වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 02 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 02 කොටස

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 02 කොටස

ලේඛනයක පිටු සැකසුම

 

ලේඛනයක පිටු සැකසුම

Page Layout →Page Setup

පිටු සීමා

Page Layout →Page Setup → Margins

ප්‍රමාණය

Page Layout →Page Setup → Size

දිශානතිය 

Page Layout →Page Setup → Orientation

වාක්‍ය අංක

Page Layout →Page Setup → Line Numbers

පිටු රාමුව (Page Border)

Design →Page Background → Page Border

Water Mark

Design →Page Background → Water Mark

පිටු වර් ණ

Design →Page Background → Page Color

ශීර්ෂක

Insert →Header & Footer → Header

පාදක

Insert →Header & Footer → Footer

පිටු අංක

Insert →Header & Footer → Page Number

 

අකුරු / ජේද හැඩසව් ගැන්වීම

 

 

ලේඛනයට විචිත්‍ර  බව  එක් කිරීම්

 

සළකුණු

Insert → Symbol → Symbol

සමීකරණ

Insert → Symbol → Equation

වගු

Insert → Table → Table

පිංතූර

Insert → Illustration → Picture / Clip Art

හැඩතල

Insert → Illustration → Shapes

ප්‍රස්තාර

Insert → Illustration → Chart

පද රූ

Insert → Text → Word Art

 

වගු සැකසුම්

 

පේළි සහ තීරු එක් කිරීම

Table Tools  → Layout → Rows & Columns → Insert Above/ Insert Below/ Insert Left/ Insert Right

අනවශ්‍ය පේළි සහ තීරු මකා දැමීම

Table Tools  → Layout → Rows & Columns → Delete

කෝෂ සංයුක්ත කර එක් කෝෂයක් බවට පත් කිරීම

Table Tools  → Layout → Merge → Merge Cells

එක් කෝෂයක් කෝෂ කිහිපයක්  බවට පත් කිරීම

Table Tools  → Layout → Merge → Split Cells

වගුවක් වගු දෙකක් බවට පත් කිරීම

Table Tools  → Layout → Merge → Split Table

පාට හෝ විලාසයක් එක් කිරීම

Table Tools  → Design → Table Style

වචන දිශානතිය වෙනස් කිරීම

Table Tools  → Layout → Alignment → Text Direction

වගුවෙහි බෝඩර ඉවත් කිරීම

Table Tools  → Design → Table Style → Borders → No Boder

වගුවෙහි අකුරු සීමා සැකසීම

Table Tools  → Layout → Alignment → Text Cell Margins

 

සෝදුපත් බැලීම

 

අක්ෂර වින්‍යාසය සහ ව්‍යාකරණ දෝෂ නිවැරදි කිරීම

Review → Proofing → Spelling & Grammar

ශබ්ද නිධිය (සමාන වෙනත් වචනයක් සොයා ගැනීම)

Review → Proofing → Thesaurus

වචන සෙවීම

Home → Editing → Find

වචනයක් වෙනුවට වෙනත් වචනයක් ස්ථාපනය කිරීම

Home → Editing → Repalce

 

මුද්‍රණය කිරීම

File →  Print

 

මුද්‍රණ පෙර දසුන ( Print Preview)

නිමකර ගත් ලේඛනය මුද්‍රණය කිරීමට පෙර අවශ්‍ය ආකාරයට තිබේදැයි බලා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

 

කෙටි මං යතුරු (Shortcut Keys)

Ctrl + B - තෝරාගත් කොටසක් Bold කිරීමට සහ Bold කල කොටසක Bold ගුණාංගය ඉවත් කිරීමට
Ctrl + I - තෝරාගත් කොටසක් Italic කිරීමට සහ Italic කල කොටසක Italic ගුණාංගය ඉවත් කිරීමට
Ctrl + U - තෝරාගත් කොටසක් Underline කිරීමට සහ Underline කල කොටසක Underline ගුණාංගය ඉවත් කිරීමට

Ctrl + C - තෝරාගත් කොටසක් පිටපත් කිරීම(Copy) සඳහා
Ctrl + X - තෝරාගත් කොටසක් කපා ගැනීමට(Cut)
Ctrl + V - කපා ගත් හෝ පිටපත් කරගත් කොටස ඇලවීමට(Paste)
Ctrl + Z - වෙනස් කරන ලද අවසාන පියවරට පසුපසට යාම ස‍දහා(Undo)
Ctrl + Y - වෙනස් කරන ලද අවසාන පියවරට ඉදිරියට යාම ස‍දහා(Redo)
Ctrl + N - ලේඛනයක් විවෘත කරගැනීමට

Ctrl + S - සුරකින්න(Save as) ආදේශ විධානය තේරීමට
Ctrl + P - මුද්ණ පෙරදසුන් බැලීම සදහා
Ctrl + A - ලේඛනයේ ඇති සියල්ල තෝරා ගැනීමට

Ctrl + Q - ඡේදයකට සිදුකල සියළු හැඩතල(Formatting) ඉවත් කිරීම සඳහා

Ctrl + F - තෝරාගන්නා ලද වචනයක් සෙවීම සදහා
Ctrl + H - Replace විධානය ක්රයාත්මක කිරීමට
Ctrl + G - Go To විධානය තෝරන්න
Ctrl + Shift + < - අකුරු වල ප්රමාණය අඩු කිරීමට
Ctrl + Shift +> - අකුරු වල ප්රමාණය වැඩි කිරීමට
Ctrl + Spacebar - තෝරා ගත් කොටසක Font සදහා කරන ලද සියළු හැඩතල(Formatting) ඉවත් කිරීමට
Ctrl + Home - ලේඛනයේ ආරම්භයට යාමට
Ctrl + End - ලේඛනයේ අවසානයට යාමට
F1 - උදව්(Help) ලබා ගැනීමට
F5 - Go To විධානය තෝරන්න(Edit මෙනුව)
F10 - මෙය තේරිමෙන් පසුව Tab හා රිබනය තුල ඇති අයිකන යතුරු පුවරුවේ ඇති අක්ෂර අාදාරයෙන් තේරීමට හැකියාව ලැබේ
F7 - අක්ෂර වින්යාසය සහ ව්‍යාකරණ සදහා
F8 - තේරීමක් දීර්ඝ කිරීමට සදහා
F12 - සුරකින්න(Save as) ආදේශ විධානය තේරීමට
Shift + F1 - කරන ලද හැඩතලගැන්වීම පිළිබද විස්තරයක් ලබා ගැනීමට
Shift + F3 - අකුරු ආදිය වෙනස් කිරීමට(Change Case)
Shift + F4 - වචන සෙවීමට (Find)
Shift + F8 - තේරීමක් අඩු කිරීමට
Shift + F10 - කෙටිමං මෙනුව පෙන්වීමට
Ctrl + F1 - රිබනය ඉවත් කිරීමට හා නැවත ඇතිකිරීමට
Ctrl + F2 - මුද්රණ පෙරදසුන විධානය තේරීමට
Ctrl + F4 - කවුළුව වසා දැමීමට
Ctrl + F10 - ලේඛන කවුළුව උපරිම කිරීමට
Ctrl + F12 - Open විධානය තේරීමට