B වගුව හා යා කරන්න

A වගුව

B වගුව

සක්‍රීය කෝෂය

වැඩපත නියෝජනය කරයි

නාම කොටුව

කෝෂයක දකුණුපස කෙලවරේ කුඩා කොටුව

පේළි ශීර්ෂක

දත්ත ආදානය වන කෝෂය

සූත්‍ර තීරුව

ක්‍රියාකාරි කෝෂයේ ලිපිනය දර්ශනය කරයි

වැඩපත් පටිති

පේලි අංකය දර්ශනය කරයි

පිරවුම් හැඩලය

සූත්‍ර දර්ශනය කරයි

 

 1. පහත A සිට F දක්වා ලේබල් කර ඇති වාක්‍ය ඛාණ්ඩ සලකන්න

වැඩපත

 .............

වැඩපොත

 .............

D5

 .............

කෝෂ ලිපිනය

 .............

තීරු ශීර්ෂක

 .............

කෝෂ පරාස

 .............

 1. තීරුවේ අක්ෂරය හා පේළියේ අංකයෙන් සමන්විතය
 2. කෝෂ සමූහයකින් සමන්විත වේ
 3. BA, BB, BC ….. ලෙස නම් කල හැකිය
 4. සිරස් තීරු හා තිරස් පේලි ලෙස පිහිටි කෝෂ සමූහයක එකතුවකි
 5. වැඩපත් කිහිපයකින් සමන්විත වේ
 6. කෝෂ ලිපිනයකි

පහත අංගයට අදාළ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය තෝරා ඉදිරියේ ඇති කොටුවෙහි ලියන්න 

 

සූත්‍ර භාවිතයෙන් ගැටළු විසදීම

පහත දක්වා ඇත්තේ විද්යුත් පැතුරුම්පත් භාවිතයෙන් බිල්පත් සකස් කරන අභ්‍යාස පොත් වෙළඳසැලක වැඩපතක කොටසකි. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් ඇසුරින් මෙය නිර්මාණය කර පහත කෝෂවල සදහන් සූත්‍ර ලියන්න

 

 1. D4………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. D8………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. E4………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. E6………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. F4………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ශ්‍රිත භාවිතයෙන් ගැටළු විසදීම

පහත සදහන් වන්නේ පාසලක 7 ශ්‍රේණියේ සිසුන් විසින් විෂයන් කිහිපයක් සදහා ලබාගෙන ඇති ලකුණු පිළිබද විස්තරයකි.  මෙය පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් ඇසුරින් නිර්මාණය කර පහතින් දක්වා ඇති කෝෂයන්හි සදහන් ශ්‍රිතය ලියා දක්වන්න

 

 1. E3.................................................................................................................................…………….
 2. F3.................................................................................................................................…………….
 • B10.................................................................................................................................…………….
 1. B11.................................................................................................................................…………….
 2. B13.................................................................................................................................…………….