දත්ත සමුදාය (Database) - 2 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දත්ත සමුදාය (Database) - 2 කොටස

දත්ත සමුදායක කළමනාකරණ පද්ධතිය (Databese Management System)

 විශාල ප්‍රමාණයෙන් දත්ත රැස් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, හැසිරවීම සහ ගබඩා කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද මෘදුකාංග පද්ධතියක් දත්ත සමුදායක කළමනාකරණ පද්ධතියක් ලෙස හැදින්වේ. දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතියක් මඟින් දත්ත ගබඩා කිරීම, හැසිරවීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම පහසු වන අයුරින් දත්ත ගබඩා කරයි.

උදාහරණ - MySQL, Microsoft Access, SQL Server, Oracle

දත්ත සමුදායක කළමනාකරණ පද්ධතියක අවශ්‍යතාව

 • එකම දත්තය වගු කිහිපයක තැන්පත්වීම නතර කිරීම
 • කාර්යක්ෂමතාව වැඩිය
 • නිරවද්‍යතාවය වැඩිවීම
 • උපස්ථ කිරීමේ හැකියාව
 • දත්තවල ආරක්ෂාව
 • බහු-පරිශීලක ප්‍රවේශය (පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකුට එකම දත්තය හැසිරවීමේ දී යම් යම් සීමා තිබුණද පරිශීලකයන් කිහිපදෙනෙකුට එකම දත්තය හැසිරවිය හැකිය)

දත්ත සමුදායක කළමනාකරණ පද්ධතියක ලක්ෂණ 

(දත්ත සමුදායක ලක්ෂණ පිළිබඳ කතා කිරීමෙදී අප කවුරුත් දන්නා බැංකු පද්ධතියක භාවිත වන දත්ත සමුදායක කළමනාකරණ පද්ධතියක් උදාහරණ ලෙස ගැන කතා කරමු)

 1. තාත්වික ලෝකය හා ගැලපීම (Real-world entity) - සැබෑ ලෝකයේ ආයතන ව්යූහය අනුව වගු නිර්මාණය හා දත්ත තැන්පත් කිරීම සිදු කරයි (උදා: එක් එක් පාරිභෝගියා සඳහා වෙන වෙනම වගු පවත්නා අතර ඉතිරිකිරීමේ, අයෝජන ආදී විවිධ ගිණුම් සඳහා ද බැංකු ශාඛා අනුව විවිධ වගු ද පවත්වා ගනී)
 2. දත්ත සමතිරික්තතාවෙන් වියුක්ත බව (Data redundency) - එකම දත්තය තැන් කිහිපයක නැවත නැවත තැන්පත් වීම වැලැක්වීම හෝ අවම කිරීම  (උදා : පරිභෝගිකයෙකුට ඕනෑම ශාඛාවකින් ගනුදෙනු කළ හැකි උවද, එම පාරිභෝගිකයාට අදාළ දත්ත තැන්පත් කර ඇත්තේ ගිණුම ආරම්භ කළ බැංකුවෙහි වගුවක් තුළය)
 3. දත්තවල සංගත්තාව පැවතීම (Data consistency) - එකම දත්තය තැන් කිහිපයක නැවත නැවත තැන්පත් වීම වැලැක්වීම හා අවම කිරීම සිදු කරන බැවින් දත්තවල සංගත්තාව ඇති වේ. එනම් අනූකූල දත්ත පමණක් පවතී.    
 4. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වීම (Effciency) - වගු තුළ දත්ත මනාව සංවිධානය වී ඇති බැවින් දත්ත එක් කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම, දත්ත සෙවීම හා මකාදැමීම පහසුවෙන් සිදු කළ හැකිය. (උදා: අවශ්‍ය ඕනෑම විටක මුදල් තැන්පත් කිරීම, ආපසු ගැනීම් ආදිය සිදු කළ හැකිය) 
 5. නිරවද්‍යතාවය වැඩි වීම (Accuracy) - එකම දත්තය තැන් කිහිපයක නැවත නැවත තැන්පත් වීම වැලැක්වීම හා අවම කිරීම සිදු කරන බැවින් එම දත්ත ඔස්සේ ලබා ගන්නා තොරතුරු ඉතා නිවැරදි වේ. (උදා: මාසිකව හෝ වාර්ෂිකව බැංකු සැසදුම් ලබා ගැනීම)
 6. වලංගුතාවය වැඩි වීම (Validity) - තාත්වික ලෝකය හා ගැලපීම නිසා වලංගුතාවය වැඩි වන අතර වගු නිර්මාණය කිරීමේදී දත්ත ප්‍රරූපයට අනුව අදාළ ගුණාංග වෙනස් කර ගැනීම මගින් දත්තවල වලංගුතාවය වැඩි කර ගත හැකි වේ.
 7. ආරක්ෂාව (security) - දත්ත සමුදායට මුරපද යෙදීම හා ගුප්ත කේතනය මගින් ආරක්ෂාව ලබාදිය හැකිය. (උදා : ඕනෑම අයෙකුට බැංකුවට අදාළ දත්තවලට ප්‍රවේශ විය නොහැකිය. අන්තර්ජාල බැංකුකරණය හෝ ජංගම දුරකතන හරහා හෝ ස්වංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර හරහා ගනුදෙනු කිරීමේ දී ඒ සඳහා පරිශීලක නාම, මුරපද හෝ රහස්‍ය අංක ලබාදී ඇත) 
 8. බහු-පරිශීලක ප්‍රවේශය (Multiuser and Concurrent Access) - පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකුට එකම දත්තය හැසිරවීමේ දී යම් යම් සීමා තිබුණද පරිශීලකයන් කිහිපදෙනෙකුට එකම දත්තය හැසිරවිය හැකිය (උදා : එකම ගිණුම වෙත එකම අවස්ථාවේ ශාඛා කිහිපයක් මගින් ද න්තර්ජාල බැංකුකරණය හෝ ජංගම දුරකතන හරහා හෝ ස්වංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර හරහා ද ප්‍රවේශ විය හැකිය)
 9. බහුවිධ දර්ශන (Multiple views) - විවිධ පරිශීලකයන්ට ඔවුන්ගේ පරිශීලක අවශ්‍යතාවය මත දත්ත සමුදාය පෙන්නුම් කරන ආකාරය වෙනස් වේ. (උදා : බැංකුවේ කවුළු නිලධාරියාට පරිශීලකයාගේ ගිණුමෙහි සියලු විස්තර බැලිය හැකි වුවද අන්තර්ජාල බැංකුකරණය හෝ ජංගම දුරකතන හරහා හෝ ස්වංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර හරහා පරිශීලකයා ප්‍රවේශ වීමේදී ගිණුමේ ශේෂය, අන්තිමට සිදු කරන ලද ගනුදෙනුව ආදී කරුණු කිහිපයක් පමණක් පෙන්නුම් කරනු ලබයි)