ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 2 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 2 කොටස

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 2 කොටස 

 Microsoft PowerPoint 2010 ඇසුරින් ඉ - සමර්පණයක් නිර්මාණය කිරීම. 

මෙහි දී, පවර්පොයින්ට් 2010 සමඟ ආරම්භ කරන්නේ කෙසේදැයි අපි තේරුම් ගනිමු.  පවර්පොයින්ට් 2010 වෙත පිවිසීමට, ඔබ ඔබේ පරිගණකයේ මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් 2010 ස්ථාපනය කර තිබිය යුතුය.

 

මෙය විවෘත කිරීමේ පියවර පහත පරිදිය. 

Start button  → All Programs  → Microsoft Office → Microsoft PowerPoint 2010

 

ඉ - සමර්පණ මෘදුකාංගයක ලක්ෂණ (Microsoft Office 2010)

 

අංකය

නම

මෙවලම්

1

ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව

නිතර අවශ්‍ය වන මෙවලම් මෙම තීරුවට එක් කරගත හැකිය

සාමාන්‍යයෙන් පහත මෙවල්ම් එක් කර ඇත

Save – සමර්පණයතැන්පත් කිරීම

Undo – කරන ලද වෙනස්කමක් ආපසු හැරවීම්

Redo – කරන ලද දෙයක් නැවත කිරීම

2

මාතෘකා තීරුව

විවෘතව ඇති ප්‍රදර්ශකයේ නම පෙන්වයි

Minimize - කවුළුව හකුලා දැමීමේ බොත්තම

Maximize / Restore - කුඩා කිරීමේ හා නැවත පිහිටුවීමේ බොත්තම

Close - කවුළුව වසා දැමීමේ බොත්තම

3

පටිති තීරුව

රිබනයේ ඇති මෙවලම්වලට අදාළ පොදු නාමය දක්වයි 

File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slide show, Review, View

4

රිබනය (Ribbon)

එක් එක් පටිති වලට අදාළ මෙවලම් දක්වයි

උදාහරණ -  Home → Clip board, slides, font, paragraph, drawing, editing

5

කදා කවුළුව (Slide pane)

සමර්පණයේ ඇති සියළු කදා කුඩාවට පෙන්වයි

6

වැඩ තලය (Workspace)

ඉ - සමර්පණයේ සැකසීම කරන ස්ථානය

7

කාර්යය කවුළුව (Task pane)

ඉ - සමර්පණය සැකසීමේදී අවශ්‍ය විකල්ප පෙන්වයි

උදාහරණ - Animation

8

සටහන් කවුළුව (Notes pane)

කදාවට අදාළ විශේෂ සටහන් තැබීමේ ස්ථානයයි

9

තත්ත්ව තීරුව  (Status bar)

පහත විස්තර පෙන්නුම් කරයි

සකසා ඇති කදා ගණන

දැනට තෝරාගෙන ඇති කදාවේ අංකය

භාෂාව     යනාදිය

10

දසුන් තීරුව (View tab)

සාමාන්‍ය දසුන (Normal view)  - සමර්පණය නිර්මාණය කිරීම සාදහා

ස්ලයිඩ් සුබෙදුම් දසුන් (Slide sorter view)  - සමර්පණයේ සියළුම කදා කුඩාවට පෙන්වයි

කියවුම් දසුන(Reading view)  - කදාවේ සියළු දෑ කියවා ගැනීමට පහසු වේ.

සමර්පණ රාමු දසුන (Slide show) - කදාව සම්පූර්ණ තිරයේ පෙන්වීම

11

සූමය (Zoom)

ඉ - සමර්පණ තිරයේ දෑ විශාල / කුඩාකර බැලීම

 

 

නවකදාවක් එක් කිරීම (New slide)

Home → Slides → New slide

කදාවක් ඉවත් කිරීම ( Delete)

කදා කවුළුවෙනි අදාළ කදාව මත දකුණු බොත්තම එබීම (Right click) → delete

කදාවෙහි පිටු සැකසුම් කිරීම (Page setup)

Design → Page setup

පිරිසැලසුම (Slide layout)

Home → Slides → Layout

(සමර්පණයට අවශ්‍ය  පිරිසැළසුමක්

ඉ - සමර්පණයක් සුරැකීම (Save)

File → Save as → Folder name → File name → Save

සැකසූ ඉ - සමර්පණයක් නැවත විවෘත කිරීම  (Open)

Start → All programs → Microsoft Office → Microsoft office PowerPoint 2010 → File → Open

කදා පසුතලය සැකසීම (Slide Background)

Design → Background style

කදාවකට පාඨ එක් කිරීම (Text)

තැන් දරණුව (Place Holder)  → CLICK TO ADD TITLE

Insert → Text Box

කදාවකට හැඩතල ඇතුළත් කිරීම (Shapes / Objects)

Insert → Illustrations →  shapes

හැඩතලවල වර්ණය වෙනස් කිරීම (Changing the color of shapes)

Click on shape → Format → Shape style

කදාවකට වගු ඇතුළත් කිරීම (Table)

Insert → Tables → Table

කදාවකට ප්‍රස්තාර ඇතුළත් කිරීම (Chart)

Insert → Chart

කදාවකට නිමි රූ ඇතුළත් කිරීම (Clip Art)

Insert → Images → Clip art

කදාවකට පිංතූර ඇතුලත් කිරීම (Pictures)

Insert → Images → pictures

කදාවකින් කදාවකට සංක්‍රමනය වන ආකාරය වෙනස් කිරීම (Slide transition effects)

Transition → Transition to this slide

සජීවීකරණ ඇතුළත් කිරීම (Animation)

Animation → Animation

කදාවකින් කදාවකට සංක්‍රමනය වන විටශබ්දය එක් කිරීම

Transition  → Timing → Sound

සියල්ලටම අදාළ වෙනස්කම් සිදු කිරීම

Apply to All 

ශබ්ද ඇතුළත් කිරීම (Sounds)

Insert → media → Audio

වීඩියෝ ඇතුළත් කිරීම (Video)

Insert → Media → Video

ඉ - සමර්පණය මුද්‍රණය කිරීම (Print)

File → Print